S militarismem islámu je třeba bojovat vojensky a s jeho ideologií zase ideologicky. Jsou dvě fronty války proti barbarství.

Islám, blízký Východ a fašismus, část II.

Ibn Warraq

Bývalý muslim a odborník kritických studií islámu Ibn Warraq pokračuje v mapování vlastností “věčného fašismu”, nebo “prafašismu”, jak je definoval Umberto Eco, na základní vlastnosti islámu. První díl najdete zde.

Umberto Eco: [6] Prafašismus se odvozuje od individuálních nebo společenských frustrací.

V islámském světě došlo k demografické explozi a jeho vůdci si s ní jednoduše nedokázali poradit, nedokázali poskytnou práci, ubytování, zdravotní péči, dopravu, vyskočila inflace, to vše bylo podpořeno porušováním lidských práv (mučením, kolektivní vinou, popravami, atd.). Toto selhání bylo velmi schopně použito islamisty k posílení své prestiže, ke zvýšení jejich moci, což dále vedlo k rostoucím požadavkům na islamizaci společnosti. Dalším základním faktorem současné islámské obrody je islámská krize identity, obzvláště tváří v tvář zdrcujícímu ekonomickému a společenskému úspěchu Západu ve srovnání s ekonomickým, kulturním a lidskoprávním selháním nezávislých režimů v islámském světě. Tato selhání vedla k rostoucí frustraci, závisti a nenávisti k Západu, a k přehnanému kladení důrazu na jejich islámskou identitu. A “protože pro muslimy je islám podle definice nadřazený všem ostatním náboženstvím, selhání a porážky muslimů ve světě mohou znamenat pouze to, že nepraktikují autentický islám, a že jejich státy nejsou skutečné islámské státy. Lékem je proto návrat k čistému autentickému islámu proroka a jeho společníků, a odmítnutí a zničení přídavků a inovací, které znehodnotily a zkazily víru, a oslabily islámskou společnost”.

Umberto Eco: [7] U kořenů prafašistické psychologie je tedy posedlost spiknutím, pravděpodobně mezinárodním. Následovníci se musí cítit v obležení. Nejjednodušší cestou k jeho vyřešení je dovolávání se xenofobie. Spiknutí ale musí přicházet také zevnitř: nejlepším cílem jsou obvykle Židé, protože mají tu výhodu, že jsou současně uvnitř i venku.

Víra v mezinárodní spiknutí, nebo jinými slovy v konspirační teorie, je klíčem k pochopení politiky blízkého Východu. Jak napsal ve své uznávané studii “The Hidden Hand, The Middle East Fears of Conspiracy” (Skrytá ruka: Blízký východ se bojí spiknutí) Daniel Pipes: “Kdokoliv chce pochopit blízký Východ, musí rozpoznat zkreslující čočky konspiračních teorií, pochopit je, počítat s nimi a možná dokonce plánovat kolem nich. Konspiracismus [víra v mezinárodní spiknutí nebo konspirace] je klíčem k pochopení politické kultury blízkého Východu”. Co je překvapivé, většina předních muslimských myslitelů a herců dvacátého století propaguje konspirační teorie, aby omluvili pokračující kulturní a ekonomické zpátečnictví islámských zemí; rozmach takových teorií poukazuje na odmítnutí muslimů přijmout zodpovědnost za svá vlastní selhání. Jak říká Pipes ve své skvělé práci, “ačkoliv velké konspirační teorie vystupují na blízkém Východě na povrch až koncem devatenáctého století, jejich témata jdou mnohem dále do minulosti; často zasahují až do dob proroka Mohameda. Z širšího hlediska reinterpretují konspirační teorie celou islámskou historii, těží ze středověkých textů, aby v nich nalezly příklady spiknutí, obzvláště ze strany křesťanů a Židů”.

Íránský odborník Ervand Abrahamian ukázal, jak rozšířené jsou konspirace v Íránu, a jak často vedou k tragickým následkům, jako k masovým popravám v letech 1981-82:

“Když se v roce 1981 pokusili Lidoví mudžahedíni svrhnout Islámskou republiku, Chomejní prohlásil, že CIA chce zopakovat rok 1953, a na tomto velkém mezinárodním spiknutí se podílí nejen Mudžahedíni, ale celá opozice. Během pouhých šesti týdnů zastřelila Islámská republika přes tisíc vězňů. Mezi oběťmi nebyli jen Mudžahedíni, ale také rojalisté, baháí, Židé, Kurdové, Balůčové, Arabové, Tukomané, národní frontisté, maoisté, antistalinističtí marxisté, a dokonce i nepolitické dospívající dívky, které byly náhodou ve špatnou chvíli ve špatné ulici. Nikdy dříve nepopravily íránské popravčí čety tolik lidí v tak krátké době, a na základě tak chabých obvinění”.

Muslimští myslitelé staví své pochopení moderní historie na spiknutí Západu proti islámu. Například Muhammad al-Ghazálí, přední soudobý egyptský muslimský myslitel, napsal, “existuje konspirace proti islámu … ze strany západního sekularismu, protože tvrdí, že islám je nebezpečné náboženství”. Chomejní jde ještě dále a vysvětluje, “V zájmu Židů, Ameriky a Izraele musíme být uvězněni a zabiti, musíme být obětováni zlým záměrům cizinců”. Podle takového muslimského myšlení učinil islám muslimy velkými, kulturně, vojensky a ekonomicky, ale kvůli vnějším vlivům a spiknutí Židů a imperialistů, byli muslimové odlákáni od koránu, šaríe, muslimského způsobu života, a proto přišli o své kotviště. Chomejní viděl v tom, že perský šáh přiznal ženám volební právo, “pokus o zkažení našich čistých žen”, a spiknutí proti islámu, “pravděpodobně připravené špehy Židů a sionistů”, kteří chtějí zničit “nezávislost státu a ekonomiky”. Rushdieho román Satanské verše považoval za smrtelnou hrozbu islámu.

Jak Pipes uzavírá, takřka všichni nejvlivnější muslimští myslitelé, jako Hasan al-Bana, Sajíd Qutb, Abu Ala al-Maududi, přijímají předpoklad existence antiislámského spiknutí Židů a Evropanů, stejně jako kazatelé, učenci, novináři a politici. Samotná ústava Islámské republiky Írán se odkazuje na spiknutí, když popisuje Bílou revoluci (šáhův program pozemkových reforem) jako “americké spiknutí – plán na upevnění základů koloniální vlády [šáha], a posílení vztahů Íránu s imperialistickým světem”. Tato ústava také slibuje nemuslimům, že se s nimi bude dobře zacházet, když se zdrží účasti “ve spiknutích splétaných proti Islámské republice Írán”.

Muslimové z blízkého Východu se bojí dvou hlavních konspirátorů, Židů a imperialistů. Židé jsou považováni za hrozbu celému lidstvu, a jsou považováni za zodpovědné za každé zlo ve světě, od vražd Lincolna, McKinleye a Kennedyho, až po francouzkou a ruskou revoluci, a tak dále. Jak to řekl Robert Wistrich, pro egyptské muslimské bratry “z bezpočtu nepřátel islámu … představují Židé nejvyšší ohavnost, zlo ve své nejčistší ontologické formě”. A jak dodává Daniel Pipes, to samé platí pro mnoho dalších muslimů, například Sajíd Qutb, velmi vlivný egyptský myslitel, napsal, “V průběhu dlouhých staletí – bohužel – otrávili Židé islámské dědictví způsobem, který může být odhalen až po staletích úsilí”.

A Mustafa Mashur, další egyptský myslitel, vidí Židy za “každým podivným zvráceným principem” v historii.

Muslimové považují Mezinárodní konferenci OSN o populaci a rozvoji, která se konala v roce 1994 v Káhiře, za mezinárodní spiknutí, které má podkopat islám a zničit muslimy. Adil Husayn, přední egyptský muslimský myslitel, tvrdil, že kontrola porodnosti propagovaná Západem “není zaměřena na rozvoj chudého světa. Je to rasistický plán, který má zajistit pokračování plenění a naše oslabování ve prospěch dominující bílé rasy. … Konference je vyvrcholením schématu zaměřeného na zničení lidstva a muslimů”.

Jaká je přesně příčina rozšířenosti konspiračních teorií na blízkém Východě? Mnoho analytiků je přesvědčeno, že v inkubaci a šíření konspiračních teorií hraje roli islám. Výrok “raději sto let represe, než jeden den anarchie” shrnuje strach z anarchie (fitna), který je v islámské kultuře hluboce zakořeněn, a může být zodpovědný za podporování paranoidního způsobu uvažování. Ještě častěji poukazují blízkovýchodní analytici na fatalismus islámu. Ačkoliv korán obsahuje jako obvykle na toto téma vzájemně si odporující výroky, nakonec to byla doktrína predestinace, která v islámu převládla. Zde je několik citátů z koránu, které vedly k tomuto druhu islámského fatalismu:

54:49: A každou věc jsme vskutku v určených rozměrech stvořili

3:145: Žádná duše nemůže zemřít jinak než z dovolení Božího a podle zapsané a pevně stanovené lhůty.

87:1-3: Oslavuj jméno Pána svého nejvyššího, jenž vše stvořil a vyrovnal, každý osud předurčil a usměrnil

8:17: Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil

9:51: Rci: “Budeme postiženi jenom tím, co nám Bůh připsal a On naším je Pánem a nechť na Boha se věřící spoléhají!”

(Viz. také, 2:258, 13.31, 14.4, 32.27, 45.26, 57.22)

Írácký politický myslitel Kanan Makija považuje “extrémní fatalismus … který může být obecnou vlastností islámské kultury”, za klíč k vysvětlení konspiračních teorií. Takový pohled na svět podle něj podkopává pojetí člověka jako zodpovědného sama za sebe. Podobně Homa Katouzian stopuje konspirační teorie k “nepředstavitelnému fatalismu”; a Jahangir Amuzegar je připisuje “fatalistické povaze”. Jiní poukazují na šíitskou doktrínu takíja (klamání – kvůli sebeobraně, nebo obraně náboženství); a konečně další poukazují na šíitskou tradici mučednictví (šihada), která vede k tomu, že Íránci externalizují zlo a snaží se přehodit zodpovědnost za svá selhání, špatné jednání a omyly na druhé, kteří se proti nim spikli.

Umberto Eco: [8] Následovníci se musí cítit poníženi okázalým bohatstvím a silou svých nepřátel. … Musí být ale také zároveň přesvědčeni, že dokáží své nepřátele porazit. Neustálým přesouváním těžiště rétoriky jsou tak nepřátelé zároveň příliš silní i příliš slabí. Fašistické vlády jsou odsouzeny k prohraným válkám, protože jsou od základu neschopné objektivně posoudit sílu nepřítele.

Muslimové z blízkého Východu byli po staletí neustále ponižováni, pravděpodobně ale nikdy více jako od konce osmnáctého století, kdy se na scéně poprvé objevil Napoleon a dobyl Egypt. Od té doby jsou muslimové neustále přitahováni, a současně odpuzováni, západní civilizací, a veškerým jejím materiálním a duchovním bohatstvím, které si nemohou dovolit koupit nebo napodobit ze strachu z obvinění zrady islámu. Šestidenní válka s Izraelem naprosto ponížila nejen Araby, ale všechny muslimy na světě. A jak říká Umberto Eco, jsou odsouzeni k prohrávání válek, protože jsou zjevně neschopní racionálně a objektivně zhodnotit sílu a slabost nepřítele. Nepřítel je viděn zároveň jako příliš silný i příliš slabý. Jak to řekl Field, paranoidní styl blízkého Východu “je zjevně spojen s obecnou nevědomostí teoretiků o vnějším světě, a to je pro společnost jasná nevýhoda. Víra ve spiknutí, spojená s nevědomostí, vedla Araby k přeceňování moci Západu a špatnému zhodnocení jeho motivů, a vedla je k víře, že Západ je nepřátelský a manipulativní tam, kde je pravděpodobně pouze morálně kritický, a příležitostně se zabývá udržováním státní suverenity, a nebo ochranou svých ropných zájmů, obecně se stará o propagaci svého exportu, a často je k netečný k arabským zájmům – nebo ho zajímají, ale nevidí možnost, jak události ovlivnit”.

Pro obyvatele blízkého Východu je židovský nebo imperialistický konspirátor současně příliš mocný, i příliš slabý. Tudíž “konspirátor nikdy neodpočívá, nikdy neklopýtne, nikdy nedělá chyby, a nikdy neprojevuje strach; tvrdit opak je dezinformace. Je neúnavný”. “Každý den plánují nepřátelé islámu nová spiknutí a schémata”. Sionistická konspirace “má k dispozici obrovské zdroje: peníze, média, průmysl, technologie, ropu, vojenské vybavení a rozvědky, vedené Mosadem a CIA”. Gamal Abdel Násir také věřil ve všemocnost Západu, “Američané naprosto přesně vědí, co řekneme, jak budeme postupovat, a co uděláme”. Sattateh Farman Farmian nám říká o sluzích ve svém íránském rodinném domě, kteří “věřili, že Angličané jsou dábelští, že dokonce způsobují záplavy, sucha a zemětřesení. A je pravda, že Íráncům připadali Britové takřka nadpřirozeně chytří”.

A přesto nepřátelé islámu nikdy nezvítězí. “Židé se mohou snažit, nikdy ale nezničí muslimy”. Nebo jak to napsal The Baghdad Observer, “V Radě bezpečnosti byla USA vedena barbarská kampaň za poškození Íráku, otřesení jeho ekonomiky a vyhladovění jeho lidu. A jak první kapitoly konspirace nedokázaly Írák oslabit, konečná fáze nepřátelského schématu potká určitě stejný osud. Celé spiknutí je odsouzeno k neúspěchu”.

Umberto Eco” [9] Pro prafašismus neexistuje žádný boj o život, ale spíše je život žit kvůli boji. Pacifismus je proto kolaborací s nepřítelem. Je špatný, protože život je neustálá válka.

Umberto Eco: [11] Každý je vychováván, aby se stal hrdinou. … Tento kult hrdinství je přísně svázán s kultem smrti. V nefašistických společnostech je laické veřejnosti říkáno, že smrt je nepříjemná, je ale třeba postavit se jí důstojně; věřícím je říkáno, že jde o bolestivý způsob, jak dosáhnout nadpřirozeného štěstí. Prafašismus dychtí po hrdinské smrti, která je inzerována jako nejlepší odměna za hrdinský život. Prafašistický hrdina touží netrpělivě po smrti. Ve své netrpělivosti často pošle na smrt další lidi.

Ecem uvedená vlastnost [9] patří přirozeně k vlastnosti [11], proto je zde rozeberu společně, a nechám vlastnost [10] na později.

Totalitní povaha islámu není nikde viditelnější než v konceptu džihádu, svaté války, jejímž konečným cílem je dobýt celý svět a podřídit ho jediné pravé víře, Alláhovu zákonu. Pouze islámu byla přiznána pravda – mimo něj neexistuje možnost spásy. Je svatou povinností – náboženskou povinností zavedenou koránem a tradicemi – všech muslimů přinést jí celému lidstvu. Džihád je božím ustanovením, přikázaným obzvláště za účelem šíření islámu. Muslimové musí usilovat, bojovat a zabíjet ve jménu boha:

9:5: zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete

4:76: Ti, kdož uvěřili, bojují na stezce Boží

8:12: Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!

8:38-39: A těm, kdož jsou nevěřící, řekni, že přestanou-li, bude jim odpuštěno to, co se již stalo; jestliže však znovu začnou, pak naplní se obvyklý osud předešlých. Bojujte tedy proti nim, aby už nebylo pokušení k odpadlictví a aby všechno náboženství bylo jen Boží.

2:218: Avšak ti, kdož uvěřili, vystěhovali se a na cestě Boží bojují, ti mohou doufat v milost Boží – a Bůh věru je odpouštějící, slitovný.”

Pro muslima je smrtelný hřích , aby se vyhýbal boji proti nevěřícím, a ti, kteří tak činí, se budou smažit v pekle:

8:15-16: Vy, kteří věříte! Když se na pochodu střetnete s nevěřícími, neobracejte se k nim zády! A kdokoliv se k nim v ten den obrátí zády s výjimkou toho, kdo obrátí se k jinému boji nebo se vzdálí, aby se připojil k jinému oddílu, ten uvalí na sebe hněv Boží a útulkem jeho se stane peklo – a jak hnusný je to cíl konečný!

9:39: Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným, vystřídá vás národem jiným

Ti, kteří zemřou v boji za jediné pravé náboženství, islám, budou v posmrtném životě bohatě odměněni:

4:74: Nechť tedy bojují na stezce Boží ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.

Z mnoha výše uvedených veršů je naprosto jasné, že korán nemluví o metaforických bitvách nebo o morálních křížových taženích; hovoří o bitevním poli. Číst takové skutečně krvežíznivé příkazy ve svaté knize je opravdu šokující.

Lidstvo je rozděleno na dva tábory – muslimy a nemuslimy. Muslimové jsou členy islámské společnosti, ummy, která vlastní území v dar al-islám, zemi islámu, kde jsou plně dodržována islámská nařízení. Nemuslimové jsou harbi, lidé z dar al-harb, domu války, tedy jakékoliv země, která patří nevěřícím, a ještě nebyla podřízena islámu, která je ale v každém případě odsouzena k přechodu pod islámskou jurisdikci buďto konverzí, nebo válkou (harb). V dar al-harb jsou povoleny všechny akty války. Jakmile byl dar al-harb podřízen, harbi se stávají válečnými zajatci. Imám s nimi může naložit s ohledem na okolnosti podle své vůle. Běda městu, které odporovalo, a poté bylo dobyto islámskou armádou. V takovém případě nemají jeho obyvatelé naprosto žádná práva, jak píše sir Steven Runciman ve své knize “The Fall of Constantinopole, 1453″ (Pád Cařihradu, 1452):

“Dobyvatelské armádě jsou povoleny tři dny neomezeného plenění; a bývalé svatostánky, společně s ostatními budovami, se stávají majetkem dobyvatele; může s nimi naložit, jak uzná za vhodné. Sultán Mehmet povolil po pádu Cařihradu v roce 1453 svým vojákům tři dny plenění, na které měli nárok. Vtrhli do města. … Zabili každého, na koho na ulicích narazili, muže, ženy a děti bez rozlišování. Krev tekla proudem strmými uličkami. Chtíč po zabíjení byl ale brzy uspokojen. Vojáci si uvědomili, že zajatci a cenné věci jim přinesou větší zisky”.

V dalších případech jsou prodáni do otroctví, vyhnáni, nebo se s nimi zachází jako s dhimmi, kteří jsou tolerováni jako druhořadí podřízení, dokud platí pravidelnou daň.

Dnes je běžné, že omlouvači islámu, ať už muslimové, nebo jejich západní obdivovatelé, interpretují “džihád” v nevojenském smyslu jako “morální boj”, “morální úsilí”. Je ale naprosto nelogické předstírat, že korán a další knihy islámského práva hovoří o “morálních křížových taženích”. Spíše jak to říká Rudolf Peters ve své definitivní studii džihádu, “V knihách islámského práva znamená to slovo ozbrojený boj proti nevěřícím, což je také jeho běžný význam v koránu”. Omlouvači islámu, dokonce i když přiznají, že se hovoří o skutečných bitvách, i přesto předstírají, že doktrína džihádu hovoří pouze o “obranných opatřeních”, tedy omlouvači předstírají, že boj je povolen pouze na obranu muslimů, a že ofenzivní války nejsou legitimní. Ale znovu, to není klasická doktrína islámu; jak Peters vyjasňuje, verše meče v koránu byly vykládány jako bezpodmínečný příkaz k boji proti nevěřícím, a co více, verše meče zrušily všechny předchozí verše týkající se jednání s nemuslimy. Peters shrnuje klasickou doktrínu takto:

“Doktrína džihádu, jak je předkládána v dílech islámského práva, se vyvinula z koránských příkazů a příkladů proroka a prvních chalífů, jak jsou zaznamenány v hadísech; podstatou doktríny je existence jediného islámského státu, který vládne celé muslimské společnosti. Je povinností ummy rozšiřovat území tohoto státu, aby dostali pod jeho vládu tolik lidí, kolik je možno. Konečným cílem je přivést celou planetu pod vládu islámu a zničení nevíry: ‘A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry” (2:193, 8:39). Expanzionistický džihád je kolektivní povinností, která je naplněna, pokud ho provádí dostatečné množství lidí. Pokud tomu tak není, páchá celá umma hřích’.

Zde je několik agresivních veršů koránu, Alláhova slova říkající muslimům, aby za něj zabíjeli a vraždili:

2:193: A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu.

2:216: A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte.

9:41: Jděte v boj lehcí i těžcí a bojujte majetky i osobami svými na cestě Boží! A to bude pro vás lepší, jste-li vědoucí.

9:123: Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!

66:9: Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim přísný! Jejich útočištěm bude peklo – jak hnusný je to cíl konečný!

9:73: Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně! Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný!

8:65: Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví.

47:4: A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte!

25:52: Neposlouchej nevěřící, ale pusť se jím proti nim do boje úporného.

8:67: Nebylo dáno proroku žádnému, aby měl zajatce, pokud dokonale neporazil nepřátele na zemi.

To, co Umberto Eco nazývá kultem hrdinství a kultem smrti je krásně ztělesněno v muslimském kultu mučednictví. Korán slibuje všem, kdo zemřou za islám, ráj se svůdnými huriskami:

47:4-5: A Bůh nedopustí, aby se ztratily skutky těch, kdož byli zabiti na cestě Boží. On správnou cestou je povede a napraví jejich myšlení a uvede je do zahrady rajské, o níž jim dal již vědění.

9:111: A Bůh věru koupil od věřících jejich osoby i jejich majetky s tím, že jim budou dány zahrady. A oni bojují na cestě Boží – zabíjejí a jsou zabíjeni.

3:169: A nepokládej ty, kdož na stezce Boží byli zabiti, za mrtvé! Naopak, oni jsou živí a u Pána svého odměnu svou užívají

3:157-158: A vskutku, kdybyste byli zabiti na cestě Boží nebo zemřeli, je odpuštění Boží i milost Jeho lepší než to, co shromažďujete. A věru, ať již zemřete, anebo budete zabiti, u Boha shromážděni budete!

Buchari zaznamenává následující hadís: “Vyprávěl Anas bin Malik: Prorok řekl, ‘Nikdo, kdo zemře a dostane se mu od Alláha prospěchu (v posmrtném životě) si nebude přát vrátit se zpět do tohoto světa, dokonce i kdyby dostal celý svět … s výjimkou mučedníka, který vidí nadřazenost mučednictví, a bude se chtít vrátit zpět a nechat se znovu zabít (za Alláhovu věc)’”.

A nakonec budu citovat, co řekli o džihádu dva muslimští myslitelé, kteří jsou na Západě velmi obdivováni. Ibn Chaldun ve své Muqaddimah píše: “V muslimské společnosti je svatá válka náboženskou povinností, a to kvůli univerzálnosti muslimského poslání a (povinnosti) konvertovat každého k islámu, ať už přesvědčováním, nebo silou”.

A nyní Averroes, na Západě velmi romantizovaná osobnost: “Podle většiny učenců je povinná povaha džihádu založena na verši 2:216: “A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný”. Povinnost účastnit se džihádu se vztahuje na všechny dospělé muže, kteří mají k dispozici prostředky, aby šli do války, a kteří jsou zdraví. … Učenci se shodují, že by měl být veden boj proti všem polyteistům; to je založeno na verši 8:39: ‘Bojujte tedy proti nim, aby už nebylo pokušení k odpadlictví a aby všechno náboženství bylo jen Boží’. … Většina učenců se shoduje, že při zacházení se zajatci má imám k dispozici různé možnosti. Může jim prominout, zotročit je, zabít je, nebo je propustit za výkupné, nebo jako dhimmi [nemuslimské druhořadé podřízené muslimského státu], přičemž v posledním případě má propuštěný zajatec povinnost platit daň z hlavy (džizju). … Verš 8:67 “Nebylo dáno proroku žádnému, aby měl zajatce, pokud dokonale neporazil nepřátele na zemi”, a také okolnosti, za kterých byl zjeven [viz. zajatci z bitvy u Badru], dokazují, že je lepší zajatce zabít než zotročit. Prorok sám někdy zajatce zabíjel mimo bitevní pole, zatímco v jiných případech jim odpustil. Ženy zotročoval … Muslimové se shodují, že cíle války proti Lidem knihy … jsou dva: buďto jejich konverze k islámu, nebo platba daně z hlavy – džizji”.

50 komentářů k “Islám, blízký Východ a fašismus, část II.”

 1. theofil Říká:

  Dnes byl na ČT2 zábavný pořad o českých muslimech a následně dokument BBC o mystických súfí.
  Čeští muslimové tak nějak splývali s Haré Krišna, tak byli neškodní. Moudrost následovala moudrost. Tak nějak to vypadá, když si člověk nic nenastuduje. Prý západní média islámek strašně osočují a chudák je z toho celý nesvůj.

 2. theofil Říká:

  Tak nějak se proslechlo, že muslimové jsou modloslužebníci. Nechť se zabíjejí se, kdekoliv se najdou.

 3. jh Říká:

  Pořad na ČT měl poskytnout příznivější obraz na současný islám. Co zamrzí je, že jinak solidní “dvojka” během krátké doby už podruhé mystifikuje veřejnost pořadem veskrze tendenčním, který používá neuvěřitelných zámlk a zkreslení. Se zájmem to sledoval i můj desetiletý syn, který sám během vysílání vyslovoval pochybnosti úměrné věku a poznání. Zábavným se Theofile jevil zvláště pořad o prorokovi a jeho vztahu k ženám. Josef.

 4. theofil Říká:

  Proroka a jeho altruistické nadšení pro ženy jsem nestihl. Jak dvorně přislíbil většině žen rezervaci v pekle snad zmínili, ne? Nebo se jednalo o propagaci fašismu na ČT2 v návaznosti na sobotní výlet hodných strýčků do centra Prahy? Nešlo by poslat stížnost TV radě? Aspoň by se tím museli zabývat.

  Možná by to šlo stáhnout z netu a napsat k tomu naučný komentář, jak se robí propaganda. Sepnout to s něčím podobným v Haló noviny nebo jestli mají neonárodní neosocialisti svýho neošturmera.

  Co přirovnat šaríu k norimberským zákonům? To by byla hezká diplomka.

 5. daniel Říká:

  Je to smutné, a funguje to. Kdekoli se zmíním o svých názorech na islám, jsem považován bezmála za extrémistu a nacistu, a to lidmi, co mají o podstatě islámu velmi vágní představu. Myslím, že šíření informací o tom, co islám skutečně je, je nadmíru potřebné.

 6. Rotoped Říká:

  Jo jo, byl to včera hezký propagandistický večer…

 7. Jim Říká:

  Ano to byl vskutku pěkný večer. Párkrát jsem zkusil přepnout na ČT2, ale vždycky se mi po chvíli z těch kydů udělalo špatně, tak jsem to raději úplně vypnul.
  Sáňka při tom ale musel blahem vlhnout.

  PS: Multikulti BBC informuje o úžasně pozitivním vlivu súfismu na obohacování islámu. Opravdu moc pěkné a inspirující: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7090144.stm

 8. Esmeralda Říká:

  no, v indii bol súfizmus práve tak násilný ako zbytok islamu

  pozri

  http://www.flex.com/~jai/satyamevajayate/sufi.html

 9. Bačík Říká:

  V pořadu se objevily i figurální malby, namalované navzdory zákazu v islámu, český konvertita vyrábí víno, má vinohrad a vinný sklep, opravdu “věrný” obraz islámu.

  Muži a ženy jsou si prý rovni, ale ani zmínka o tom, že muž je o stupeň výše. V celém pořadu o Mohamedovi ani zmínka o lidech, které nechal zabít, ani zmínka o věku Ajši.

  Tak nevyvážený pořad je ostudou ČT 2, připomíná spíš pořady z let komunismu.

 10. orgoj Říká:

  Dojem z CT: Ten Mohamed byl snad tantrik a zalezelo mu na uspokojeni zen. U Aishi nerekli vek. Kdyz chce muz odvinit zenu z cizolostvi, tak musi mit 4 svedky. To je skoro matriarchat. Akorat ti hnusni extremisti delaji ze zeny dabla.

 11. čtenář Říká:

  Tuhle byl přes víken v bedně (ČT2 nebo Nova), dokument o křižáckých válkách a Salladinovi. Něco podobného bylo i na Via sat. Mluvili tam odborníci muslimové ze Sýrie , Londýna a tak. Neměl jsem čas, ale bylo tam, že křižáci byli čistí agresoři, kteří loupili a vraždili. byli primitivní, Arabové měli vědy a umění. A byli ušlechtilí a hrdí. Bránili svou zem před agresorem a vyhráli. Dost propaganda. Paradox je, že to bylo natočeno na západě a glorifikuje to muslimy a Araby. Samozřejmě to byly lži. Byla to reakce na prvotní arabskou agresi. A jak si Arabové počínali v dobytých oblastech? Horší bylo, že to byla vymývárna mozků, fakta postavená na hlavu. Nic o jejich ideovém dobývání zemí, dhimmi, devširme, právech žen, braní otroků a volém rabování ( a vraždění) v dobytých městech, daném koránem. O tom, že tzv. “arabská” vzdělanost byla vzdělaností podmaněných národů, které pracovaly a studovaly, oč méně plenily a vraždily. Jak je možné, že něco takového spatří světlo světa?
  Pokud jde o Čínu nebo Rusko, neberou si americké nebo západoevropské historické filmové analýzy servítky. Proč se to děje právě u muslimů? A částečně u Afroafričanů?

 12. Jahoda Říká:

  dle mého názoru tato propaganda musí být a to z jednoho důvodu-zmírnování agresivních nálad vůči Islámu a všemu arabskému.
  Já to beru.
  Každý má své právo psát a hovořit o čem chce a svůj názor si také obhajovat.On totiž není pouze jen ten fanatismus džihadu ze strany isl. teroristů ale je také nebezpečí extremismu z té druhé strany a mnohé komentáře které volají po nějakém boji či etnických čistkách mě v tom dávají za pravdu.Na Eurabia je jich dost a dost.Od nějakého boje a co já vím ještě čeho jsou zde tajné služby a policie a ne nějací blázni.
  Celá ta věc by se měla řešit v klidu a to mediální formou a to ukazovat veřejnosti celou tu pravdu kolem islámské otázky.
  Na http://www.seznam.cz je vždy souhrn aktuálních zpráv a tam je také diskuzní forum a tam si každý může vyjádřit svůj názor a ohodnotit ten nejlepší komentář a jak to tam tak sleduji-většina veřejnosti je proti radaru,isl. terorismu,Palestincům a proti USA.
  Ale drtivá většina veřejnosti je také proti Asijským přistěhovalcům a je pro Izrael.
  A to je také,dle mne pravým ůčelem těchto stránek tj . ukázat veřejnosti pravdu tak jak ve zkutečnosti je a ač se to třeba pánu webu zdá,že vykonal málo práce a jeho snaha vyznívá naprázdno není to pravda a ůčinek těchto stránek a EUrabia ne veřejnost je obrovský.
  Ale k těm bláznům co zde někdy volají po občanské válce,tak to jsou všechno blázni na hlavu a emocionálně nevyzrálí jedinci,psychopati nebo adolesceti kteří teprve hledají svůj názor a pohled na svět a hlavně-jsou manipulovatelní a ovladatelní-tak těm je určena asi ta propaganda na ČT 2.
  Třeba právě ta propaganda,která nám kovaným komentátorům na Islam Info nic neříká zabrání podobným tragediím jako ta ve Švédsku či někde jinde. Takže já,ač nesouhlasím s tím co je v té TV podáváno souhlasím s tím, aby to tam běželo-proč?
  To jsem již popsal..

 13. Anonymous Říká:

  Zajímavé je, že jim vůbec nenaskakujou termíny jako KOLONIZACE, IMPERIALISMUS, ÚTLAK, OTROKÁŘSTVÍ apod.

  Paradoxem je, že díky agresi totalitního islámu, budou lidé projevovat větší respekt a zájem pro humanitní obory. Politik ověšený tuzexovými fatwami z dovozu projeví zájem o jazykové nuance
  a původ fousatého běsnění a začne srovnávat. Tento proces je již delší dobu v chodu. A je nevratný,
  což bude časem slušný problém pro různé Esposity z MESA na BBC či apologetku Armstrongovou a jinde, instituce to (MESA) na studium Bl. Východu placené saudskými potomky žížal a krtků.

  Soupis islámských hrůz by byla hezká knížka. Vždy vedle sebe teorie = praxe. Nadšeného zastánce Motoona bychom jen posadili na židli a ptali se: za 1) za 2) ….za 1000) Mohla by se jmenovat Naked muslim.

  Teorii a praxi islámu důsledně propojuje Robert Spencer ve svých článcích na jihadwatch.
  Šetří tak čtenářům tisíce hodin studia.

  Když muslim zamává koránem, můžemu mu zamávat Naked muslimem. Hi baby, we have some questions. Kladení otázek na tělo dokonale oslabuje protivníka. Přitom tazatel nic netvrdí.

 14. Theofil Říká:

  Zde je podpis: Theofil

 15. Bačík Říká:

  Jahoda
  Jakákoli jednostranná mediální masáž je vždycky jen na škodu, protože pokřivuje reálný obraz. Já chci žít ve společnosti, kde mají lidé PRAVDIVÉ a ÚPLNÉ informace. Tento pořad tomuto ani zdaleka neodpovídá. Ať jsou pořady na tato témata, ale objektivní a vyvážené. Na světě jsou stovky náboženství, toto téma je nevyčerpatelné, proč upřednostňovat právě islám? Kolik lidí zná dějiny naší vlastní kultury, příčiny reformace, štěpení církve? Jak si udělat relevantní názor, odpovídající realitě, nemáme – li dostatek pravdivých vstupních informací?

  Jednostranný pohled na věc nemůže z principu být prospěšný pro nikoho. Proto jakékoli tendenční pořady si zaslouží naše odmítnutí.

  Pozdrav Bačík.

 16. alien07 Říká:

  Jahoda – program na CT mohol mat zdanie vyvazenosti keby tam bola diskuzia a pri diskuzii boli sedeli oproti sebe pan Sanka Samira prazsky immam a trebars Islaminfo Bacik a Esmeralda.
  To co odznelo v CT (CT je verejnopravna institucia platena z nasich dani a aj Vami a nie anonymne diskuzne forum!!!) je podla komentarov prekrucanie historie a urazka krestanstva ako nabozenstva (ale aj euroateizmu). To co tam odznelo bola zmes lzi a polopravd (teda opat lzi vypadajucich ako pravda). Obavam sa ze na taketo pocinanie su uz aj paragrafy a postihy.

  Klamali o historii klamali o krestanstve a klamali aj o islame. Dokonca este aj o tom co v islame povazujem za casto (moslimami) obchadzane pozitivum islamu. A to odmietanie vsetkych drog.

  Takze Novy Lepsi Svet zaciname klamstvom na vsetkych frontach. Vam sa to paci? Co moze vzniknut z takehoto pocinania? Cim moze pokracovat klamstvo a podvod? Ja vidim jedine – kradez a vrazdu.

 17. daniel Říká:

  Skoro bych řekl, že s přicházejícím Schengenem připravujou místní na masivní muslimskou kolonizaci, ech, co to melu, imigraci. Nevěřím totiž tomu, že by někdo mohl být tak naivní, aby věřil, že když bude veřejnost masírovat pořady o tom, jak je ten islám krásný a mírumilovný, že se skuteční muslimové tomu pořadu přizpůsobí, a začnou porušovat Mohamedovy příkazy a zákazy.

 18. daniel Říká:

  alien07 Moment, oni tam žvanili něco o novém, lepším světě??

 19. Esmeralda Říká:

  Ja sa do Prahy kľudne vyberiem… len čo sa mi podarí doraziť ten asi 40 stranový preklad o moslimskom masakre hnduistom.. as
  ale určite ma tam nikto nepozve:)
  a ČT už vôbec nie..
  ešte tak TV Lux, ale aj tam mám isté pochybnosti…

 20. Jahoda Říká:

  já ten pořad nesledoval protože hned ,jak jsem o něm slyšel v reklamě na ČT 1 a hovořilo se tam o islámu jako o náboženství lásky ,ha,ha,ha ,tak jsem to ani nesledoval a šel radši do práce vydělávat peníze.To je dle mého dobře zužitkovaný čas.
  Jinak k té jednostrannosti-a copak je asi jednostranné?Pokud bude běžet Islaminfo a EU rabia není informovanost veřejnosti jednostranná.A tak to je také v pořádku,jistá vyváženost musí být.
  A to mne přivádí k ůvaze,co by se asi stalo v případě totální štvavé kampaně ze strany státu vůči muslimum a přistěhovalcům?To již bylo svého času v Německů 30-let..
  Je to vše práce tajných služeb,oni sledují extremismus a bojují proti němu a na nějaké pogromy stát není zvědav.Je to vše tajná zákulisní hra,která má za ůkol naladit veřejnost negativně proti islámu ale v rámci zákona.Řešit spory na ulici nebude nikomu dovoleno a k tomu asi tyto pořady slouží-k zmírnění napětí.To akorád pro nás zde je vše jasné a basta!Přitom jsem ale přesvědčen že jeden každý z komentátorů zde je tajnýma sledován a ví se o něm a jak tito lidé uvažují- mají nás za blbečky.

 21. daniel Říká:

  Jenže teď jsem na jedné internetové diskusi zjistil, že někteří lidé prostě odmítají tyhle weby číst (apologeti, muslimové, sláva, máte vyhráno!), protože jsou “extrémistické” – prostě kritika islámu je politicky nekorektní, protože je to přece náboženství JAKO KAŽDÉ JINÉ a vůči těm věřícím je to přece nehezké jim kritizovat jejich víru. Že je to víra vybízející k expanzi a násilí? To nikoho nezajímá. Řeknete jim, ať si to teda přečtou? Proč by to četli, oni to nechtějí vědět.

  Byl bych strašně rád, kdyby lidé dokázali pochopit, čím se liší “Abrahámovská náboženství” a proč islám není “náboženství jako každé jiné”.

  ANO, judaismus obsahuje starozákonní krutosti a násilí. ALE nemá misionářský charakter. Nikdo nikdy nikoho nenutil, aby se stal židem, a dokonce ti, co chtějí, to vůbec nemají lehké. Naopak se údajně snaží lidi od konverze k judaismu odrazovat. Spíš se stylizují do uzavřeného elitního klubu.
  Prosím, ať si hrají na elitu a vyvolený národ (a zda to vůbec dělají, je sporné), pokud nebudou ostatní násilím nutit, aby přijali jejich hodnoty.

  ANO, křesťanství má misionářský charakter. ALE má Krista a Nový Zákon, který zase zakládá solidní opozici proti starozákonním krutostem. Má spasitele, který je mírný a milující učitel.

  Islám si vybral z Abrahámovských náboženství jen to nejhorší – expanzi a násilí.

 22. kusaj Říká:

  http://automix.centrum.cz/clanek.phtml?id=10861

  .-)))))

 23. kusaj Říká:

  Vy se, Esmeraldo, do Prahy vypravíte? Abyste neřekla, tak vás zvu já. Prababička byla berberská muslimka z francouzské severní Afriky, takže na ten překlad jsem opravdu zvědavý ! Ale nebojte se, zatím se geny neozvaly .-))

 24. Tree Ardy Říká:

  trochu OT: http://azpravy.atlas.cz/domov/krimi/142963-tricet-ozbrojencu-vtrhlo-do-usteckeho-klubu.aspx

  [Potřebujeme tu muslimy, máme tu skvěle vypracovaný sociální systém, který motivuje všechny práceschopné spoluobčany, aby se podíleli na výkonu naší ekonomiky...]

  další veselé zprávy z našich luhů a hájů:
  http://azpravy.atlas.cz/domov/krimi/139560-romove-utocili-s-palkami-vyrusili-je-pri-kradezi.aspx

  [Jsem ze severu, takže vím, jak to tam chodí. Překvapuje mě, že se to konečně dočítám i v regulérních médiích... Ale myslím, že až dorazí muslimská komunita, která je schopna se organizovat daleko efektivněji, media srazí kufry a najedou na dhimmi-speak...]

  http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/romove_problemy20070824.html
  http://azpravy.atlas.cz/domov/ostatni/132360-agresivita-nekterych-romu-v-prerove-se-zvysuje.aspx
  http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/romove_zlodeji20070523.html
  http://prerovsky.denik.cz/cerna_kronika/policie_prerov20070824.html

  a na konec pro uklidnění:
  http://azpravy.atlas.cz/svet/135333-romove-chystaji-invazi-budou-jich-tisice.aspx

 25. theofil Říká:

  Tak se, Esmeraldo, v Praze ozvěte (jestli chcete) islaminfo dá na mě snad e-mail.

 26. A.S. Pergill Říká:

  To Jahoda: Patrně patříte mezi “salonní intelektuály”, kteří vidí svět růžovými brýlemi. Pokud se o islámu nedá hovořit pozitivně, aniž by se blekotaly vyslovené nepravdy a lži, pak to znamená jediné: že je to obecně negativní jev. A ani dílčí pozitivní prvky (navíc mnohdy vycucané z palce a existující vysloveně fiktivně) to nespasí.
  Islám nás ohrožuje. Kompromis mezi islámem a civilizací evropského typu není možný. Buď budeme islamizováni a nějaké kosmetické detaily (např. “lepší” střih burek pro naše ženy) to nespasí, nebo islamizováni nebudeme a muslimové prohrají. Nic dalšího možné není. I nějaká “smíšená” společnost, o které blekotají propagátoři islámu, vyústí v krátké době buď do totální islamizace nebo do úspěšného vyhnání muslimů (na způsob středověkého Španělska).
  Islámští ideologové jsou hnáni do boje rostoucími cenami ropy, které, pokud se stabilizují, výrazně sníží význam islámských producentů ropy (Kanada má víc uhlovodíků než ropné státy Zálivu, pouze jsou nasáklé ne do písků, ale do břidlic, takže se jejich cena ZATÍM nevyplatila. Pokud současné ceny půjdou dál nahoru a bude rozumná míra pravděpodobnosti, že je ropné kartely nebudou moci dlouhodobě snížit, aby těžba a zpracování alternativních zdrojů zkrachovaly, tak do toho půjde víc investorů (i do dalších aktivit, jako je výroba syntetického benzínu z uhlí, biomasy nebo plastových odpadů). To výrazně sníží v příštích desetiletích příjmy islámských ropných států, i jejich možnosti podplácet a jinak ovlivňovat politiky i žurnalisty.
  Z tohoto důvodu se střet (horký) s islámem blíží, a pokud nezareagujeme vysloveně zbaběle “jako ovce”, tak se mu prostě nevyhneme.
  Důležité také je, že muslimové jsou naprosto bezcenní, nic nevynalezli (i to sedlo na velblouda je sporné), jejich přínos ke světové vědě spočívá v opsání a nepříliš kvalitním přeložení pár desítek řeckých a latinských textů (ale za likvidaci antických a raně křesťanských knihoven mohou z větší části také muslimové), islamizací prakticky zanikla arabská věda (chemie a algebra jsou předislámské, po islamizaci co nebylo přesunuto do Evropy, to postupně zaniklo; moderní chemie a matematika jsou v islámských zemí importem z Evropy a USA), mají prakticky nulový přínos pro světové výtvarné umění (započteme-li muslimy zničené výtvarné památky, tak se dostaneme hluboko do záporných hodnot) atd.
  Pokud by nám tato bezcenná lůza měla vládnout, tak by se to, pochopitelně, promítlo i do existence všech civilizačních vymožeností, které nás na každém kroku obklopují, a Evropa nemá šanci uživit stamiliony primitivů na středověké úrovni (došlo by k podstatné redukci počtu obyvatel během relativně krátké doby – asi tak jedné generace). Stačí sledovat civilizační propad Íránu za Chomejního nebo Afghánistanu za vlády Talíbanu. A to, pochopitelně nemohly být, z důvodu existence neislamizovaných zemí, propady tak hluboké, k jakému by došlo v případě islamizace Evropy. I to je důvod, proč klást islamizaci odpor; pro naprostou většinu z nás by znamenala smrt. Takže v odporu proti islamizaci prakticky nemáme co ztratit.
  Bude asi lepší, budou-li naši potomci potomky hromadných vrahů, ale civilizovaní lidé (konec konců i my jsme se nějak smířili s tím, že naši předkové provedli řadu genocid, bez nichž bychom tu nebyli – např. vyhubili neandrtálce), nebo z nich budou otroci nelidských hovad, či takováto hovada. (Stačí se podívat na nějaká foto nebo videa z akcí islámské “spravedlnosti”, aby bylo jasné, že toto jsou víc zvířata než lidé.)

 27. Jim Říká:

  A.S. Pergill: Ten příklad s Kanadou není úplně nejlepší, protože to navozuje nepříjemné asociace. Kdo je dneska v Evropě jedničkou v potlačování vlastní kultury a islamizaci? Norsko! Ano, přesně ta země s velikými zásobami ropy (přepočteno na obyvatele). Takže z Norska se stává další islámský ropný emirát. Kanada je na tom dost podobně. Multikulti i islám na pochodu, takže kdoví jak bude vypadat Kanada za 30 let. Třeba bude největším světovým exportérem ropy a na každém rohu budou vyřvávat muezzíni.

  Navíc taky hodně záleží na tom, komu ty zdroje patří. To, že jsou v Kanadě, ještě neznamená, že ještě patří Kanaďanům. Nejspíš je budou mít rozebrané různé investiční fondy a může se stát, že hodně velká část podílu už bude patřit kozomrdům.

 28. theofil Říká:

  http://www.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=47861 Zábavná fatwa velikých učenců z al-Azhar o tření penisu na těle dětí. Už to nelze, neb Mohamed (na Aiše v 6 letech) to praktikoval a měl penis ne jako normální věřící. V závěru prý že to k nám zanesli nevěřící…

 29. čtenář těchto stránek Říká:

  Dobrý den,
  to islámské auto, které se má vyvíjet v Malajsii (Islamic car), by mne opravdu zajímalo. Kompas, který ukazuje k Mekce, je určitě praktická vychytávka, zvláště třeba pro egypské Araby, pro něž jsou dopravní značky jen okrasnými obrazci a semafory pro to, aby se ukázalo, že na ně mají. Škoda, že tam není více podrobností, třeba jestli to auto pětkrát denně zastaví kvůli motlitbě nebo jestli bude v době ramadánu jezdit jen po západu slunce :)
  Zdraví
  Čtenář těchto stránek

 30. Esmeralda Říká:

  To Kusaj: no, ten preklad o holokauste v indii robím z angličtiny – je to dlhé jak fras…:) a čo sa týka toho stretnutia, no, mohlo by to byť zaujímavé:)
  a pred koncom roka – to viete, advent a kopa roboty v práci:) popýtam islaminfa o maily….
  ale plánujem to:) aj keď nebudem v TV – to mi je fuk:)

 31. daniel Říká:

  Taky bych se rád zůčastnil nějaké islamofóbní schůzky, můj mail má tedy docela určitě Samira, posílal jsem jí ho tehdy, kdy navrhovala setkání (neodpověděla), nevím, jak islaminfo, nicméně: fext jedenáct pomlčka magic zavináč yahoo tečka com :) nemám rád spamboty. Pokud by někdo chtěl pomoci s nějakým překladem nechutné a vylhané islamofobní propagandy z angličtiny, myslím, že mi to jde docela rychle a Česky také umím :)

 32. theofil Říká:

  Co nám neřekli: islámské auto bude mít automatické vypínání motoru v době modlitby.

  V tu chvíli vzniknou obrovské zácpy. Neb se řidiči budou demonstrativně modlit.
  Bude to geniální pruda, kdo něco kecne, bude připoután ke koberečku a obrácen na jedinou správnou prudu. Islámofóbní auta vzplanou i s řidiči. Ti s emocionálním poutem ke svému vozu budou volat hlasem mocným: “Alláh akbar, moje auto!”

 33. Tree Ardy Říká:

  pokud by mi to jen trochu vyšlo, rád bych se zúčastnil též: iex zavinutec atlas bodka cz.

 34. čtenář těchto stránek Říká:

  Dobrý den,
  to téma toho auta se mně strašně líbí. Já osobně nemám nic proti tomu, když někdo začne vyrábět nové auto – čím větší konkurence, tím nižší ceny a výraznější inovace. Ovšem myslím si, že obecně není dobré, když je nějaká technologie založena na náboženství. Zejména pokud jde o automobil. Už vidím to zadání pro návrháře a konstruktéry: “To auto musí symbolizovat islám…” Co z toho může vzejít? Myslím, že kontrolka na Mekku nebude stačit. Co třeba pět kol (pět pilířů islámu), nebo stěrače ve tvaru půlměsíce, nebo vygravírovaný nápis “Alláhu akbar” ve výhledu na čelním skle? A co klakson? Pryč s démonickým západním houkáním! Co třeba zvuk: láááá illááááhááá il Allááááh. Vrcholem celého designu by pak mohlo být červené tlačítko “mučedník”, které vyhodí auto do povětří kdykoli majitel dospěje k přesvědčení, že nastal vhodný okamžik stát se mučedníkem…
  Zdraví
  Čtenář těchto stránek

 35. Tree Ardy Říká:

  Copak šahídské tlačítko, spíš bych se bál vnějších úprav podle bijte je po šíjích a po prstech a zabíjejte je, kdekoli je najdete. To by byl slušnej carmageddon… (ne že by to občas muslimové nezkusili jen tak s autem bez úprav…)

 36. Tree Ardy Říká:

  http://www.westernresistance.com/blog/archives/003906.html

  překládát vám to nebudu, je mi z toho špatně.

 37. daniel Říká:

  Prosímtě, pro těch pár přátelských štulců, jen aby se vzpamatovala ze své nerozumné pošetilosti? Víš přece, že ženy nemají dost životních zkušeností a nejsou tak duševně na výši, aby je bylo možné nechat bez vedení (www.islamweb.cz). Navíc je to muslimská mentalita. A ono jí to vlastně takhle vyhovovalo. A navíc ten hoch to myslel dobře, miloval ji a chtěl pro ni jen to nejlepší, chtěl ji uchránit těch křesťanských bludů, a tím ji zachránit před zatracením. Věřím, že pokud na něj nějaký xenofób, rasista a islamofób pod nějakou průhlednou záminkou podá žalobu, tak porota přihlédne k delikátním specifikům případu a chlapce uchrání před nespravedlivou diskriminací.

  Kdo vymyslí ještě něco lepšího?

  Teda akorát mě mrzí vědomí, že kdybych usilovně nepracoval na svojí politické korektnosti a multikulturalistickému pochopení a sblížení s odlišnými kulturami, asi bych si přál toho dobrého mladíka odprásknout jako vzteklého psa. Ale naštěstí mám tohle období už za sebou…

 38. Jim Říká:

  daniel: Odprásknout jako vzteklého psa? Ještě, že už jsi PC, protože jinak by se strašně moc rozlobila kamarádka Džamila a musela by na tebe poslat MP. Já protože jsem taky civilizovaný, tak nejen že bych ho neodpráskl, ale naopak bych mu pogratuloval k získání 1.ceny: možnosti dokonalého a úplného sblížení se zcela odlišnou kulturou velmi inteligentních příslušníků druhu Sus scrofa domestica, kterým nějaké hovado, pravděpodobně pravicový extrémista, nedalo týden nažrat. Myslím, že by byl maximálně do půl hodiny úplně a naprosto zmultikulturněn.

 39. Tree Ardy Říká:

  Ač preferuju humor sarkastický, ironický a nejlépe černý, tady mi ani moc do smíchu není. Měla štěstí, byla v Evropě a neměla ještě natolik vypláchnutý mozek, aby se nepokusila o útěk, ale kolik jich z jakýchkoli jiných “důvodů” trpí bez šance na záchranu?

  Říká vám něco jméno Nour Miyati?

  http://muttawa.blogspot.com/search?q=housemaid

  jsou tam o ní minimálně dvě pasáže. O dalším zajímavém též. Někteří tenhle blog znají, už párkrát jsem na něj odkazoval. Islám v praxi. Doporučuji aspoň tenhle výběr si přečíst celý – jak se kouká inteligentní Arab na islám. Mimochodem, přečtení celého archivu blogu (již nepokračuje) nepovažuji za ztrátu času. Mrzelo mě, když s tím autor skončil, byl to zdroj informací, které jsem jinde nenašel.

 40. Dana Říká:

  Jakkoli je to priserne, co ten muslim pachal na te divce, tak se musim divit, ze to doslo az tak daleko. On ji uz preci mucil, jak tomu rozumim, cely rok. Oparil ji hrozne nohy a urcite na ni byly videt cas od casu znamky sadistickeho muceni. Nerozumim, proc uz drive neutekla a nenahlasila to na policii. Vidim v tom jakousi slepou oddanost, kterou ji ten muslim naockoval. Zkratka asi ji vymyl mozek nebo divka mela Stockholm syndrome. Taky to musi byt nejaka tradicne muslimska rodina, ze ktere je ten muslim, zrejme videl doma, jak tata zachazi surove s mamou..Dokonce si myslim, ze ta danka mela jeste stesti, ze zije v demoktaticke zemi. Nekde v Saudske Arabii by se nad tim vubec nepozastavili.

 41. daniel Říká:

  Jim 14. 11. 2007 v 23:52 S těmi prasátky to je geniální nápad. Až na tu nutnost držet je týden o hladu.

 42. Tree Ardy Říká:

  Dano, pozastavili by se – a odsoudili by ji (viz odkaz, který jsem uvedl výše)

 43. Dana Říká:

  Tree Ardy
  To mate pravdu. (Vzdy ctu odkazy, usetri to hledani.)
  Zrovna dnes jsem cetla, ze jednu devatenactiletou zenu odsoudili k zbicovani v SA, protoze byla znasilnena celum gangem..
  Potezujici okolnost byla, ze byla v aute s muzem, ktery nebyl jeji pribuzny….
  Pokusim se o link:
  http://comments.breitbart.com/071115145104rykb7bub/

 44. BTEX Říká:

  Link již i česky, chudák holka odsouzená podle šaríi, 200 ran bičem…
  http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/forum.phtml?Forum_Q=Sa%FAdskoarabsk%FD+soud+zv%FD%B9il+trest+zn%E1siln%ECn%E9+d%EDvce&Title=&id=514142&op=text&showall=true

 45. Tree Ardy Říká:

  Ano, ten trest odpovídá tomu, co popisoval blogger na muttawa.blogspot.com (fakt doporučuji projít celý archiv blogu, je nejen drsný, ale i velice vtipný)

 46. daniel Říká:

  Hlavně že tam panuje “konzervativní výklad islámu” – on snad islám připouští či umožňuje různé výklady? Vždyť je to tam všechno jasně, jednoznačně a srozumitelně řečeno…

 47. Esmeralda Říká:

  Konzervatívny výklad islamu pripúšťa sebevražedné útoky na kuffaar ale nie na mohamedánov…

 48. BTEX Říká:

  Naše milé sestry diskutují…
  Jdu blejt
  http://groups.msn.com/ISLAMICCOMMUNITYOFCZECHSISTERS/general.msnw?action=get_message&ID_Message=25064&ShowDelete=0&CDir=-2

 49. eva Říká:

  BTEX: To jsou opravdu trubky, to se málokdy vidí. Je to tristní.

 50. bia Říká:

  Nejsou to trubky, jsou jen blbky neandrtálky, líné a proto konvertovaly, manžel jim to vysvětlil, jiný než muslimský sňatek není přípustný, muslim se může oženit jen s muslimkou. Jejich inteligence zaostala někde ve středověku a nelze se divit, lze je litovat, avšak mít se napozoru před jejich fanatismem a nepřipustit jejich migraci a stavění mešit v Čechách. To by byl konec našeho vždy k porobě ochotného národa. Neumím si představit řvaní muezínů pod Karlštejnem a arabštinu jako povinný jazyk na školách Někteří z nás bohužel věří v dobré srdce ostatních lidí a v tom je jádro pudla. Muslimové jsou izolovaní od ostatního moderního světa a světa vědy a poznání, mozek je jim vymýván od narození kvalitně koránem a šaríjou, jsou naplňováni nenávistí k ostatním národům a náboženstvím, bludy a systematickým lhaním. To umí pak perfektně, jsou v tom profíci. V dokumentu Fitna mě neděsí nenávistné štvaní IMÁMŮ k zabíjení, ale ta 3,5 letá holčička, která by u nás možná uměla odříkat SKÁKAL PES PŘES OVES A PRŠÍ PRŠÍ JEN SE LEJE, hrála by na kompu hry pro batolata, znala by Křemílka a Vochomůrku. Ale tahle už ví, že v Koránu je napsáno, že židé jsou prasata a svině. Z toho mám slzy v očích. To přece není možné, takle prznit nevinnou dětskou duši. Nedivte se prosím této ideologii zvrácené stejně jako fašismus. Nikdo mi nebude namlouvat, že islám je dobré náboženství. Žádné je dobré. Věřit je třeba sám sobě a pokroku, bojovat je třeba za svobodný život našich dětí, přesně tak, jak to tady už někdo řekl. Vždycky to tak bylo, že jedna generace položila životy pro generace budoucí. S islámem to nebude jinak, tady nepomohou žádné argumenty a přesvědčování. Přesně podle rčení: KDE BLB, TAM NEBEZPEČNO.

Zanechte komentář

(Diskuse je moderovaná. Informativní příspěvky a věcná diskuse jsou vítány, výkřiky, propaganda a hádky o tom, kdo má lepšího boha nebo náboženství, nejsou.)

Musíte být přihlášen, abyste mohl poslat komentář.