S militarismem islámu je třeba bojovat vojensky a s jeho ideologií zase ideologicky. Jsou dvě fronty války proti barbarství.

Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů, část III.

Od džihádu k dhimmizaci

Al-Mawardi (z. 1058) zkoumá v Zákonech islámské vlády [27] regulace vztahující se k zemím a nevěřícím (t.j. nemuslimským) obyvatelům podřízených džihádem. Zde leží počátek systému dhimmizace. Rodilá nevěřící populace musí uznat islámské vlastnictví jejich země, podřídit se islámskému právu a přijmout placení daně z hlavy (džizja). Al-Mawardi zdůrazňuje nejdůležitější aspekt tohoto konsensuálního pohledu na džizju v klasickém islámském právu: kritické spojení mezi džihádem a platbou džizje. Poznamenává, že “nepřítel platí výměnou za mír a smír“. Poté rozlišuje dva případy: 1) Platba ze provedena okamžitě a je s ní nakládáno jako s kořistí, což “nicméně nebrání tomu, aby proti nim byl v budoucnosti veden džihád“. 2) Platba je vybírána ročně, a “představuje pravidelnou daň, která jim zajišťuje bezpečí“. Smír a bezpečí trvají tak dlouho, dokud je placena daň. Pokud platba ustane, je džihád obnoven. Smlouva o smíru může být obnovována, její trvání ale nesmí překročit deset let. V kapitole “Dělení kořisti” al-Mawardi zkoumá regulace vztahující se k zemi odebrané nevěřícím. Pokud jde o zemi zabranou prostřednictvím smlouvy, poukazuje na dvě možnosti: nevěřící buďto konvertují, nebo platí džizju a jejich životy a majetek jsou pod ochranou. Povaha této “ochrany” je objasněna v této definici džizje od respektovaného arabského slovníkáře E. W. Lanea, která vychází z pečlivé analýzy etymologie slova: “Daň je vybírána od svobodných nemuslimů podřízených muslimské vládě, čímž uznávají dohodu, která jim zajišťuje ochranu, jako by šlo o náhradu za to, že nebudou zabiti“. [28]  Dalším důležitým aspektem džizje je široce uznávaný názor klasických škol islámského práva na úmyslně ponižující uvalování a vybírání této daně. [29] Zde je popis ceremoniálu vybírání džizji od šháfistického právníka ze třináctého století an-Nawawiho: “S nevěřícím, který si přeje zaplatit svojí daň z hlavy, musí výběrčí zacházet s opovržením: výběrčí zůstává sedět a nevěřící stojí před ním se skloněnou hlavou a ohnutými zády. Nevěřící musí osobně položit peníze na váhy, zatímco ho výběrčí drží za vousy a udeří ho přes obě tváře”. [30]

Důležité pojednání od S. D. Goiteina z roku 1963 klade důraz na nedostatečnost studia potenciálních ekonomických a jiných nepříznivých sociálních důsledků džizje bez odkazů na muslimské zdroje:

Neexistuje žádné téma ze sociální historie islámu, na které by tento autor nemusel změnit svůj pohled tak radikálně, když přechází od literárních k dokumentárním zdrojům, t.j. od studia muslimských knih k záznamům o džizje, neboli dani z hlavy placené nemuslimy, v káhirské Genize. Bylo samozřejmě zjevné, že daň byla diskriminací a byla zamýšlena, podle slov koránu, aby zdůraznila podřízené postavení nevěřících. Nicméně z ekonomického úhlu pohledu se zdá, že nepředstavovala velkou zátěž, protože byla proměnlivá, přibližně ve výši jednoho, dvou a čtyř dinárů, a tak byla přizpůsobena finančním možnostem poplatníka. Ukazuje se ale, že tento dojem je zcela mylný, protože nebere ohled na obrovský rozsah chudoby a nedostatku mezi lidmi, obzvláště na nedostatek hotovosti, což proměňovalo “daňovou sezónu” v sezónu hrůzy, strachu a utrpení. [31]


Židovské, koptské, syrské, arménské a srbské zdroje poskytují hojnost důkazů o tom, že džizja-charaj byla vybírána od dětí, vdov, sirotků a dokonce i od mrtvých. [32] Tato svědectví vskutku potvrzují to, co bylo nařízeno šháfistickými právníky, jako podle al-Nawawiho výkladu: “Naše náboženství ukládá platbu daně umírajícím, starým, dokonce i postiženým, slepým, mnichům, dělníkům a chudým, neschopným se živit. Pokud jde o lidi, kteří jsou na konci roku nesolventní, daň zůstává dluhem na jejich účtě dokud se nestanou solventními”. [13]

Daňoví výběrčí byli doprovázeni vojáky, inspektory, dozorci a penězoměnci, kteří byli placeni, živeni a ubytováváni po několik dní na účet poplatníků. [34] Ačkoliv byly tresty a mučení teoreticky zakázány, výběrčí je používali, aby mohli dokončit svojí práci. [35] Arménský kronikář Ghevond popisuje tuto bezútěšnou situaci v Arménii za abbasidské vlády v osmém století:

Člověk mohl vidět … hrozivé výjevy mučení všeho druhu; ani nezapomínali zdaňovat mrtvé; množství sirotků a vdov trpělo stejnými krutostmi; kněží a duchovní ze svatostánku byli přinuceni hanebným trestem bičováním a bitím přednést jména mrtvých a jejich rodičů; krátce, všichni obyvatelé země, zničení obrovskými daněmi poté, co zaplatili velké množství zuze [stříbrných mincí], museli také nosit olověnou pečeť kolem krku … pokud jde o nižší třídu obyvatel, ta byla vystavena různým druhům mučení: někteří trpěli bičováním, protože nebyli schopni zaplatit přemrštěnou daň; jiní byli pověšeni na šibenici, nebo byli rozdrceni v lisech; a další byli svlečeni ze svého oblečení a byli vhozeni uprostřed silné zimy do jezera; a na jeho břehu se rozestoupili vojáci, kteří jim bránili vystoupit na břeh, a přinutili je uboze zemřít. [36]


Takové brutální praktiky charakteristické pro muslimy ovládanou Palestinu, Sýrii, Mezopotámii a Arménii vedly k nezahladitelnému procesu vyvlastňování, obzvláště mezi dhimmi venkovany. Těžké daně spojené se zadlužením vůči muslimským věřitelům nutily křesťanské a židovské venkovany dávat své zadlužené pozemky muslimským pánům, a odcházet do exilu, nebo se stávat otroky. [37] Díky pozdějšímu tureckému muslimské dobývání a islamizaci Anatolie a Balkánu došlo k pokračování tohoto procesu mezi jedenáctým a šestnáctým stoletím. [38]

Tyto ponižující podmínky, za kterých byla džizja vybírána ještě v moderní době, demonstrují dva významné příklady. Italský Žid cestující roku 1894 do Maroka zaznamenal následující:

Kádí Uwida a kádí Mawlay Mustafa postavili dnes svůj stan u brány [židovského ghéta] Mellah a svolali Židy, aby od nich vybrali daň z hlavy [džizju], kterou musí platit sultánovi. Vyzvali i mě. Nejprve jsem zjišťoval, jestli daň musí platit i evropští poddaní. Když jsem zjistil, že velké množství z nich již zaplatilo, přál jsem si učinit podobně. Když jsem částku předal oběma úředníkům, dostal jsem od kádího stráže dvě rány zezadu do krku. K oběma jsem řekl, “Vězte, že jsem pod italskou ochranou”. Načež kádí řekl svému strážci, “Sundej mu z hlavy šátek a pořádně ho udeř; pak může jít a stěžovat si, kde chce”. Stráže rychle poslechly a ještě jednou mě udeřily, tentokrát silněji. Toto veřejné špatné zacházení s lidmi pod evropskou ochranou ukazuje všem Arabům, že mohou beztrestně špatně zacházet se Židy. [39]


A dopis ze 30. ledna 1911 od Avrama Elmaleha, ředitele chlapecké školy ve Fezu, prezidentovi Alliance Israelite Universelle v Paříži nás informuje o ponižujících podmínkách vnucovaných rabínským učitelům z marocké židovské komunity ve spojení se “společenskými záležitostmi” (t.j. věcmi jako placení džizje) ještě v druhém desetiletí dvacátého století:

Mám tu čest potvrdit přijetí vašeho dopisu č. 1283 z 30. ledna, a přikládám dopis rabína Vidala Sarfatyho. Rabín vás žádá, abyste zasáhl u Si Mohameda el Mokriho, marockého ministra zahraničních věcí, toho času v Paříži, kvůli zrušení ponižujícího zvyku vnucovaného Židům, kteří mohou vstupovat do Dar el Maghzenu pouze bosí. Bohužel fakta uvedená v dopise rabína Vidala jsou přesná. Židé si musí před branami Dar-Maghzenu zout boty. Kromě ponížení způsobeného tímto opatřením to také představuje pro naše souvěrce netolerovatelné utrpení, protože musí stát mnoho hodin bosí na zemi palácového dvora, která je buďto studená a vlhká, nebo do běla rozpálená letním sluncem. Rabín Vidal, pravidelný návštěvník Dar-Maghzenu kvůli společenským záležitostem a v zastoupení jednotlivců, se často vrací z dosti dlouhých pobytů před kancelářemi nemocný. Podle mého názoru bude nemožné získat povolení Sultána, které by umožňovalo Židům vstupovat do paláce v botách. Je to ústupek, který pýcha neumožní, a který je v rozporu s muslimským pohledem na vzájemné postavení Židů a jich samotných. [40]


Dohoda o džizje, neboli dhimma, obsahuje další povinnosti a doporučení pro porobené nemuslimské dhimmi. [41] Kolektivně tvoří tyto “povinnosti” diskriminační systém dhimmizace, která byla uvalovaná na nemuslimy – Židy, křesťany, zoroastriánce, hinduisty a buddhisty podřízené džihádem. Mezi ty charakterističtější vlastnosti dhimmizace patří: zákaz zbraní pro poražené nemuslimy (dhimmi) a zákaz kostelních zvonů; omezení týkající se stavby a oprav kostelů, synagog a chrámů; nerovost mezi muslimy a nemuslimy pokud jde o daně a trestní právo; odmítání svědectví dhimmi před muslimských soudem; [42] požadavek, aby Židé, křesťané a další nemuslimové, včetně zoroastriánců a hinduistů, nosili zvláštní oblečení; a celkové ponižování nemuslimů. Je třeba poznamenat, že tyto regulace a postoje byly institucionalizovány jako trvalé zákony božího islámského práva, neboli šaríe. Dílo velmi obdivovaného súfistického teologa a právníka al-Ghazálího (z. 1111) – proslulého teologa, filosofa a příkladu mystického súfismu, který, jak napsal odborník W.M. Watt, byl “na východě i na západě uznán za největšího muslima po Mohamedovi” [43] – zdůrazňuje, jak byla instituce dhimmizace normativní a prominentní součástí šaríe:

Dhimmi je povinnen nemluvit o Alláhovi nebo Jeho poslu … Židé, křesťané a zoroastriánci musí platit džizju [daň z hlavy pro nemuslimy] … při placení džizje musí dhimmi svěsit hlavu, zatímco ho úředník chytí za vousy a udeří [dhimmiho] přes kost vyčnívající pod jeho uchem [t.j. přes čelist] … Není jim povoleno ukazovat ostantativně své víno nebo kostelní zvony … jejich domy nemohou stát výše než domy muslimů, bez ohledu na to, jak jsou nízko. Dhimmi nemůže jezdit na pěkném koni nebo na mezkovi; může jezdit na oslovi, ale pouze když je postroj ze dřeva. [Dhimmi] musí nosit [identifikující] záplatu [na svém oblečení], včetně žen, a i ve [veřejných] lázních … [dhimmi] musí držet svůj jazyk za zuby. [45]


Nejvyšší institucializovaný duchovní pod šáhy Sulejmanem (1666-1694) a Husejnem (1694-1722) Mohammad Baqer Madžlesi (z. 1699) byl pravděpodobně nejvlivnějším duchovním safavidské šíitské teokracie v Persii. Napsal mnoho děl v perštině, které šířily klíčové aspekty šíitského étosu mezi obyčejné lidi. Jeho perské pojednání Risala-yi Sawa’iq Al-Yahud (Úder blesku proti Židům), je přes svůj název ve skutečnosti uceleným průvodcem anti-dhimmi regulacemi vztahujícími se na všechny nemuslimy žijící pod šíitskou teokracií. Al-Madžlisi v tomto pojednání popisuje běžné ponižující požadavky na nemuslimy žijící pod šaríou, a to především krvavé výpalné džizju. [46] Potom vypočítává dalších šest omezení týkajících se bohoslužeb, bydlení, oblékání, dopravy a zbraní (které mělo učinit dhimmi bezbrannými), a poté popisuje unikátní šíitské regulace o nečistotě, neboli nadžas. Jsou to tyto nadžas regulace, které vedly profesora antropologie Laurence Loeba (který na počátku sedmdesátých let žil a studoval v židovské komunitě v jižním Íránu) k pozorování, že “Strach ze znečištění Židy vede k velkým výstřelkům a mimořádnému chování muslimů” [47]. Podle Al-Madžlisiho,

A že by neměli vstupovat do lázně, pokud se ve veřejných lázní koupe muslim. … Muslimům je také nařízeno, aby od nich nepřijímali jídlo, které s nimi bylo v kontaktu, a které nemůže být očištěno. Pokud něco může být očištěno, jako oblečení, může být přijato, pokud je suché, je čisté. Pokud se ale [dhimmi] dostali do kontaktu s těmito šaty ve vlhku, musí být po jejich získání vyprány ve vodě. Pokud jde o kůži, nebo to, co je vyrobeno z kůže, jako boty, a maso, jehož náboženská čistota a zákonnost je závislá na podmínkách, za kterých bylo zvíře poraženo [podle šaríe], ty od nich přijímat nelze. Podobně tekutiny, které byly uchovávány v kůži, jako oleje, hroznový syrup, [ovocné] šťávy, myrobalán a podobně, pokud byly uloženy v nádobě z kůže nebo v koženém měchu, ty by od nich [také] neměly být přijímány. … Bylo by také lepší, kdyby vládce muslimů zavedl, aby žádný nevěřící nemohl vycházet za deště nebo za sněhu ze svého domu, protože mohou znečistit muslimy. [48]


Bat Ye’or je kvalifikovaná moderní odbornice [49] na tyto unikátně islámské zákony, které regulují vztahy mezi muslimy a nemuslimy: džihád a jeho doprovodná instituce dhimmizace, represivní a ponižující systém vlády vnucený těm nemuslimům (t.j. dhimmi), kteří byli podřízeni džihádem. Ačkoliv je autorkou termínu dhimmizace, její popis charakteristických vlastností této instituce je zcela v souladu s názory předních odborníků z první poloviny dvacátého století. Sir Jadunath Sarkar, přední historik Mughalovské Indie, napsal v roce 1920 následující text o důsledcích staletí džihádu a dhimmizace na domorodé hinduisty z indického subkontinentu:

Islámská teologie tedy říká pravému věřícímu, že je jeho největší povinností vykonávat “úsilí (džihád) na cestě boží” vedením války proti nevěřícím zemím (dar al-harb), dokud se nestanou součástí sféry islámu (dar al-islám), a jejich obyvatelé nebudou proměněni v pravé věřící. Po dobytí se celá nevěřící populace stane teoreticky otroky dobyvatelské armády. Muži zajatí se zbraní v ruce mohou být zabiti nebo prodáni do otroctví, a z jejich žen a dětí se stanou otroci. Pokud jde o poražené civilisty, pokud nejsou rovnou zmasakrováni – kánon právníka Šháfího prohlašuje, že jde o nařízení koránu – je to jenom proto, aby jim byl poskytnut odklad do doby, než moudře přijmout pravou víru.

Ideálem muslimského státu je konverze všech obyvatel k islámu a zničení každé formy odporu. Pokud je existence nevěřících ve společnosti trpěna, je to nutné zlo, a je tomu tak pouze po přechodné období. Musí na ně být uvaleny politické a sociální omezení, a musí jim být nabídnuty úplatky z veřejných fondů, aby se urychlil příchod jejich duchovního osvícení a zapsání jejich jmen na seznam pravých věřících. …

Nemuslim proto nemůže být občanem státu; je příslušníkem potlačované třídy; jeho postavení je modifikovanou formou otroctví. Žije pod smouvou (zimma nebo “dhimma”) se státem; za to, že velitel věřících ušetřil jeho život a majetek, se musí podřizovat politickým a společenským omezením, a platit výměnou za to peníze. Krátce, jeho pokračující existence ve státě po dobytí jeho země muslimy závisí na tom, jestli jeho osoba a majetek slouží islámské kauze.

Musí platit daň ze své země (charaj), ze které jsou muslimové vyloučeni; musí platit další poplatky na udržování armády, do které nemůže vstoupit ani když místo daně z hlavy nabídne své osobní služby; a musí poníženě ukazovat oblékáním a chováním, že patří k podřízené třídě. Žádný nemuslim nemůže nosit oblečení z jemných látek, jezdit na koni, nebo nosit zbraně; musí se chovat uctivě a podřízeně vůči každému příslušníkovi dominantní sekty.

Jak prohlásili vzdělaní kádíové v souladu s učením knih o kanonickém zákoně: “Zákon určuje, že hinduisté jsou ‘platiči daně’ (charaj-guzar); a když od nich výběrčí požaduje stříbro, měli by bez otázek a se vším respektem a poníženě nabízet zlato. Pokud jim úředník hodí do úst prach, musí bez váhání doširoka otevřít ústa, aby ho mohli přijmout. Těmito ponižujícími skutky je ukazována extrémní poslušnost zimmi [dhimmi], je oslavována velikost praví víry islámu, a ponížení nepravých náboženství. Bůh sám nařídil jejich ponížení, (jak řekl, “dokud nedají poplatek”) vlastní rukou a v ponížení. … Prorok nám nařídil zabíjet je, plenit je, a zajímat je. … Žádná jiná náboženská autorita kromě velkého imáma (Hanífy), jehož víru následujeme, neschválila uvalení džizje na hinduisty. Podle všech ostatních teologů mají hinduisté na výběr ‘buďto smrt, nebo islám’.”

Zimmi žije pod jistými právními omezeními týkajícími se svědectví před soudem, ochrany pod trestním zákonem, a sňatků. … Nemůže stavět nové chrámy, a musí se vyhýbat jakémukoliv veřejnému pobouření při vykonávání své víry. … Ke konverzi pohanských podřízených byly používány všechny nástroje kromě chladnokrevného masakru. Kromě daně z hlavy a veřejného ponižování oblečením a vnuceným pravidlům chování byli nemuslimové vystavováni různým nadějím a strachům. Odpadlíkům od hinduismu byla nabízena odměna ve formě peněz a zaměstnání ve státních službách. Vůdci hinduistického náboženství a společnosti byli systematicky utiskováni, aby sekta přišla o duchovní vedení, a jejich náboženská shromáždění a procesí byla zakázána, aby se zabránilo růstu solidarity a pocitu síly komunity mezi nimi. Nebylo povoleno stavět nové chrámy, ani opravovat staré, takže úplné vymizení hinduismu bylo pouze otázkou času. Ale i tento odklad, toto pomalé konání času, bylo pro mnohé z divočejších duchů islámu netolerovatelné. Ti se snažili urychlit zničení “nevíry” nápomocí ničivé ruce času násilným strháváním chrámů.

Když je třída veřejně utiskována a pronásledována zákonem a rozmary vlády, spokojí se s upadnutím do zvířecí existence. Když je v nich potlačen každý velkodušný instinkt duše, intelektuální kultura pouze dává jejich pocitu ponížení břitké ostří, a není možné očekávat, že hinduisté budou schopní produkovat to nejlepší, čeho byli schopni; jejich osudem bylo být nosiči dřeva a vody pro své pány, přidávat zrno do fiskálního mlýnu, rozvíjet vychytralost a lichocení jako jediný způsob záchrany tolika ze své práce, jak jen bylo možné. V takových sociálních podmínkách nemůže lidská ruka ani duch vydat to nejlepší; lidská duše nemůže vystoupat to nejvyšších výšin. Neplodnost intelektu a sprostota ducha hinduistické vyšší třídy je tím největším zatracením mohamedánské vlády v Indii. Mohamedánský politický strom souzený podle svého ovoce byl naprostým selháním. [50]


Takřka o čtyři desetiletí později napsal Antoine Fattal, jehož Le Status Legal de Musulmans en Pays’ d’Islam zůstává standardem pro analýzy postavení nemuslimů (obzvláště křesťanů a Židů) žijících pod šaríou (t.j. muslimským zákonem):

Dokonce ještě dnes je studium džihádu součástí osnov všech islámských institucí. Studenti jsou na univerzitách al-Azhar, Nagaf a Zaitoune stále učeni, že svatá válka [džihád] je závazným nařízením vyhlášeným proti nevěřícím, které bude zrušeno teprve na konci světa. … Pokud je [dhimmi] tolerován, je to z důvodů náboženské povahy, protože vždy existuje naděje, že může být konvertován; nebo materiální povahy, protože nese takřka celou daňovou zátěž. Má ve společnosti své místo, ale je mu neustále připomínána jeho méněcennost. … Dhimmi si není žádným způsobem roven s muslimem. Žije ve společenské nerovnosti a patří k opovrhované kastě; není si roven s muslimem v osobních právech; není si roven před soudem, protože žádný muslimský soud jeho svědectví nepřijme, a je za stejný zločin trestán tvrději, než muslimové. … Mezi muslimy a dhimmi není možný žádný společenský vztah, žádné přátelství. [51]


Zásadním příspěvkem Bat Ye’or ke studiím džihádu a dhimmizace je její jedinečná schopnost dovršit dva související úkoly: 1) metodicky shromáždit velké a bohaté množství primárních zdrojových dat; 2) poskytnout vynikající syntetickou analýzu těchto dat a přesvědčivě demonstrovat transformativní sílu džihádu a dhimmizace operujících v dříve křesťanských společnostech Blízkého východu a Malé Asie. Mary Boyce, profesorka íránských studií Londýnské univerzity, nyní v důchodu, potvrdila vnější platnost analytického přístupu Bat Ye’or ve svém popisu toho, jak džihád a dhimmizace (aniž by jí takto specificky identifikovala) proměnily podobným způsobem zoroastriánskou společnost. Boyce napsala vyčerpávající zhodnocení těch zoroastriánských komunit, které přežily ničivé džihádistické dobývání mezi polovinou sedmého a počátkem osmého století. [52] Zoroastriáni zažívali během dalšího tisíciletí vytrvalý a nevyhnutelný úpadek, a to kvůli trvalému sociopolitickému a ekonomickému tlaku ze strany svých muslimských vládců a sousedů. Tento postupný, ale trvalý proces byl prokládán obdobími zrychleného úpadku v důsledku výbuchů muslimského fanatismu – pogromů, nucených konverzí a vyvlastňování – v průběhu druhé poloviny devatenáctého století. Boyce zakládá popis těchto doplňkových jevů na historické analýze a svém vlastním osobním pozorování během života v oblasti Yezd v centrálním Íránu v šedesátých letech dvacátého století:

V polovině devatenáctého století se v Turkabádu odehrálo neštěstí v podobě pravděpodobně poslední násilné masové konverze v Íránu. Není již nadále možné zjistit cokoliv o pozadí této události; nicméně se říká, že k ní došlo jednoho podzimního dne, když byl sklízen mořenový kořen – v té době jedna z hlavních místních plodin. Všichni schopní muži pracovali ve skupinách na polích, když na vesnici udeřila skupina muslimů a zajala je. Bylo jim vyhrožováno, nejen jejich zabitím, ale také hrůzami, které dopadnou na jejich ženy a děti, které byly ve stejný okamžik terorizovány ve svých domovech; a na konci dne plného násilí přijala většina vesnice islám. Zříct se islámu po vysloveném přijetí Alláha znamenalo v těch dnech smrt, a tak staré náboženství o Turkabád přišlo. Jeho chrám ohně byl srovnán se zemí a na jeho místě zůstaly pouze hrubé prázdné zdi.

Podobný osud musel v minulosti potkat mnoho z těch íránských vesnic, které nepřijaly ochotně islám; a otázka nezní ani tak proč k tomu došlo v Turkabádu, jako spíše proč to nepotkalo všechny zoroastriánské usedlosti. Důkazy, jakkoliv jsou skrovné, ukazují, že pronásledování zoroastriánců z Yazdu bylo nepravidelné a náladové, v některých obdobích méně tvrdé, jindy se zase za silných guvernérů rozmáhalo; a obecně docházelo k postupu islámu planinami, i když neúprosnému, více pomalou erozí než divokou silou. Tento proces probíhal ještě v šedesátých letech [20. století], a je proto možné popsat, jak vypadal. Buďto se na okraji zoroastriánské vesnice usadilo několik muslimů, nebo jedna či dvě zoroastriánské rodiny přijaly islám. Jakmile se dominantní náboženství zakořenilo, začalo jako rostoucí vlna nemilosrdně vyvíjet nátlak. Přišli další muslimové, a brzy byla postavena malá mešita, která přitáhla další. Dokud zůstávali zoroastriánci většinou, jejich životy byly tolerovány; jakmile ale začali být muslimové početnější, začínalo docházet k malichernému, ale vytrvalému obtěžování. To bylo zčásti slovní, se zesměšňováním uctívání ohně, a komentáři o tom, jak je zoroastriánců na světě málo, a kolik je muslimů, kteří proto musí mít pravdu; a také jaké přináší islám materiální výhody. Obtěžování bylo často také fyzické; chlapci se prali, a skupiny mládeže číhaly a zastrašovaly jednotlivé zoroastriánce. Nebo se rozptylovali vylezením na místní věž klidu a jejím znesvěcením, a nebo se dokonce mohli vloupat do chrámu ohně a znečistit nebo uhasit svatý plamen. Ti s kriminálními sklony také zjišťovali, že náboženská menšina poskytuje pokušení v podobě příležitostí pro krádeže, krádeže z polí, a někdy znásilnění a žhářství. Ti zoroastriánci, kteří všechen tento nátlak vydrželi, dali často nakonec přednost tomu prodat svůj majetek a přestěhovat se na nějaké jiné místo, na kterém byli jejich souvěrci stále ještě relativně početnější, a kde mohli žít v klidu; a stará víra tak přišla o další vesnici. Několik předních rodin z Šharifabádu, které byly vyhnány díky intenzivnímu tlaku muslimů z Abshahi, kdysi velmi zbožné a ortodoxní vesnice na jižním kraji Yazdu; a kratší migraci podstoupila rodina stoletého “Hadždži” Khodabakhshe, který se narodil v padesátých letech devatenáctého století, a v roce 1964 byl stále čilý a silný. Jeho rodina, která byla velmi zbožná, opustila svůj domov v Ahmedabádu (kousek na sever od Turkabádu) když byl ještě malý chlapec, a usadila se v Šherifabádu, aby unikla před pronásledováním a ohrožením jejich ortodoxního způsobu života. Další zoroastriánci tam dorazili o několik desítek let později, ale na konci století byl Ahmedabád již zcela muslimský, stejně jako Abshahi v roce 1961.[2] Je patrné, že vesnice, které byly ponechány zoroastriánství, byly převážně ty, které byly špatně zásobovány vodou, a ve kterých bylo těžké farmařit. [53]

164 komentářů k “Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů, část III.”

 1. R.Roan Říká:

  Takové knihy jsou velmi poučné, bořící islámské mýty. V pátek jsem se opět vydal na svou cestu po knihkupectvích a ze zajímavosti jsem otevřel Dějiny Španělska od A. Ubieto Arteta a kol., prolistoval jsem první stránky a knihu jsem odložil. Mohu říci, že docela znechucen. Ta kniha začíná totiž tak, jako by před okupací Pyrenejského poloostrova dějiny neexistovali. A od toho se vlastně odvíjí vše. Nakonec ti zlí křesťané vyhnali ty hodné Araby a dovolili si dát podnět ke vzniku inkvizice.
  Co na tom, že než muslimové napadli Španělsko, tak tam část byla součástí Byzance, že města jako Toledo, Sevilla byla středisky kultury a vzdělanosti. Co na tom, že muslimové v Toledu, v Seville a dalších městech vraždili a vypalovali křesťanské chrámy…..mimochodem v těch dějinách se o tom vůbec nepíše. A to je publikace, která je o Španělských dějinách jediná v republice v prodeji.
  Dovolím si dát odkaz na jeden článek

  http://www.religio.cz/2008/09/hubert-koziel-urazeni-muslimove/

  Podle Lukáše Lhoťana to je projev islamofobie, a co víc, dokonce antiarabismu, protože je zde nový trend v islámském myšlení, že kritika islámu se mění v rasovou nenávist Arabů. Lukáš Lhoťan se o tom snaží přesvědčit kdekoho…..mám však pocit, že ani on sám těm svým pohádkám nemůže věřit.

 2. theofil Říká:

  Při “dialogu” vždy muslimům navrhovat status dhimmi pro muslimy. Co je dobré pro nás, bude zaručeně dobré i pro vás. Vážíme si vašeho nápadu a chceme ho na vás okamžitě vyzkoušet.

  Na tento projekt sociální empatie by bylo možné vyčlenit několik desítek miliónů dolarů (UN?).

  Muslim spolehájící na nějaké světské výhodičky může být pouze pokrytcem – oportunistou.

  Takového muslima tu ale nikdo nechce. Chceme mít jistotu, že diskutujeme s ryzím muslimem, který je pro svou víru ochoten podstoupit i zanedbatelné ale trvalé ústrky statusu dhimmi.

  Ono vyhodit se v pátek odpoledne do povětří zase není tak moc namáhavé. Zejména když vám dobrý otec či matka zakoupí výbušný pás cudnosti. Idea makání do úmoru po několik generací a odevzdávání finančních obnosů nevěřícím bez velkých cavyků a fanfár mi připadá jako nejlepší “cesta skromnosti a odříkání na stezce alláhově”.

  Ono odevzdávání veškerých výdělků nevěřícím zbaví muslima mnohého pokušení. Nebude mít na pochybné zábavy jako jsou drogy, alkohol, nemravná hudba či filmy, nemravné pochutiny, tabák, vycházky mezi odhižábené chlípné ženy apod. Celoroční ramadán! Totální požehnání! Zákaz zbraní ho rovněž osvobodí od úmorného nebezpečného a zdraví škodlivému džihádu. Kvalitní muslim-podržtaška nám bude věčným mementem existence vyšších duchovních hodnot. Ano, na sklonku života muslima pohladíme po hlavě a pravíme soucitně. “Good luck with your alláh”. Na hrob mu pak položíme zvadlou podléšku či pampelišku…růže či věnec by mohla hrdého šampiona kosmické skromnosti posmrtně urazit ba totálně ponížit!

 3. Michael Říká:

  No, mňa vždycky vytáča, keď počúvam od moslimov, že dhimmi boli chránení a platili iba trošičku vyššie dane, inak sa mali ako v bavlnke. Mohli by sme im skúsiť vysvetliť výhody ich dhimmizácie – budú štátom chránení a na oplátku budú platiť iba trošku vyššie dane ako my kafíri. No úplný raj! Pre túto myšlieknu sa musia nadchnúť. Ak to prejde, asi sa aj ja stanem moslimom, aby som mohol byť dhimmi a teda by som bol štátom chránený.

 4. islaminfo Říká:

  Lhoťan dokáže uvěřit čemukoliv, to je jedna z výhod hlouposti, že si člověk nemusí dělat starosti s logikou nebo fakty. Je to člověk, který už byl radikálním muslimem, umírněným muslimem, odpadlíkem od islámu, pracoval pro Libertas, nepracoval pro Libertas, pracoval pro Libertas, má tři blogy, dokonce i mnoha muslimům nahání jeho (proti)islámské aktivity hrůzu :) (kdo potřebuje nepřítele, když má takového přítele). Jo a taky má zaručené informace o tom, jak nás platí Židi :) No nic. Já jsem rád, že dělá co dělá, protože nám to šetří spoustu práce.

 5. Jim Říká:

  Takže si myslím, že se všichni shodneme:

  LHOŤAN FOR ALLAH.

  Pak může klidně pracovat pro sebe a muslimům nahánět hrůzu naprosto oficiálně. A když bude chtít i odpadnou od sebe může a to i opakovaně. Třeba tak dokáže, že i lepra je vlastně velmi islámská a tudíž svatá a nedotknutelná a pro každého muslima nezbytná.

 6. theofil Říká:

  Jestli je Lhoťan génius formátu Dr Sládka, budou jeho destruktivní metody prosté velkých nákladů a zbytečné logiky studovat či vyučovat CIA a FSB v nejvyšších patrech svých učilišť pod krycím kódem “Český zázrak”.

 7. R.Roan Říká:

  Lhoťan by se mohl dát dohromady s Tydlitátovou. Oba dokáži vyplodit “úžasné věci”
  Pro muslimy je Lhoťan neřízená střela, ale nakonec ho jako užitečného idiota potřebují. Bohužel v jeho případě se potvrzuje, že největší tragedii je aktivní blbec. Jestliže opakování slov vraha syrského původu, že zabil manželku, protože mu k tomu dává právo sharia, je projevem islamofobie, tak podání žaloby na TV NOVA za přinesení této informace v doslovném znění je projevem arogance a snahy nalézt za každou cenu něco, co neexistuje. Zajímalo by mne, kdy projevem islamofobie bude i pojídání croissantu, protože croissant, podle legendy, vznikl jako důsledek vítězství nad Turky u Vídně a jeho pojídání bylo symbolem sežrání nepřítel, jež měli ve znaku půlměsíc. Ale možná nakonec dojde na to, že bránit se islámské agresi je islamofobie a vrcholem islamofobie bylo právě to vítězství polsko-rakouského vojska nad Turky.

 8. theofil Říká:

  Nepřipomíná vám ta předepsaná islámofílie zašlou povinnou lásku k Sovětskému svazu?
  Bájná země primitivů předmětem bezmezného státem financovaného obdivu?

 9. daniel Říká:

  “jejich domy nemohou stát výše než domy muslimů, bez ohledu na to, jak jsou nízko”

  V Kolíně nad Rýnem už se napravuje fakt, že katedrála je nevhodnou dominantou města – nová mešita bude naštěstí vyšší, a toto nařízení bude tedy alespoň symbolicky naplněno.

 10. R.Roan Říká:

  To snad ani není bezmezná láska, jako spíše projev nenávisti k vlastní zemi. Kdysi se těmto ldiem říkalo vlastizrádci. Poturčenci. Dnes ze sebe dělají nositele “krásných myšlenek” ….jako ti komunisté, fašisté a další lůza

 11. toldis Říká:

  Dobrý den,
  rád bych se zeptal, zda existuje v koránu či v jiných kořenech islámu zmínka o vraždách ze cti. Četl jsem tento blog: http://najmanova.blog.idnes.cz/c/50076/Vrazdy-ze-cti-Co-ty-na-to-islame.html a rád bych věděl, zda má pisatleka pravdu v tom, že vraždy ze cti je přežitek z tradice, že s islámem nemá nic společného.
  Mockrát díky za odpověď.
  Toldis

 12. Zeměžluč Říká:

  Nezapomeňte na fakt, že muslim povoleno při debatě s nemuslimem lhát a není to pro něj hřích.

 13. islaminfo Říká:

  S vraždami ze cti se to má tak, že islám je umožňuje nepřímo. Islámské právo je arabské klanové právo povýšené na boží zákon, a klanové právo celkem logicky netrestá vraždy prováděné navzájem mezi příbuznými, tedy ani vraždu např. dcery otcem nebo bratrem. Je celkem jedno, z jakého důvodu je taková vražda spáchána, i když “čest” samozřejmě hraje hlavní roli.

 14. theofil Říká:

  Islám vraždění otevřel doširoka vrátka, vraždění ovšem nenařizuje. Jak typické.

  Pakliže věřící přestoupil do jiné tramvaje, vražděníčko už svědomitě předepisuje.

 15. havran Říká:

  R.Roan napsal:
  “…V pátek jsem se opět vydal na svou cestu po knihkupectvích a ze zajímavosti jsem otevřel Dějiny Španělska od A. Ubieto Arteta a kol., prolistoval jsem první stránky a knihu jsem odložil. Mohu říci, že docela znechucen. Ta kniha začíná totiž tak, jako by před okupací Pyrenejského poloostrova dějiny neexistovali. A od toho se vlastně odvíjí vše. ”

  Ano, je to obraz nasi doby. Politicka korektnost. Ja si myslim, ze nase zapadni spolecnost jako celek pomalu ztraci svoji hrdost. Nevim, mozna je za tim neustale udrzovany pocit viny za “hrichy” minulosti. Kazdy clovek chce byt respektovan, ale jak je mozny respektovat nekoho, kdo neni hrdy na to, kdo je a co dokazal. Emigranti, co prichazeji do Evropy nebo S. Ameriky z jinych zemi tohle vyciti. Kdejaky hejhula sotva se trochu oklepe zacne kritizovat lidska prava v nove zemi a vyhodne zapomeme na to, pred cim utikal. A my se predhanime v tom, abysme nove prichozi uspokojili a tim mnohdy jen ukazujeme, jak malo si vazime nasich vlastnich hodnot. Prestali jsme byt hrdy na svou kulturu, ale zato omilame fraze, jak kulturne bohaty jsou narody treba v Africe. Nad nasilim, povercivosti a vseobecnou zaostalosti, ktery jsou casto pro tyto spolecnosti charakteristicky taktne mlcime, aby nas nekdo neoznacil za rasisty, islamofoby ci jiny foby. Je to pekne k vzteku pozorovat, jak si rezeme vetev na ktery sedime.

 16. R.Roan Říká:

  Vražda ze cti není přímo v Koránu citovaná. Co však je v Koránu citované a dovolené, tak je to krevní msta. Podle mnohých hadithu a ctihodných vykladačů islámského práva, je však vražda ze cti povolena, jestliže je k tomu důvod. A důvodem může třeba být, když se dcera odmítne podřídit islámským zvykům

 17. theofil Říká:

  Vraždu ze cti bylo nevhodné v koránu zmiňovat, neboť by taková samozřejmost vyvolávala úsměv na tvářích belzebubů. To by nikoho nezaujalo.

 18. Radek Říká:

  R.Roan
  víceméně ze setrvačnosti jsme se podíval po čase na tyto stránky a nemohu si odpustit smích pod fousy. Jestli takto naprosto povrchně hodnotíte neuznávanější knihu o historiii Śpanělska na základě prolistování několika stran tak se vraťte do první třídy. Na rozdíl od Vás jsem knihu o 600 stranách a cca 400 odkazech přečetl. Jestli máte věcnou připomínku tak sem s ní. Jestli máte povrchní nesmyslné ideologické zaujetí tak si ho nechte pro sebe, zainteresovaným jste pro smích.

 19. islaminfo Říká:

  Což je ovšem standard, který platí pro všechny kromě pro vás, jak ukazuje každá diskuse s vámi (např. zde).

  Projedete každou diskusi, chcete po druhých, co sám nedokážete, proč by vás tu měl brát ještě někdo vážně?

 20. Almeida Říká:

  Keďže fórum už nefunguje, tak to dávam aspon sem na známosť. Jedná sa o reláciu v televízii STV 2, kde je témou budúci týždeň Islamizácia Európy. Prikladám link priamo na tú reláciu na stránke STV (zatiaľ je tam krátka upútavka, som zvedavý, aká bude relácia).

  http://stv.sk/relacieaz/dvojka/vecer-na-temu-/

 21. R.Roan Říká:

  Pro Radka,

  zjevně Vám dělá potíže chápat psaný text. Můžete mi tisíckrát říkat jak jste ony dějiny přečetl včetně odkazů a já tisíkrát mohu dělat, že Vám to věřím. To však nic nemění na faktu, že dějiny se nečtou, ale studují a zde je ten problém. Jestliže tyto dějiny opomíjí velice významný úsek španělských dějin, tím, že de facto začínájí až islámskou okupací Pyrenejského poloostrova, tak z hlediska historické kontinuity je to pahýl a historický mrzák. Je to stejné, jako by dějiny automobilismu začínaly až Tatrou 603 a opomíjely veškerá předchozí období. Pak bychom mohli říci, že komunismus bylo to nejúžasnější období.

 22. eva Říká:

  Podívejte se na diskuzi zde: http://imane.sblog.cz/2008/09/08/232, muslimka Lily mi vytýká xenofobii a rasismus, protože bych nevolila své dceři provdat se za muslima. Prý jsem asi ze staré školy, když chci kecat dětem do života.) Asi by bylo lepší jim do života nekecat, ale až přivedou domů muslima, uříznout jim hlavu.))))))

 23. R.Roan Říká:

  Chtelo by se to drahe muslimky zeptat, zda by ona dovolila sve dceri konverzi ke krestanstvi a nebo vzit si krestana

 24. theofil Říká:

  Radek: zase špatně.

  Používám vlastní rozum, na tom je postavena demokracie. Nevinu se slepě k nějakým neurčitým neznámým prý “autoritám” jako ovce. Cení se vlastní názor, postřeh.

  Přečtete si pár knih a už diktujete, co si lidé mají myslet.

 25. R.Roan Říká:

  Byl jsem se podivat na blogu “ctihodne” sestry Imame a reakce nemene “ctihodne” sestry Lily. Mimochodem to jmeno by se dobre hodilo i barovou “pip”. Proste diskuze s pytlenkami neni muj styl. Po ostatnich chteji toleranci, ale od nich se ji nedockate. Chteji nase pochopeni, ze v Koranu a Mohamed rekl, aby zakryly vlastni, skutecnou netoleranci.

 26. theofil Říká:

  Když už nás učí kroutit psem, nešlo by napsat, že “z důvodu absolutní tolerance svého netolerantního paboha musí důsledně projevovat JEHO netoleranci, kterážto není jejich (ergo jsou tolerantní!!) a my se můžeme dohodnout přece přímo s ním, jestli by ty své věřící nepřeprogramoval třeba na zaměstnance komunálních služeb bez nároku na výplatu.

  Po službě by si mohli nábožně stavět mešity ve tvaru obrovského koštěte a vysedávali by v tom koštěti na lopatkách a pochvalovali by si džihád proti smetí a kompostu. Naříkali by rovněž na občany teroristy, kteří odhazují vajgly, lístky od tramvaje a obaly od pochutin.

  Kéž by je alláh taky přeprogramoval…ale radši ne, to by byl konec světa a našeho družného džihádu…

  Alláh je velké koště, které dobře mete a my jsme jeho proutěné násady. Jsme též smetáky a kartáči.
  Tak pravil náš pán, Pán košťat.

 27. R.Roan Říká:

  Vlastni identitu zavrhly pro Pana kostat a cizi neznaji. Papouskuji jen slova, aniz by se nad nimi zamyslely. Protoze tak to rekl Prorok, protoze tak to je v Koranu.
  Co by vsak rekly na to, ze Koran je z velke casi Talmud, Sahendrin, protoevangelia, koptske a recke legendy, perske baje a arabske kmenove pravo?

  Pro Theofila: Muzes jim na zlatem tace donest spisy ze stoleti pre Mohamedem, ktere jasne dokazuji, ze verse v Koranu jsou presnym opisem techto spisu a presto slepe povedou svou. Co na tom, ze tyto spisy vznikly v dobe, kdy i dedecek arabskeho Stalina chodil po houbach. Pytlenky maji jasno

 28. Radek Říká:

  Již 24 hodin čekám na věcný argument. Zatím jsem se nedočkal ničeho kromě nic neříkajících frází

  NAPŘ. :

  islaminfo Říká:

  19. 09. 2008 v 23:37
  Což je ovšem standard, který platí pro všechny kromě pro vás, jak ukazuje každá diskuse s vámi (např. zde).

  Projedete každou diskusi, chcete po druhých, co sám nedokážete, proč by vás tu měl brát ještě někdo vážně?

  NEBO

  theofil il Říká:

  20. 09. 2008 v 8:44
  Radek: zase špatně.

  Používám vlastní rozum, na tom je postavena demokracie. Nevinu se slepě k nějakým neurčitým neznámým prý “autoritám” jako ovce. Cení se vlastní názor, postřeh.

  Přečtete si pár knih a už diktujete, co si lidé mají myslet.

  Radek :
  Takže znova. Jestli někdo zpochybňuje Artetovu knihu Dějiny Španělska, která slouží jako učebnice dějepisu
  pro španělské středoškoláky, knihu jejíž český překlad vznikl za finanční podpory Ministertstva kultury České
  republiky (viz doslov),
  tak to ukazuje maximálně na ideologický stereotyp a na rezignaci kritického myšlení, což možná leckomu stačí

 29. Arne Říká:

  Radku, věcný a konkrétní argument zazněl hned v prvním Roanově příspěvku, a zněl, že se mu nelíbí,
  že historie Španělska v oné učebnici začíná až muslimskou okupací. I pro naprostého laika v oboru
  je naprosto zřejmé že zde není něco v pořádku.
  Vy místo abyste mu také věcně oponoval, nasadil jste pouze sérii nekonkrétních, subjektivních a moralistických výpadů. Takže pokud neccete být jen ideologickým stereotypem bez kritického myšlení, neváhejte a vyjádřete se konkrétně k Roanové konkrétní výtce !!!

 30. theofil Říká:

  Učebnice pro středoškoláky byly vždycky hrůza. Jedná se o cílenou indoktrinaci bezbraného obyvatelstva. EU si už všimla, že každý národ má vlastní nesmysly a už pracuje na německo-francouzském projektu vlastních indoktrinačních nesmyslů.

  Jak citoval jeden můj kamarád svého profesora historie na vejšce: “Nejprve úplně zapomeňte, co vám říkali na střední škole.”

  Dílo je uznávané politruky, protože politruci toto dílo iniciovali. A vy jste jim skočil na lep (mucholapku).

 31. islaminfo Říká:

  Arne Říká:
  21. 09. 2008 v 0:38

  Radku, věcný a konkrétní argument zazněl hned v prvním Roanově příspěvku, a zněl, že se mu nelíbí,
  že historie Španělska v oné učebnici začíná až muslimskou okupací.

  Arne, tohle mu nedělejte :) Věcné argumenty má právo požadovat pouze on a všechny argumenty oponentů jsou z definice nevěcné nebo neexistující. To je jeho způsob “argmentace”. Funguje to asi takhle:

  - když oponent uvede věcný argument, ignoruj ho a tvrď, že nebyl uveden
  - když už argument nelze déle ignorovat, odejdi z diskuse nebo odveď řeč na něco jiného
  - když byl můj argument věcně vyvrácen, odejdi z diskuse nebo odveď řeč na něco jiného
  - vkládej oponentům do úst věci, které neřekli, a pak je vyvracej
  - dovolávej se autorit bez ohledu na to, jak moc jsou věcně zpochybnitelné
  - ad hominem útok nemůže nikdy uškodit, obzvláště když byl můj argument vyvrácen a já ho nedokážu obhájit

  On tu každou věcnou diskusi prodeje, takže nemá chudák jinou možnost :)

 32. Dina Říká:

  Evo
  podivala jsem se na tu stranku robotu.
  Vy jste se preci vubec nezminila, jak si vy predstavujete “islam v praxi” a jedna ovecka hned vedela, ze to znamena — mlaceni!!! Pekne se nachytala…:-))
  Ta cela stranka je des. Ted je tam strasi Sajtanem, jindy omlouvaji zenskou obrizku z hygienickych duvodu. Brr.
  Je pravda, ze vrazdy ze cti v koranu nakazane nejsou, jak radostne krici polomozecky, ze je to jen kmenova zalezitost. Tak to bych bralla v pripade, ze by se to delo jen nekde ojedinele v zapadlych koncinach, ale, bohuzel, toto primitivni barbarstvi prislo na Zapad a do Evropy s islamem, tak kde je to kmenove pravo? Samozrejme je v koranu , jako mnoho jinych veci, ktery si koran privlastnil.
  Muslimska devcata a zeny by mely prestat vysivat si jemne kyticky na hijabu a misto toho vtrhnout do mesity a pozadovat, aby takove zlociny jako vrazdy ze cti jejich imam verejne odsoudil a zakazal. Jinak to vysvetleni muslimek o kmenovych zvyklostech pokulhava za pravdou.

 33. eva Říká:

  Dina: Nejlepší argumenty jsou typu: A křesťan si taky nemůže vzít někoho jiného než křesťana, v islámu si muž může vzít ženu ze tří ruzných náboženství, ale v křesťanství si ani muž…bla, bla, bla. když jsem Lily řekla, že jsem sama křesťanka a můžu si vzít koho chci, jen biskup udělí disperz, prezentovala se Lily jako znalkyně Bible a odpověděla, že jí nezajímá biskup, ale že to zakazuje Bible!!!, jestli to nevím.)))) (opravdu o tom jsem neměla ani potuchy.
  Všimla jsem si totiž, že pokud člověk oprávněně kritizuje islám, oni nedokáží islám rozumně obhájit a začnou napadat křesťanství či jiná náboženství. Ale křesťani taky kdysi, a tak dále….

 34. theofil Říká:

  Zásadní rozdíl mezi křesťanstvím a zmíněným případem policejního rady Vacátka, je že v křesťanství dominuje princip milosti natolik, že různá předběžná či dodatečná pravidla provozu ustupují do pozadí.

  V zmíněném případě (viz záhlaví webové stránky) se všichni klaní nějakému pedantskému policejnímu hodnostáři, který má zálibu v brutalitě a počítá kdejakou úklonku a postík jako bankéř na Wallstreetu. Jedná se o vlezdoprdelismus nechutnému despotovi. Není divu, že i samotný provoz navzdory miliónům pravidlům je zcela chaotický.

  V křesťanství se praktikuje pokora pouze proto, aby bylo uvolněno místo božskému prvku, který je vždy přítomen a čeká na přijetí.

  Je v tom i jistý prvek rovnosti, kdy jeden druhému uvolňuje místo. Křesťanský Bůh počítá na 100% i s tím, že jeho lidský idol je třeba minimálně vzdělán v Bibli.

  Nejsem propagátorem žádného specifického náboženství a myslím si, že toto by mohli chápat i ateisti.

 35. R.Roan Říká:

  K Radkovi se jiz nevyjadruji. Nema smysl reagovat na lidskou hloupost. Lily je nejspise typem muslimky, jez nezna Koran a ucenu islamu,stejne jako projevuje tristni znalosti Bible.

 36. Bačík Říká:

  Evo
  jen věcná poznámka, Lily nemá pravdu. Bible manželství s nevěřícím povoluje.
  1. Korintským 7,14

 37. eva Říká:

  Bačík: Lily je absolutně mimo mísu (tedy aspoň co se religionistiky týče). Bude asi hodně mladá a hodně naivní, zřejmě jí také učaroval nějaký černooký Arab.(

 38. Pavel Říká:

  Dobrý den,
  vskutku zajímavé stránky. O úmyslech islamistů a jejich chování nemůže žádný gramotný Evropan s alespoň elementární znalostí historie pochybovat.
  V dobách Římské říše a poměrně dlouho po jejím rozpadu nepředstavovali arabové žádný větší problém. Jednak je Římané řádně za ty roky spráskali a jednak nebyli schopni utvořit větší státní a tudíž i bojovou formaci. Jednalo se o skupinky smraďochů na velbloudech potulujících se po poušti sem a tam.
  Pak ale přišel ten pedofilní dědek mohamed a podařilo se mu nevídané. Sehnal ty smraďochy dohromady a utvořil stát a bohužel s ním i vojsko. Ta blbost jmenem korán byla pro ty negramotné blby tak chytlavá, že se šířila jako stepní požár. V historicky velmi krátké době napadají islámští hrdlořezové rozvrácený Egypt a kompletně ho vydarancují a již tam zůstanou. Faraonové se museli v hrobkách obracet. Pakáž kterou nechávali narážet na kůly ovládla jejich zemi.

  S každým dobytým územím rostla síla těchto islámských nájezdníků. Ostatně to je historicky nezvratný důkaz o tom jakým způsobem se šíří islám. Ostatně rabovali obdobně jako naši předci v Evropě bohaté římské provincie. Leč oni měli na rabování celou severní Afriku, zatímco naši předci jen Itálii, Dalmácii, Francii a Španělsko. Zbytek nestál za řeč a na východ byla stále ještě bojeschopná Byzantská říše.

  Když se naši předci vydováděli, tak se usadili a začali vytvářet nové státy. Mezitím jim však vyrostl ohromný nepřítel o němž a jeho síle neměli ani tušení. Teprve když Saracéni dobyli ŠPnělsko a překročili Pyreneje, tak ti co byli nejblíž tj. Frankové pochopili, že to bude kdo z koho. BUďto zabijeme my je nebo oni nás. Tak dostali muslimové historicky první pořádnou nakládačku od novodobých Evropanů. Velký dík za to patří Karlu Martelovi franckému králi, který je tak ukázkově seřezal. Bez něj, bychom si tu už dnes nepsali, protože by nikdo z Evropanů nežil.

  Holt se muslimové spletli a narazili na brutalitu srovnatelnou neli ještě větší, než jakou vykazovali oni. Narazili holt na BARBARY jak nás nazývali Římané.

  Problém s muslimama v Evropě ale neustal. Musela následovat španělská Conquista, aby vytlačila musily ze Španělska – znám El Sid. Celé pobřeží jižní Evropy byklo sužováno celá staletí nájezdy muslimský pirátů.

  Mezitím se Evropa sjednocuje pod křesťanstvím (sice idiotská ideologie , ale účel světí prostředky)
  Byly vyhlášeny první křižácké výpravy, které bohužel skončili finálně vojenskou blamáží. Z valné části selhali na logistice a dále tehdejší standardní evropská výzbroj nebyla pro boj s lehce pánséřováným nepřítelem s převahou lehkého jezdectva a lukostřelců nejvhodnější.

  Nicméně to z valné části omezilo útoky alespoň na území Itálie a jižní Francie. Španělsko nemělo problém už po dokončení Conquisty.

  V polovině 15. století padla Konstantinopole a sní poslední zbytky Byzantské říše. Zesílila Osmanská říše pod vedením Turků a ta sužovala Východní Evropu celá staletí. Řekové Bulhaři, Makedonci ale i Maďaři, Češi, Slováci, Rakušani, Rumuni, Srbové, Chorvati ti vši trpěli leta nájezdy osmanských hrdlořezů a taky je Celý Balkán i Bulhaři s Rumuny a Řeky k smrti nenávidí. Pro ty méně znalé dějepisu připomínám, že osmanská říše s “mírumilovnými” muslimy se rozkládala i na území Řecka, Bulharska, Makedonie, Chorvatska, Srbska. Dnešní Albánci a tzv. bosenští muslimové jsou potomci těchto osmanských vrahů.

  Shrnutí: Po celá staletí vedli naši předci s těmito muslimskými hovady zuřivé boje. V hrobě by se obraceli, kdyby věděli, že na území dnešní Evropy jsou z nepochopitelných důvodů tolerovány 3 muslimské enklávy: Bosna, Albánie a nově Kosovo.

  Je historicky dokázáno, že s muslimy se dá jednat jediným způsobem a to BOJEM Bojem neobyčeně brutálním a neúprosným, ktery ve zbabělých srdcích našich úhlavních nepřátel vyvolá paniku a děs. Ostatně taktita FOBIOS a DEIMOS

 39. Pavel Říká:

  Dobrý den, zajímavé stránky.

  Jen bych doplnil, že o “mírumilovných” úmyslech muslimů nemůže pochybovat žádné Evropan, s alespoň elementárními znalostmi historie.

  Evropská historie je od pádu Římské říše protkány zuřivým bojem našich předků s muslimy.

  Zastavení vpádu Saracenů Franky – Pipin Krátky a Karel Maretell
  Conqusta ve Španělsku a e jeho osvobození od Saracénů
  Křížové výpravy – bohužel ve finále blamáž
  Vyvraždění Konstantinopole 1453 Turky
  Turecké nájezdy prakticky až do 19. století – Osmanská říše na území Řecka, Srbsak, Chorvatska, Bulharska, Rumunska, Makedonie
  Obléhání Vídně Turky atd.

  Je také doloženo historicky, že s tak brutálním nepřítelem lze s úspěchem bojovat pouze ještě brutálněšími prostředky. Ostatně taktita FOBIOS A DEIMOS (strach a hrůza) je stará jako lidstvo samo.

  Zde bych vyzvedl Vlada Tepese tzv. Napichovače, kterého dnes znaji všichni jen jako Draculu. Vlad Tepes, byl za svého života schopen s úspěchem bránit rumunské územi před nájezdy Turku a zasazoval jim vskutku velmi krvavé údery. Vypráví se, že turecké vojsko muselo k jedné bitvě pochodovat celý den lesem uťatých tureckých hlav naražených na kůly, což jim jistě na bojové morálce nepřidalo.

  Dále bych zde citoval slavný výrok LAwrence z Arábie, britského důstojníka z 1. světové války, který vedl boj proti Turkům a byl jimi dokonce na chvíli zajat a mučen aniž odhalili jeho identiti jinak by to nepřežil.

  Po této zkušenosti nařídil útok na nemocniční Turecký vlak s ekortou s jediným rozkazem ŽÁDNÍ ZAJATCI.

  Je zjevné, že ačkoliv dostanou muslimové jakoukoliv nakládačku, vždy se z ní otřepou vyčkaji další příležitosti a znovu udeří. Z to plyne jediné historické ponaučení, islám musí být bezezbytku vykořeněn a vymýcen což v praxi znamená jediné vyhlazení.

  Buďto vyhladíme my je, nebo oni nás. Je tristní, že Evropané, kteří dobyli celou planetu za dob kolinií a to není zase tak dávno, se nejsou schopni s muslimy jednou provždy vypořádat, protože se jejich vůdci najednou po staletích masakrů ohánějí humanistickými bláboly.

 40. Michael Říká:

  Pavle, Lawrence z Arábie rozhodne nebol žiadny moslimobijca, skôr naopak, pôsobil ako agent medzi arabmi a snažil sa ich zjednotiť. Vraj je o ňom aj film-ten som nevidel, zato som kedysi čítal jeho životopis. Ja nemám nič proti Arabom ani proti iným moslimom. Treba bojovať proti ideológii netolerancie a nanucovania, nie proti nejakému národu.

 41. Jim Říká:

  Michael: Arabové jsou mi ukradení, stejně jako obyvatelé Afghánistánu, Banánistánu a Pakistánu.
  Ovšem proti muslimům mám všechno. Jinak formulací “Ja nemám nič proti Arabom ani proti iným moslimom.” dáváte najevo souhlas s utěrkářskou propagandou, že každý Arab je muslim. Určitě to nebyl úmysl, ale rozhodně je to význam napsaného.

  Pavel: Pravděpodobně pouze díky zvýšenému adrenalinu jste se dopustil drobné nepřesnosti. Karel Martel nebyl franský král. V době bitvy u Poitiers/Tours (říjen 732) byl franským králem Theuderic IV. Mimochodem si zanedlouho budeme připomínat 1276 výročí.

  PS: Při argumentaci bychom se měli vyvarovat jakýchkoliv zbytečných chyb. Utěrky je totiž použijí proti nám. V otevřené a racionální argumentaci nemají šanci a právě proto využijí jakoukoliv šanci k tomu, aby snížili důvěryhodnost oponenta v očích neinformovaného diváka. Což je dneska stále ještě drtivá většina populace nejen střední Evropy.

  Jinak doporučuji používat kontrolu pravopisu. Hodně pomáhá. Například zjistíte, že správný výraz není francký, nýbrž franský. ;-)

 42. Radek Říká:

  R.Roan Říká:
  15. 09. 2008 v 13:27
  V pátek jsem se opět vydal na svou cestu po knihkupectvích a ze zajímavosti jsem otevřel Dějiny Španělska od A. Ubieto Arteta a kol., prolistoval jsem první stránky a knihu jsem odložil. Mohu říci, že docela znechucen. Ta kniha začíná totiž tak, jako by před okupací Pyrenejského poloostrova dějiny neexistovali.

  R.Roan Říká:
  20. 09. 2008 v 6:06
  Pro Radka,
  zjevně Vám dělá potíže chápat psaný text. Můžete mi tisíckrát říkat jak jste ony dějiny přečetl včetně odkazů a já tisíkrát mohu dělat, že Vám to věřím. To však nic nemění na faktu, že dějiny se nečtou, ale studují a zde je ten problém. Jestliže tyto dějiny opomíjí velice významný úsek španělských dějin, tím, že de facto začínájí až islámskou okupací Pyrenejského poloostrova, tak z hlediska historické kontinuity je to pahýl a historický mrzák.

  Arne Říká:
  21. 09. 2008 v 0:38
  Radku, věcný a konkrétní argument zazněl hned v prvním Roanově příspěvku, a zněl, že se mu nelíbí,že historie Španělska v oné učebnici začíná až muslimskou okupací. I pro naprostého laika v oboru je naprosto zřejmé že zde není něco v pořádku.
  Vy místo abyste mu také věcně oponoval, nasadil jste pouze sérii nekonkrétních, subjektivních a moralistických výpadů. Takže pokud neccete být jen ideologickým stereotypem bez kritického myšlení, neváhejte a vyjádřete se konkrétně k Roanové konkrétní výtce !!!

  islaminfo Říká:
  21. 09. 2008 v 10:52
  Věcné argumenty má právo požadovat pouze on a všechny argumenty oponentů jsou z definice nevěcné nebo neexistující. To je jeho způsob “argmentace”. Funguje to asi takhle:
  - když oponent uvede věcný argument, ignoruj ho a tvrď, že nebyl uveden
  - když už argument nelze déle ignorovat, odejdi z diskuse nebo odveď řeč na něco jiného
  - když byl můj argument věcně vyvrácen, odejdi z diskuse nebo odveď řeč na něco jiného
  - vkládej oponentům do úst věci, které neřekli, a pak je vyvracej
  - dovolávej se autorit bez ohledu na to, jak moc jsou věcně zpochybnitelné
  - ad hominem útok nemůže nikdy uškodit, obzvláště když byl můj argument vyvrácen a já ho nedokážu obhájit
  On tu každou věcnou diskusi prodeje, takže nemá chudák jinou možnost :)

  R.Roan Říká:
  23. 09. 2008 v 18:42
  K Radkovi se jiz nevyjadruji. Nema smysl reagovat na lidskou hloupost.

  Tolik dojmy a teď FAKTA

  Dějiny Španělska ISBN 80-7106-117-4
  Obsah :
  Paleolit
  Mezolit
  Neolit
  Doba kovů
  Město Tartéssos
  Iberové
  Féničané
  Kartaginci
  Řekové
  Keltové
  Římské dobývání
  Romanizace
  Christianizace
  Jakub Větší
  Šíření křesťanství
  Hereze, Priscillian
  Organizace církve, koncily

  Stačí?

  Následuje 150 stran o muslimské společenské, kulturní, intelektuální a technické převaze, což může někoho iritovat a nabourat jeho myšlenkový stereotyp, ale to je asi tak všechno co se s tím dá dělat.
  Znáte-li někdo objektivnější knihu o dějinách Španělska sem s ní. Rád se nechám poučit.

  á propos – zmýlil jsem se, dotaci poskytlo Ministerstvo kultury Španělska

 43. Fatmir Hodža Slunce Slunce Říká:

  Vaše stránky jsou stejná špína jako i jejich autor!Jsou plne nenavisti a lži stejne jako jejich proklety autor!!

 44. Jim Říká:

  Vážení přátelé ano!
  Dnes 24.9. si připomínáme slavné 1386 výročí kdy do Medíny, pardon Yathribu, dorazil Velký, Skvostný, Slitovný a Dokonalý Profit, jména Mohamed, aby zde na své cestě za náboženskou tolerancí vyhledal ochrany před ohavným a hnusným pronásledováním ze strany proradných Kurajšovců, kteří ne a ne uznat Velkého Mohameda za svého jediného Profita. A na této pouti za světovým mírem a náboženskou tolerancí jeho následovníci pokračují dodnes.

 45. Michael Říká:

  hej, hlavne pre tamojších židov to bol zaujímavý deň-to bol začiatok ich posledných dní.

 46. Michael Říká:

  ale to “Požehnanie pre ľudstvo celé”, Posledný a Najvyšší Prophet ich možno milosrdne stínal tupou šabľou. A jama, do hrorej padali ich hlavy možno nebola hlboká, aby sa im nenarobili modriny. Čo by chceli viac, že, keď ich milujúci Alláh už zmenil na tie opice a prasatá, hm?

 47. R.Roan Říká:

  Co se týče dějin Španělska od oněch “slovutných” autorů, tak nezměním na tom, co jsem řekl ani čárku. Každý si tyto dějiny může koupit a přečíst si úvodní stránky těchto dějiny, které naznačují, jak jsem již řekl, že před islámem vlastně nic neexistovalo…..a je mi opravdu jedno jakým způsobem je pak řazen obsah. Protože od toho úvodu se odvíjí celý výklad těchto dějiny.

  Následuje 150 stran o muslimské společenské, kulturní, intelektuální a technické převaze, což může někoho iritovat a nabourat jeho myšlenkový stereotyp, ale to je asi tak všechno co se s tím dá dělat.

  ano, období islámské okupace je věnována jedna třetina knihy, příčemž v celkovém období dějin Španělska se jedná krátký dějinný úsek.

  Navíc v duchu pohádek o kulturní a technické a intelektuální převaze převaze. Bez ohledu na to, že vše na čem tito “islámští vědci” stavěli byli informace jež získali od Evropanů a křesťanských mnichů byzantské říše, jež díla antických a helenistických filozofů, matematiků, lékařů a jin. překládali do arabštiny.

 48. R.Roan Říká:

  Pro Evu:

  Ty muslimky jsou většinou v tomto mimo, protože jak řekl Bačik a udal kapitolu a verš z Pavlovských listů, tak se píše: Nevěřící muž je posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena je posvěcena manželstvím s věřícím mužem.

 49. theofil Říká:

  Zaznamenal jsem vyšší technologickou a intelektuální úroveň komunistů v ČSSR, prakticky všichni ředitelé výzkumáků, knihoven, časopisů a nakladatelství byli komunistického původu. Neuvěřitelná superiorita ducha!

  Naprosto neuvěřitelná je publikační činnost těchto protežovaných géniů. Naprosto převyšující možnosti a schopnosti tehdejších nekomunistů. Jedná se evidentně o nějaký zlatý věk.

  “Ministerstvo kultury Španělska” – takže propaganda, možná ten nešťastník sepsal něco jiného a pak to bylo přizpůsobeno a opižláno.

  Almorávidi vám ten intelektuální klub úplně rozvrátili, takže nelze zevšeobecňovat (“muslimové”). Tehdejší muslimové rovněž sociálně a kastovně rozlišovali mezi konvertity a zaběhlými muslimy. Intelektuálně by bylo zajímavé udělat si tabulku kdo byl kdo. Ono za komoušů byl kdekdo ve straně, aby mohl vykonávat své povolání. Východní němci, češi pak technologicky obohacovali rusy atd. atd. pod stejnou hlavičkou.

  Křesťany lze intelektuálně rovněž rozdělit na pokřtěné kmeny a následovníky římského světa. Ti první vstřebávali to druhé zcela pozvolna.

 50. R.Roan Říká:

  Pro Theofila: Komunisté stejně jako muslimové rádi úspěchy vědy ( když už něčeho dosáhli a mělo to význam ) vydávali za důkaz převahy komunismu nad demokraciemi.

  Málokdo si uvědomuje, že jak v Cordobě, tak stejně v Bagdádu se koncentrovalo neuvěřitelné bohatství, ze všech napadených zemí a to včetně děl antických a helenistických autorů. Tedy vědění Byzance a Persie jež bylo rovnoměrně rozloženo od dnešního Iránu, Sýrie, severní Afriky část území Španělska se najednou soustředilo na dvou místech. Nešlo o něco, co se najednou objevilo s islámem, ale o něco, co islámští dobyvatelé uloupili. Kdyby aspoň s tím uměli pracovat, ale v důsledku se to týkalo ( za celou dobu umajjovského, abbasovského, cordobského chlifátu ) jen malého množství lidí, jež vynikli a mnozí z nich ani nebyli muslimové.

  Nemluvě o tom, že v osmém století probíhá Karolinská renesance, ještě předtím je zde vzdělanost z Irska a Anglických ostrovů.
  Stejně jako se nevypařila stará města původní říše Římské, zapomíná se na helenismus a helenistickou vzdělanost, jež pokračovala v Byzantské říši. Atd.

  Prostě, aby se vyzdvihlo jedno, v tomto případě nějaký údajný islámský zázrak, tak se potlačí druhé a to: že tento zázrak byl postaven na tom, co předali Peršané a křesťané ( jež to převzali od antiky a helenismu )

 51. Almeida Říká:

  Takže ako som tu už písal, včera večer bola na STV2 diskusná relácia na tému islamizácie Európy. Bolo 6 diskutujúcich, medzi nimi aj pán Hassan (pôvodom zo Sírie), vedúci Islamskej nadácie Slovenska (či ako sa tá jeho organizácia volá) a aj jeden náš konvertita k islamu.

  K zaujímavej udalosti dôšlo už krátko po začiatku, kedy pán Ivan Samson (Slovenský politológ) povedal Hassanovi, že aj v histórii Európy bolo viacero ľudí, ktorý napáchali mnoho zla (presné slová si žiaľ nepamätám), myslím, že aj spomenul Hitlera, no a že nemá problém ich nazvať hrubými výrazmi – následne sa spýtal pána Hassana, ako by on nazval Bin Ládina – reakcia bola veľmi zaujímavá, keď pán Hassan namiesto odpovede položil protiotázku, že ako by pán Samson nazval tích amerických duchovných, ktorý po teroristických útokoch navrhovali zbombardovať Mekku. Následne bola táto téma prerušená, hoci na pánovi Samsonovi bolo vidno, že sa s protiotázkou namiesto odpovede neuspokojil.

  Neskôr zas položil moderátor Hassanovi otázku, že či nieje nebezpečné konvertovať z islamu na iné náboženstvo. No a odpoveď? Najskôr Hassan upozornil, že nehovorí o Saudskej Arábii (od ktorej sa viackrát dištancoval, na rozdiel od Sírie, ktorú doslova ospevoval) a povedal, že to nebezpečné nieje, lebo dnes sa už v tomto smere islamské právo vo väčšine krajín nevyužíva – teda nepriamo priznal, hoci, ani diskutujúci to asi nepostrehli, že podľa šaríe je za odpadlíctvo trest smrti.

  Žiaľ, väčšinu času z dvojhodinovej relácie tvorili len prázdne reči o tom, ako sa máme navzájom tolerovať a podobne.

  Repríza je dnes o 14:10 na STV2

 52. theofil Říká:

  R.Roan

  Hlavně se nikdo nezabývá Byzantskou říší. Současný průšvih islámu spočívá ve skutečnosti, že nemají dost kvalifikovaných dhimmiů a afroevropských otroků, aby formálně fungovali na úrovni.

  Spencer měl nedávno při blogování koránu krásný citát, že “chudoba a nevíra jsou totéž”, neboť alláh věřícím strašně nadržuje.

  Takže bychom měli vysvětlit všem živořícím muslimům, že jsou odpadlíci od islámu, neb je kápo zákonitě nebere vážně.

  Jelikož je na odpadlictví trest smrti, měli by je ti bohatí zákonitě vyhubit, čímž by schudli a kolotoč víry by tak mohl pokračovat donekonečna. Vlastně se tu potácí zcela ilegálně podle vlastních zákonů.

  Bohužel celý systém tlačí na to, aby nás okradli a ujařmili. ——-Tomu musí být vytvořen protitlak.
  Daňoví poplatníci platící jim sociální-zdravotní péči a bydlení jsou v podstatě malí alláhové.
  Co jim poskytnout mešitu, kde by se mohli modlit k daňovým poplatníkům….kteří se o ně starají lépe než nějaký alláh, co ztratil mobila?

  Ale bilbordy v arabském světě, pákistánu ve slumech a chudinských čtvrtí “HELEJTE, JAK SE O VÁS ÁL-LHALO STARÁ” se svatým citátem v arabštině……..by se mi strašně líbily!!!

  The Medinan sura 47 is alternatively known as Al-Qital, “The Fighting” – and indeed, it is much preoccupied with war against unbelievers. It affirms of those who oppose Islam that Allah will “render their deeds vain” (vv. 1, 8-9, 28, 32).

  Bulandshahri explains: “Even though the disbelievers may carry out many good deeds and render great services to mankind, these deeds will not be recognized on the Day of Judgment on account of their disbelief.” By contrast, Allah will improve the condition of the believers (vv. 2, 7, 35).
  Teachings such as these lead to the common Islamic idea that Islamic purity will lead to worldly prosperity, and unbelief conversely to ruin in this life. For Allah protects the believers, while the unbelievers have no protector (v. 11). In a hadith in An-Nasai’s collection –
  one of the six collections Muslims consider most reliable – Muhammad prays, “O Allah, I seek refuge with you from unbelief and poverty.” Someone asked him, “Are they equal?” Muhammad answered, “Yes.” This connection is often clearly refuted by reality, but is tenaciously held nonetheless.

 53. R.Roan Říká:

  Zabývá, bohužel v rámci korektnosti se o tom nemluví, stejně jako se nemluví o mnoha dalších věcech, protože by to vyvrátilo multikulturní a levicovou ideu světa. Vynikající katedru byzantologie má pravoslavná bohoslovecká fakulta v Prešově. Je to pochopitelné, vědět odkud jsme znamená vědět i kam směřujeme. Bohužel, v Evropě došlo najednou k zatmění povědomí o vlastních kořenech a v dnešním balastu korektnosti a sebezapírání se, aby nedošlo k nějaké duševní ujmě těch, kteří přichází z jiných kultur, bez ohledu na to, že země odkud přichází si svoje kulturní a historické dědictví přísně střeží a nedopustily by to, co Evropa.

 54. R.Roan Říká:

  http://www.religio.cz/2008/09/andrea-barsova-nizozemi-tolerance-v-troskach/

  Tohle je jedna z částí z rosáhlé studie Pavla Barši a Andreji Baršové “Přistěhovalectví a liberální stát” Ta studie je skutečně rozsáhla, celkem 308 stran ve formátu A4. Měl by si to přečíst každý zastánce rozplyzlé ideje multikulturalismu.

 55. theofil Říká:

  Roane, tak něco podniknem. Je to příliš velká díra ve skládačce, než aby se nechala ladem.

 56. M. Říká:

  R.Roan: ten výňatek ze studie manželů(?) Baršových je možná věcně správně, ale volbou epitet “politickému dobrodruhovi Pimu Fortuynovi”, “strach, předsudky a pocit ohrožení nižších tříd”, “kontroverzní postavy … Pim Fortuyn nebo Theo van Gogh” celkem jasne ukazuje, kde Baršovi stojí – jsou to typičtí blazeovaní a povýšení intelektuálové, vylezlí z kafírny 90. let, vykrmení Sorosovskými a Bruselskými granty a léta píšící o tom, jak je to multikulti skvělé. To kvůli lidem jako p. Barša (Andreu Baršovovu neznám) dnes jsme v těch lejnech, v nichž jsme.

  Jako flexibilní intelektuálové ovšem nyní, když cítí nastávající blamáž, začínají pomalu-pomalinku obracet.

  V Nizozemí jsem párkát byl a těm 95% “umírněných muslimů” prostě nevěřím – drtivá většina muslimokoček, které tam člověk potká na ulici, na sobě má tradiční hadry (plát + šátek), odhadem tak pětina si zakrývá celou tvář, pokud je dotyčná mladá je buď těhotná, nebo aspoň ověšená malými dětmi. Naopak opravdu od-halenou semitku tam skoro nepotkáte a ještě si nemůžete být jisti, zda se jedná o muslimku. Ošacení je důležité – jesltiže ty mladé dívky a ženy k tradičnímu oděvu nikdo nenutí, pak ten plášť a šátek není jen kus hadru, ale symbol, který jejich okolí cosi sděluje.

 57. R.Roan Říká:

  Spíše se ta díra ve skládačce úmyslně nechává. Něco jsem již začal dělat na svých stránkách. Takže mám tam taková stručný přehled dějiny Byzance, pár věcí o renesanci,jenže nemám čas. Mám hodně materiálu, který je možno zpracovat, ale problém je právě ten čas. Tady se pořád žije v nějakém šálívém myšlení, že středověk Evropy bylo nějaké temno, ale přitom to byl intelektuální kvas. Stejně jako ty mýty, že středověk je ve znamení špíny. Nějak se už ale neříká, že například v Lyonu bylo ve 11 století 26 lázní atd. Protože nejen tam. Vyzdvihuje se jak muslimové objevili astroláb. Neobjevili, je to vynález helénistického období, tedy Řeků, muslimové ho pouze zdokonalili. Navíc ho zdokonalili v době, kdy ti zaostalí křesťanští námořnicí začali používat kompas. Mluví se jak nám islám přinesl Aristotela, ale učení Aristotela bylo známé již na dvoře papežů v šestém století, stejně jako na dvoře Karla Velikého díky překladu do latiny Boethiem na začátku šestého století, tedy ještě dříve než nějaký islám existoval. Navíc, zde existovala kulturní výměna mezi Východem a Západem a to nejen prostřednictvím přes Řím, ale také díky tomu, že Byzantská říše zasahovala až na Pyrenejský poloostrov. Evropa však neuměla Aristotela zpracovat, ale to neznamená, že ho neznala. Proto, když pronikla díla Averroese a Aviceny do křesťanského světa, kde se tito dva pokoušeli o synkrezi Platona a Aristotela, tak to evropští teologové a filozofové přijali jako výzvu v které zvítězil Tomáš Akvinský….jinak Albert Veliky, nebo Anselm Aristotolela též citují. Islám prý přinesl Platona, aniž si ti kdo tohle říkají uvědomí, že křesťanské učení je postaveno na Platonovi…….Augustin, Ambrož Milanský, Tertulián a další, všichni žili dlouho před islámem. A takhle by se dalo jít dál a dál

 58. Erides Říká:

  Vše co chci říct schrnu jednou větou-islám je největší svinstvem, co kdy člověk vymyslel!!

 59. savec Říká:

  Píšete, že hinduismus byl v Indii systematicky likvidován, na jiných místech na tomto webu o desítkách milionech obětí muslimského vpádu do Indie.
  Možná by stálo za to vytvořit souhrný článek islám v Indii od průniku dodnes. Dle toho co se tam tehdy dělo by dnes měla být celá Indie muslimská, ale to se nestalo.
  Na této animaci je pěkně vidět vývoj křesťanství, budhismu, hinduismu a islámu – http://www.youtube.com/watch?v=ZWwbYLVYV2c . Indie je tam v jednom období (časově špatně určitelné) téměř celá muslimská – zelená a následně zelená mizí a je nahrazována oranžovou – hindusmem. Jak se to těm Indům podařilo?

 60. Erides Říká:

  Ta zelená se mi tam nelíbí, radši bych modrou nebo červenou, v nejhorším případě oranžovou (nemám rád kastovnictví) :-))

 61. R.Roan Říká:

  Ten souhrn je již dávno vytvořen, jsou to samy indické dějiny. To video je pouze schematické, nic nevypovídající o tom, co vše se za tím schématem, spíše nástinem náboženského vlivu skrývá.
  Takže nejde klást do roviny historické historické skutečnosti s tímto o těch skutečnostech nic nevypovídajícím videem

 62. R.Roan Říká:

  Pro M

  Vím , kdo je Barša a znám jeho práce. Máš pravdu, Barša skutečně ze začátku měl tendence obhajovat multikulturní přístup. Na 95 procent umírněných muslimu také nevěřím, ale věřím, že tyto studie mají svůj význam. Minimálně v tom, že ukazují, že situace není tak růžová, jak se často snaží politici zdůrazňovat a vina není na majoritní části společnosti, ale hlavně v chování minoritních skupin z jiných kulturních oblastí.

 63. theofil Říká:

  1) Islam.info by mohl vytvořit nějaký přehlad multikulti guruů – minulých a současných, abychom neustále nebojovali s abstraktním termínem.

  2) Pak přehled lidí, kteří tento pakoncept transplantovali do českého a slovenského prostředí plus kdo to financoval.

  (Protiislámské západní weby často zdůrazňují, že multikulturalismus je výplodem zastydlého západního marxismu. Dá se to nějak prokázat?)

  Tím vznikne předpoklad pro tlak na tyto osoby/prostředí a můžeme je popohánět k zodpovědnosti. Někdo psal slohové práce/projekty na objednávku a my pak musíme pracně studovat, co jednotlivé komponenty průšvihu pro nás znamenají v praxi (ohrožení životů, soustavné omezování svobody slova versus zblbnutí obyvatelstva ) a výsledně nedostaneme žádný prostor k diskuzi (diskriminovaná většina)

  Můžeme je rovněž požádat o finanční příspěvek, neboť tu všichni pracujeme zadarmo.
  Uděláme si společné konto a budeme jim posílat recesistické faktury na naše projekty, které mají napravit vzniklé škody. Proč tu má projekt multukulti monopol? To je nedemokratické.

  “Multikulti Stop” by se snadno dostalo do médií. Novináři rádi píší o šimravých tématech.

  Sesbírat směšné argumenty multikulti by nebyl problém. Zajímavé by bylo vytvořit formulace, aby případná obvinění z xenofóbie a rasismu byla pyrotechnicky zneškodněna. Jistá forma intelektuální zábavy!

  “Projekt zatržení pobytu osobám trpícím stockholmským syndromem – islámskou zbožností”.

  Když si někdo založí benzínku v chráněné oblasti a rozpatlá po okolí ropné produkty, také to musí zaplatit.

  Nevím, jestli by to šlo praktikovat jako recesi, ale finanční újmy – konkurenční projekty s lepší argumentací – by mohly snadno multikulturalismus přidusit. Vždyť ti dementi vlastně říkají, že se tu nemusí nikdo integrovat a respektovat naše zvyky a pravidla chování. Že musíme být nadšení z příjezdu pouštních duchů a folklórních čertů. Výsledně musíme respektovat tisíce zvyků “pestrých” cizinců. Každý občan by tedy měl být polyetnologem a předem vědět, koho potká, aby si rychle nastudoval jeho exotické zvyky.

  Byli bychom sdružení, které by zjišťivalo, co vlastně různí placení politruci o cizincích, islámu vědí. Když by trubka nevěděl, nebo tvrdil, že si myslí totéž, ale bojí se to říci veřejně, mohli bychom požadovat jeho odvolání pro nekompetenci a občanskou zbabělost.

  Ti lidi nic neví a nikdo je nekritizuje – nevystavuje veřejné kritice. Mají monopol na blbnutí na kvadrát. Většinou se jedná o občanská sdružení. Tudíž jiné obč. sdružení by bylo plnohodnotným rivalem.

 64. Erides Říká:

  To bych bral theofile, jak toho mi, malí český/slovenský lidičky můžem dosáhnout??

 65. R.Roan Říká:

  Jsem už z principu proti nějakým seznamům osob. Připadá mi to selektivní a navíc stejně nebezpečně jako to co dělá Lhoťan ve svých pochybných zprávách, kde jmenuje “nepřátele” islámu.

  Podle mně je účelnější polemika na základě studii, rozborů toho, co titi guru multikulti propagují.

  Ovšem to je akademická debata, která stejně by měla dopad pouze na úzký kroužek lidí a Lhoťanů a spol. by se vůbec nedotkla. Jsou jako síto, kam nalejete vodu.

 66. theofil Říká:

  Roane,

  u publikujících se tomu říká “bibliografie”, použil jsem slovo “přehled”. Třeba v přehledu presokratiků budete mít jména presokratiků. Co to má společného s Lhoťanem?

  Při důkladnějším studiu se třeba ukáže, že dotyčný guru nemyslel to či ono apod. Poukážeme na to, a multikulti bude oslabeno.

  Je zcela běžné, že se někdo odvolává na autoritu gurua xy a současně prosazuje něco jiného, nebo koncept pozměnil, zneužil apod.

  Pakliže zdroje neznáme, nemůžeme ani diskutovat. Mimochodem můžeme najít i nějakou stopu.
  Jako třeba apologet islámu Esposito je financován ze Saudské arábie. Je stále na BBC a jinde. Někdo mužíka vytvoří a pak se dá do oběhu jako bankovka. Chrání si svou peněženku nebo své názory? A hned jsme jinde a můžeme požadovat nezávislé zdroje.

  Soros nastrčil své peníze na rozjezd po několik let a pak se sdružení přisála ke státu. Není to geniální? Pak už si to platíme my. Princip kukaččího vejce.

 67. R.Roan Říká:

  Theofile já to chápu – s Lhoťaněm to má společného tolik, že ve své zprávě o údajnem antiislamismu a antisemitismu jmenoval lidi s tím co kde řekli.
  Něco jiného je studie, důkladna studie a polemika s tím co kdo řekl, či napsal. Jestli máš na mysli toto, tak s tím souhlasím a nemám s tím nejmenší problém.

  Jinak na jsem na svoje stránky ohlednutí jednoho mnicha za událostmi v Alžíru v roce 1996, kdy muslimové vyvraždili část členů trapistického kláštera. Popisuje tam i princip islámu a svoje zkušenosti.

  http://www.religio.cz/2008/09/bratr-m-elias-zivot-a-smrt-krestanu/

 68. R.Roan Říká:

  Myslím, že my nemůžeme požadovat nic. V situaci, kdy každá diskuse na tělo je ve společnosti utnuta, aby se nedošlo právě k těm zdrojům.
  Tedy můžeme, do chvíle , kdy dostaneme nálepů xenofobů a rasistů. Jak směšně tohle zní ve spojení s kritikou islámu, zatímco kritika křesťanství je nazývána součástí demokratické diskuse.

  Jsem jen zvědavý, až lid obecný na základě přirozené intuice a rozumu smete vše volbou nějakého nového Fuhrera. Pružina se nedá stlačovat do nekonečna. Může být stlačována dlouho, protože je silná, ale vymrští se najednou se silou jíž byla stlačována.
  Tohle si neuvědomují politici a ani zastánci multikulti. Místo toho žijí v nějakém bláhovém snu, odtrženi od reality všedního života.

 69. theofil Říká:

  Jsme proti západu v nepoměrně lepší strategické pozici. Nejsou tu žádné davy organizovaných allážníků a lze snadno poukazovat na 1001 současných průšvihů na západě a v islámském světě.

  Co se týče nálepek xenofóbie a rasismu, je snadné oponenty zesměšnit: hrajou na housle s jednou strunou. která se jim neustále přetrhává.

  Opakem xenofóbie je xenofílie. Xenofil ale nemusí nutně brát každého cizince. Může si vybírat.
  Oikofóbie by byl pak strach z domácích? Pakliže někdo přijede někam a domácí se mu nelíbí, je xenofób z jeho hlediska a oikofób z našeho hlediska.

 70. Erides Říká:

  Mohl by mi někdo vysvětlit jak dosáhneme toho, aby muslimové nezamořili ČR/SR???

 71. theofil Říká:

  Ono se to vyřeší možná rychleji, než si myslíme. Na Západě začnou takové průšvihy, že budeme muset uzavřít hranice. Multikulti ztratí dar řeči. Bruselská administrativa odletí dom. Budeme vítaným zázemím pro západní policisty, vojáky a národní gardy na opušťáku nebo dovolené s rodinami. Kritici islámu budou u nás mít pronajaté garsonky. Staneme se výspou Západu. Už nám nebudou říkat Osteuropa ale uctivě Kerneuropa/Realmitteleuropa

  Všimněte si, jak komentáře na Západních protiislámských webech přitvrzují.

  Tipuji, že Rakousko, Itálie, Španělsko a možná Německo se nepoddá. Holandsko, Belgie a Francie padnou.

  Anglii zachrání americká invaze v nějaké místní Normandii a deportují všechny, co mají vousy v pase na nějaký studený ostrov (US velení pro britské demultikulturozované vojáky). Belgii a Holandsko pomůžou osvobozovat srbsko-česko-slovensko-polské jednotky. Poslední muslimové se zakopou ve Francii a zavládne na čas příměří. Příměří využijí ke kompletní islamizaci Francie. Francie bude evropským Íránem. Počet obyvatel klesne prudce o 18 miliónů. Francouzské deníky si budou pochvalovat islámskou revoluci. Vzejde francouzský Ahmadínežád. Bude bydlet ve Vichy a brojit proti Izraeli.

  Záhadou je Německo. Možná začnou němečtí Turci aktivně kolaborovat s Němci z obavy před arabsko-francouzskými jednotkami. Turci se dopustí strašných krutostí vůči Arabům a Alsasko-Lotrinsko bude znovu připojeno k Německu. V Turecku pro jistotu armáda zavraždí příslušníky islamistické AKP, vlastně ne – jen je pošle do Sýrie pěšky bez vody a proviantu.

  V Grónsku vznikne obrovské Euroguantánamo. Evropší otužilci budou vyslýchat vězně před iglú s vypnutým ústředním topením. Rampouchy na vousech přinutí nejednoho muslima ke konverzi ke křesťanství nebo blíže nespecifikovatelné fanatické víře jménem “never-islam”.

 72. savec Říká:

  Theofil – Holandsko už jako evropská země defakto neexistuje. Teď je obrovský kšeft dělat v Čechách v realitách – známá se teď učí holandsky, a bude prodávat reality jen Holanďanům a uživí se. Že by se jim v tom multikulturním ráji nelíbilo?

  Před pár lety jsem tam 14 dní bydlel u černošského známého a i on jako praktikující křesťan se už začíná bát.

  R.Roan – jistě že je video schématické, jak jinak bys chtěl něco takového udělat? Pokud se chceš dobrat smyslu a vysvětlit to i “normálním lidem”, je takováto animace (s komentářem) výtečná pomůcka. Na každý je schopen a ochoten číst x stránkové popisy událostí, ale každý má volební právo…
  A co se týče indických dějin – to není žádný souhrn. Myslím něco tak na A4ku o muslimské invazi a jejím zatlačení se zdroji.
  Mimochodem, zažil jsem dějepis – výběr z dějin na základní škole a gymnáziu a o 1300 let trvajícím muslimském ohrožení Evropy si nevzpomínám na nic, to jsem si musel nastudovat a spojit později – i na základě zkušenosti z Holandska.
  Schematizace a jednoduché výběry jsou strašně důležité. Vážně to každý nemůže zkoumat do hloubky.

 73. theofil Říká:

  Vlámové a Holaňďani zde nakupovali pole a domy dávno před vstupem do EU. Jsme pro ně ráj, neboť zde na velkých plochách nehrozí různé zemědělské nákazy a direktiva. Holaňďani byli vždycky kšeftaři a značnou část života trávili mimo NL. Takže je těžké to statisticky propojit z úprkem před islámem.

  Nechápu, proč si tu islámskou scénu nerozpracujou.

  Berbeři uprchlí z Maroka jsou protiarabští. Peršani – kvalifikovaní individualisti islám milují asi jako my ruský komunismus.
  Turci jsou v menšině, část je asimilovaná. Kurdové spíš blbnou s PKK než islámem.

  Černoši mají s Araby mnohem horší vztahy než my.

  Ta iluzorní homogenita může být daná holandskou apatií-tolerancí a totalitním přístupem pár dobře profinancovaných šílenců versus zastrašenců.

  Vytlačím marocké a turecké vládní vlivy a pak si ty komunity rozpracuji po svém.
  První krok je vyhostit imbecilní imámy, co neumí holandsky.

  Pak podpořím berberské národní obrození ve školách, které se bude chtít maximálně odlišit od salónních marockých Arabů. Pak mezi nimi naverbuji informanty a policisty a začnu “marockou” komunitu rozkládat zevnitř. Ti pitomci by si založili na nehynoucí slávu, kdyby berberské národní obrození propuklo v Holandsku a pak jelo dál. Bojí se Maroka a o kšefty?

 74. Erides Říká:

  Theofile, Španělsko nepodlehne nikdy, o to se osobně postarám, je to moje alternativa útěku a propagace antiislámu, pokuď budu vypuzen z ČR

 75. Erides Říká:

  Cituji Theofila:
  Vlámové a Holaňďani zde nakupovali pole a domy dávno před vstupem do EU. Jsme pro ně ráj, neboť zde na velkých plochách nehrozí různé zemědělské nákazy a direktiva. Holaňďani byli vždycky kšeftaři a značnou část života trávili mimo NL. Takže je těžké to statisticky propojit z úprkem před islámem.

  Nechápu, proč si tu islámskou scénu nerozpracujou.

  Berbeři uprchlí z Maroka jsou protiarabští. Peršani – kvalifikovaní individualisti islám milují asi jako my ruský komunismus.
  Turci jsou v menšině, část je asimilovaná. Kurdové spíš blbnou s PKK než islámem.

  Černoši mají s Araby mnohem horší vztahy než my.

  Ta iluzorní homogenita může být daná holandskou apatií-tolerancí a totalitním přístupem pár dobře profinancovaných šílenců versus zastrašenců.

  Vytlačím marocké a turecké vládní vlivy a pak si ty komunity rozpracuji po svém.
  První krok je vyhostit imbecilní imámy, co neumí holandsky.

  Pak podpořím berberské národní obrození ve školách, které se bude chtít maximálně odlišit od salónních marockých Arabů. Pak mezi nimi naverbuji informanty a policisty a začnu “marockou” komunitu rozkládat zevnitř. Ti pitomci by si založili na nehynoucí slávu, kdyby berberské národní obrození propuklo v Holandsku a pak jelo dál. Bojí se Maroka a o kšefty?

  Žeby Recoquista no. 2 :lol:

 76. theofil Říká:

  Právě – pouze opráší reconquistu – svoji identitu. Na vsi mají krásný multikulturní svátek pálení mohameda. Navíc zírají na Italy, kteří to už rozjíždějí.

  V Rakousku právě každý třetí volil rechtsextremy, kteří jsou sice nechutní, ale téma islámu rozjeli oni a dvě velké strany budou muset přitvrdit, aby jim vzaly vítr z plachet. Rechtsoškliváci mají mít koalici s křesť. demokraty. Teď budou urážky islámu pršet z vládních lavic.

 77. R.Roan Říká:

  Pro Savce…………souhrn je možné udělat, což není ani tak velký problém, jako je problém kdy na to vzít čas.

  Theofile, extremisté ( nemám rád toto slovo ) v Rakousku vyhráli díky islámu :))))

 78. alien07 Říká:

  R.Roan – “Theofile, extremisté ( nemám rád toto slovo ) v Rakousku vyhráli díky islámu :))))”

  Obavam sa ze blizsie skutocnosti je iny vyrok – extremisté (ani mne tu nesedi toto slovo) v Rakousku vyhráli díky – imigrantskej politike doterajsich vladnych stran a bruselskej byrokracie. Moslimovia su stale slabi – iba umne vyuzivaju chyby protivnika. A mnozia sa. :)

 79. R.Roan Říká:

  Asi by byl bližší název realisté. Napsal jsem díky islámu, protože chování muslimské komunity a přistěhovalců ( a to, že vláda s tím nic nedělala ) přispělo k tomu, že reálně uvažující občané Rakouska prostě řekli: “A dost”

  Muslimové nejen umně využívají chyb protivníka, ale také dobře lžou a manipulují.

  zde je něco z fora nacionalismus a islamismus a tam tento výrok…… Je to skoro, jak to píšeš, ale hlavně, všechno je úplně jinak….je to výrok člověka, který propaguje islám a teroristé jsou podle něj něco jako Hus a Palach….jistě…..vymytá hlava se nezapře

  http://forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&auth=&forum_ID=25134

 80. Erides Říká:

  Podle mě je cesta ke zničení islámu skreze odstranění islámu z Turecka….Pak se můžem opřít o Ceutu (španělské město na pobřeží Maroka) odtud bych vedl pozemní útok na Maroko. Ceuta je důležitá z toho hlediska, že muslimy dostaneme do kleští pomocí Kanárských ostrovů :lol: . Jelikož většina muslimů nepřemíšlí, tak by nejspíš nastala situace, že všichni muslimové by se nahrnuli do cesty jednotkám z Ceuty a jen malá část by zůstala na západě. Toho bych se svým grandiozním plánem využil a rozběhl bych 3 živelnou akci (země, voda i vzduch) z Kanárských ostrovů směrem na Casablancu, kterou bych dobyl, čímž bych zkonfiskoval 1/3 marockého průmyslu a 1/6 marockého území. Mezitím bych vyslal jednotky předem připravené na Baleárských ostrovech a zaútočil obojživelně na východní pobřeží Maroka a palbou z lodí bych atakoval celé pobřeží Maroka :-) . Dále bych podporoval jednotky z Ceuty vzdušnými a pozemními jednotkami z Gibraltaru. Pokuď by se náhodou nějací chytráci (např. Alžírsko) snažili pomoci Maroku okamžitě bych rozjel několik obojživelných operací se vzdušnou podporou. Dále ze vzduchu bych nebombardoval civilisty, ale jiné, daleko důležitější cíle (např. elektrárny, průmyslové zony, továrny na výroku zbraní, automobilky (pokuď tam nějaké jsou, což asi ne :lol: ), potravinářské podniky, chemičky apod.). Díky tomu bych zdecimoval morálku Maročanů a odřízl bych je od dodávek životně důležitých věcí. Pkuď by se nějací jiní chytráci (musimové) snažili o humanitární pomoc, či dodávky zbrání, elektrických generátorů, potravin apod., tak bych konvoje vybombil a uplně bych zastavil provoz letišť satelitně kontroloval veškeré území podél hranic. Samozřejmě bych se snažil co nejdřív dobýt Rabat, abych nemusel vést zdlouhavou zákopovou válku. Po dobytí Maroka bych se pustli i do dalších muslimských zemí, z Maroka bych udělal na nějakou dobu megavojenskou základnu. utoky na další muselimské země bych pak pořádal z Itálie, Sicílie, Kréty, Řecka, Turecka a Kavkazu. Islám by neměl šanci……

 81. Erides Říká:

  Jinak tady další inteligence muslimů http://www.stream.cz/video/25/149182-rap-n-news-ondreje-hejmy-25-dil-mickey-mouse-musi-zemrit . Podívejte se hlavně na tu uplně poslední část

 82. eva Říká:

  Erides: Muslimové nám sice spíše působí nepříjemnosti, ale občas se člověk i zasměje (tedy pokud to není spíš k pláči).

 83. eva Říká:

  A není ten sauskoarabský duchovní, který požaduje okamžitou popravu Mickey Mouse, zase nějaký nastrčený agent, který má zesměšnit svatou víru?))))

 84. Erides Říká:

  Docela sem se jako taky nasmál, kritizovat Mickey mouse je asi to stejné jako kritizovat, že dýcháme vzduch :lol:

 85. Erides Říká:

  Ale jinak ten plán je dobrý ne?? :lol: Má sice své mouchy, ale ještě ho přepracuju :D

 86. Almeida Říká:

  Erides: Nie, nieje dobrý. Treba si totiž uvedomiť, že to by nebola vojna proti konvenčnému nepriateľovi – v takej vojne by islam skutočne nemal najmenšiu šancu na úspech, avšak čo potom s dobitými územiami – predovšetkým, čo s ľuďmi na nich žijúcimi?

  Takýto útok na Maroko by bol vhodný jedine až po dlhej príprave, kedy by muselo byť obyvateľstvo z veľkej časti “zmenené” – napr. veľká časť obyvateľov by (hoci aj potajomky) konvertovala od islamu a až potom by sa územie dobilo a na istý čas by sa zaviedla diktatúra s podmienkami z čias jej veličenstva Izabely Kastílskej (každý moslim prijme kresťanstvo, alebo pôjde preč – je to síce veľmmi drastické riešenie, najmä pre tích moslimov, ktorý majú stále ešte svedomie a ani neveriacemu by nikdy neublížili, ale akosi nieje iná šanca).

  Toľko asi k prípadnému útoku, no ja si aj tak nemyslím, že je to ten najvhodnejší spôsob. V prvom rade treba zabrániť islamu prenikať do neislámskych krajín a následne “demoslimizovať” postupne islámske krajiny.

 87. R.Roan Říká:

  Předevčírem někdo dal na forum sestry v islamu video z Memri, kde komentátorka zpovídá “atentátnici” jež utekla a atentát neprovedla.
  Protože na tom foru byla jedna diskutující, jež tomu nerozuměla, tak jsem pro ní vyhotovil překlad celého rozhovoru…….takže tady je ten překlad. Omluva za styl a zpracování, ale dělal jsem to v průběhu vlastní práce

  http://r.roan.sblog.cz/

 88. R.Roan Říká:

  Erides, já bych islám neničil….sice by svět byl bezpečnější, ale bylo by i méně srandy

 89. theofil Říká:

  Povolit kabaretní islám?

  Prorok komik pije pivo (já můžu, vy ne) a cituje své dvojice vzájemně si odporujících špruchů strašáka nejvyššího.

 90. Gabbi Říká:

  Dobrý den,
  mela bych zde trosku netradicni dotaz ohledne islamu. Uprimne, dost me tyto stranky prekvapily svoji tvrdosti vuci islamu. Rada bych se podelila o neco z vlastni zkusenosti a pote si vyslechla vase nazory. Mam hodne pratel mezi muslimy a znam i dve divky, ktere na islam prestoupily. Z toho jedna je moje velmi dobra kamaradka. Drive nevedla zrovna prikladny zivot, podobne jako ostatni. Myslim tim stridala napriklad partnery apod. Pote objevila islam a po urcitych zivotnich zkusenostech, o kterych se nebudu zde rozepisovat, prestoupila k islamu. Vidim sama na vlastni oci,jak ji islam zmenil, jak je nyni stastna. Sama mi mockrat vykladala, ze predtim se ji lepila smula na patu a co se stala muslimkou, vse se ji dari, citi silu a energii,ktera ji naplnuje. Sama vidim,jak se jeji zivot od te doby zmenil. Je to uplne jina a mnohem lepsi bytost, ktera se z holky, pro kterou zabava byla temer vsim, stala prikladna ctizadostiva dama, ktera presne vi, co od zivota chce. To, jak sama rika, diky islamu a diky svym prosbam v motlitbach. Slysela jsem i mnoho dalsich pribehu, ktere me zaujaly. O lidech, kterym se hroutil cely svet a po prijeti islamu se vse zacalo ubirat lepsi cestou. Jakoy ty lidi neco vedlo, chranilo je, naplnovalo je….Upozornuji, ze toto jsou skutecni lide, nejedna se o pribehy zkopirovane z islamskych stranek. Tu divku znam velmi dobre a sama tu zmenu vidim a jsem ji velice prekvapena. Samozrejme, ze po techto zkusenostech a po nekolika rozhovorech s muslimy ohledne islamu jsem sama zacala hodne uvazovat o prestupu k islamu. Precetla jsem si toho jiz hodne, at jiz to pozitivni, tak i to negativni. Uprimne, mam ze vseho v hlave gulas…Na jednu stranu verim v Boha a verim, ze hodne veci, ktere islam rika, davaji logiku,mam i strach z Boha a slysela jsem mnoho zajimavych udalosti, od lidi, ktere velmi dobre znam. Neco mi rika, islam je to prave nabozenstvi, v islamu je pravda….A pak me zase hloda ten cervik, ktery rika….Mej svoji hlavu, co kdyz to tak neni, co kdyz si to ti lide vse jen namlouvaji…Proto vam pisu,protoze chci vedet – prosim bez urazek, proc je tedy, jak vy tvrdite, islam nesmysl, potom, co vidim na vlastni oci zazitky jinych? Hodne lidi i v mesite rika, ze napriklad zena, vstoupi-li do islamu, tak se muze malovat, pracovat, dokonce ani hijab neni povinnosti. Tak mi to bylo receno v mestite. Neprameni spise tedy tyto zvyky z kulturnich odlisnosti nez z islamu ( a v prubehu staleti se to “smichalo dohromady”)? Znate vubec nejake muslimy a jejich zkusenosti? Neni zase vase teorie take propaganda podobne jako teorie islamistu? Slyslela jsem mnoho krasnych a i logickych veci o islamu. A vubec dle samotnych lidi z mesity ( duchovnich, imamu i pratel muslimu) neni pravda, ze se zena musi zahalovat a ze se treba nesmi malovat. Dokonce se protikladnym argumentum jeden imam i vysmal. Je-li tedy islam takovy, jak vy tu ( pomerne logicky) predstavujete, jak je tedy mozne, ze muslimove mluvi uplne jiak? To tedy lzou sami sobe? To lzou novym muslimum? Jaky by to melo tedy prinos lhat, kdyz uz se ti lide muslimy skutecne stali? Jsem z toho velmi zmatena. Proc by potom tisice lidi konvertovali k islamu v Evrope a v USA a islam by byl svetove nejrychleji rostoucim nabozenstvim? Potom, co jsem slysela, mam strach…Bojim se, ze neprijmu-li islam, kdyz uz jsem se o nem dozvedela, tak me ceka nestesti, muj zivot se neobrati k lepsimu a kdyz vidim zkusenosti pratel, docela tomu i verim, ze mozna v tom “ma prsty” i nejaka vyssi moc…Na druhou stranu, kdyz napriklad ctu tyto stranky, mam opet pochybnosti. Dik za jakykolic komentar.

 91. islaminfo Říká:

  Islám je nejrychleji rostoucím náboženstvím z demografických důvodů (t.j. vysoké porodnosti muslimů), nikoliv proto, že k němu lidé konvertují. Kdybyste srovnávala pouze poměr počtu konvertitů od/k islámu, tak byste dostala zcela jiný výsledek.

  Najděte si nějaké přátele i mezi lidmi, kteří islám opustili, a dostanete i tu druhou stránku věci. Já jich znám dost, ale přesvědčovat vás o ničem nebudu, protože zprostředkované informace nejsou příliš přesvědčivé.

  A v každém případě, texty, na které najdete odkazy na hlavní stránce (Život Mohameda, šaría, sunna) jsou islámské (od muslimských autorů a překladatelů), takže se můžete pustit do jejich studia. Další texty (úplný text Mohamedova životopisu od Ibn Isháka, korán s komentáři, např. od Ibn Kathira, a islámské zákoníky, např. Umdat al-Salik (Reliance of the Traveller)) pořídíte snadno v angličtině, takže si můžete sama zjistit, co islám říká na různá témata, jako ženy nebo džihád, nepotřebujete k tomu žádného imáma, islám není nijak složitý.

 92. Erides Říká:

  Almeido, napsal jsem že bych neutočil na civilisty, ale na budovy… Dále území a podrobení lidé by museli konvertovat od islámu, ať by chtěli nebo ne, k nějakému bezpečnějšímu náboženství (nej by asi byl budhismus nebo křesťanství) a museli by dodržovat DEMOKRATICKÉ zákony!!

 93. Almeida Říká:

  Erides: Ale ako to dosiahnuť, že by museli? Nemyslím si, že je to možné – neviem, ako si na tom Ty, no ja osobne som katolík a prestúpiť k inému náboženstvu by si ma neprinútil ani so zbraňou v ruke – ako by si chcel konvertovať takmer celú populáciu Maroka?

  Tam by skôr musel byť nastolený nejaký režim, ktorý by jednoducho pri každej príležitosti islam zosmiešňoval, mešity by verejne fungovať nemohli a islam by bol zakázaným náboženstvom (ľudia by ho vyznávať mohli, no nemohli by ho šíriť). Zároveň by bolo umožnené hlásať iné náboženstvá (kresťanstvo, judaizmus, zoroastrizmus a podobne).

  Ibaže, takýto scenár momentálne nieje možný, keďže by sa do toho žiaden Západný štát nepustil.

 94. alien07 Říká:

  Gabi – nie je tomu davno co z Dubnice nad Vahom jednej stastnej mladej muslimke jej manzel muslim niekde z okolia Izraela uniesol deti. Dceru a syna. Bola v rozvodom konani a muslim spravil iba to na co mal pravo. Samozrejme nie podla nasich zakonov ale podla sarie. Odviezo deti ktorym bolo cez osem – hovorilo sa ze niekde do oklia Bejrutu…
  Gabi Boh s vami aj so vsetkymi stastnymi. Ani neviete kolkokrat som vase slova za poslednych tridsat rokov pocul. Aj pribehy ktore sa podobaju ako vajce k vajcu.

  Mlade zeny by si mali uvedomit ze v urcitom veku su velmi nachylne na jednu dost zakernu chorobu. Vola sa – mne sa to predsa nemoze stat ja ho zmenim vylepsim ved ho mam tak rada a on mna tiez…

  Ako studiny material vam odporucam clanok na info.pravdaoislamu kde teras uz konvertita od islamu popisuje ako bol cviceny a odmenovany za mlade krestanky ktore primel prejst ku islamu. Metody su popisane v clanku – ak budete mat zaujem napiste – islaminfo vam urcite da presny odkaz. Ale celkom vam prospeje ked si tento clanok najdete sama a precitate si popri hladani toho aj viac… Ja osobne mam velmi rad zivot Mohameda. Z urciteho hladiska to bol naozaj unikatny a doposial neprekonany tvor z ludskeho rodu. To jednoducho musim s muslimami suhlasit.

 95. havran Říká:

  Gabbi,
  rozhodne bych vam doporucil, abyste se ve svym rozhodnuti neukvapovala. Jak rika islaminfo, nespechejte a snazte se objektivne a bez emoci islam zhodnotit a porovnat s ostatnimi virami. Pokud jste ceska a verite v Boha, tak jste pravdepodobne zacla jako krestanka (to je samozrejme pouze moje domenka) . Polozte si otazku proc vas islam pritahuje. Co je na islamu tak zakladne odlisnyho a pro vas pritazlivyho v porovnani treba s krestanstvim. Otazka viry je velice individualni a clovek to musi citit v srdci. Temer vsichni co sem pisou vcetne me se na islam divaji negativne a ve srovnani s vami jsme mnoho krasnych a logickych veci o islamu neslyseli. Polozte si tedy dalsi otazku proc to tak je a jaky k tomu mame duvody. Vite me uz ten vas strach, ze vas Buh potresta, kdyz neprijmete islam neco rika. Proc by vas mel prave islamsky Buh trestat? Zajiste jste si vedoma, ze existuji i jina nabozenstvi. Co ti ostatni Bozi, ti nastvany nebudou, kdyz se k nim nepridate? :). Legraci si z vas nedelam. Takze jeste jednou, dejte si cas, srovnavejte a v neposledni rade sledujte, jak se muslimove projevuji ve svete. Co treba zivot pod Talibanem, libil by se vam?

 96. Michael Říká:

  Gabbi:dobrý deň. Nepochybujem o Vašich slovách, keď tvrdíte, že islam Vašu priateľku zmenil k lepšiemu. Opíšem Vám iný príklad: poznal som osobne ženu, ktorá vážia asi 130 kg, denne vypila pol litra vodky, bola ateistka a jej slovník sa skladal z veľkej časti z vulgarizmov. Časom sa zblížila s učením kresťanskej sekty “Milosť” a neskôr sa stala členkou tejto sekty. Výsledok bol, že keď som ju potom videl, vôbec som ju nespoznal: schudla na asi 70 kg, stala sa abstinentkou a rozpráva ako človek-bez vulgarizmov. Teraz hlása učenie Krista. Máme si ale preto myslieť, že sekta “Milosť” je to jediné a pravé náboženstvo pre všetkých? No pre túto moju známu určite áno. Ale pre mňa nie a určite nie ani pre všetkých ostatných ľudí. A som presvedčený, že jej spasiteľ Kristus sa na mňa preto nenahnevá. Viete čo je to memplex? Nechcem Vás ovplyvňovať v tom či existuje nejaké organizované “pravé” náboženstvo, ako to vidím ja, je to vec individuálnej voľby, keď sa človek pridá k nejakej skupine ľudí, ktorá uctieva Boha spôsobom, ktorý aj jemu vyhovuje. Čo sa týka islamu-platí čo písal havran-viete si prestaviť život pod vládou talibanu? To bola číra esencia islamu od rokov 1996 až 2001. Za taký krátky čas dokázali zničiť Avganistan, ktorý bol na tom za prokomunistickej vlády oveľa lepšie a slobodnejšie ako za vlády Mullu Umara. Ústavu a zákony nahradila šaria. To by ste chceli? Už to tu bolo napísané x krát: moslimovia u vás v Čechách si môžu dovoliť žiť ako tak slobodne a “mierumilovne”, lebo v Čechách je sloboda a demokracia a je ich tam iba niekoľko. Ale pozrite sa na zeme, kde moslimská pomulácia je početná, napríklad Nemecko, Francúzsko, UK, štáty Beneluxu. Ako tam spolužijú moslimovia s nemoslimami? Prečítajte si šariu a zamyslite sa nad ňou. Nejde na Vás z toho diela hrôza? Sú učenci vážení v islame:Buchari, Muslim – tvorcovia sahih, prečítajte si niečo od nich, alebo ibn Taymijah zo školy hambali-viete aký mal názor na džihád? Jusuf Quaradáwí-viete ako sa pozerá na ženskú obriezku alebo džihádistických atentátnikov? Schvaľuje to! Alebo Ghazálí, “svetlo islamu”, ktorý je považovaný sám o sebe za “dôkaz islamu”? Viete za čo on považuje vás ženy? Nepočúvajte len imáma z mešity a jeho rozprávky. Sama sa vzdelávajte v tom, čo vás tak láka, teda v islame. Ja sa štúdiu islamu venujem roky a čím viac sa o ňom dozvedám, tým viac mám z neho strach a nehanbím sa to priznať. Takto by som mohol pokračovať dlho. Ostáva mi len dúfať, že si to ešte premyslíte predtým ako sa stanete moslimkou. Lebo ak sa budete chcieť neskôr vrátiť, môžete zistiť, že to nie je až tak jednoduché. Zistite si, čo je to “ar ridda”, v prípade záujmu Vám môžem dať číslo fatwy z českej stránky islamiccomunity of czech sisters, ktorá to definuje celkom jasne.

 97. R.Roan Říká:

  Mohamed jako komik ? :)
  Jeden můj známý říká, s ohledem na to, jak je islám zaměřen na sex, že Mohamed byl první pornoherec na světě.

 98. R.Roan Říká:

  Gabbi…….. každý konvertita bude říkat, jak mu to vše změnilo život. Jenže člověk si může změnit život sám a nepotřebuje k tomu instituci. Podívej se na stránky křesťanů, kde máš stovky vypovědí, jak jim křesťanství změnilo život a jak se cití lépe.

  Mimochodem s těmi konverzemi k islámu to není tak žhavé……nebýt porodnosti muslimských žen, jak řekl islaminfo, tak by situace vypadala mnohem jinak. Jak si povzdechl jeden katarský ( myslím, že katarský) islámský učenec……že každým rokem konvertuje od islámu ke křesťanství na šest mil. muslimu…..ale tohle ti v mešitách a ti tvoji islámští přátelé asi neřeknou, že ?

 99. Erides Říká:

  Almeido, kdo napsal, že chci, aby konvetovali všichni Maročani?? Mám daleko větší plány….Přinutit ke konverzi všechny muslimy…. A to jestli konvertovala vy, tak to je věc vaší síly vůle, podle mě však ne každý muslim má dostatečně silnou vůli k tomu, aby si udržel svoji “víru” .

 100. theofil Říká:

  Když vstupovali lidi do nacistických, bolševických stran, taky pociťovali slast a disciplínu. Později zas kolosální kocovinu, která se bohužel dotkla i nás…dodnes na tu jejich kocovinu doplácíme, zatímco ti blbouni jsou na tom často líp než my. Taky jsou díky své volbě otrlí a nikdo je nepronásleduje.

  Přítelkyně by měla vstoupit do všech náboženských organizací najednou, to by teprve byla radost!
  Přímo gigaradost.

 101. Michael Říká:

  theofil: a to je asi riešenie problému, ako sa nedostať do pekel: keďže každé náboženstvo je presvedčené o svojej výlučnosti, je potrebné zabezpečiť si členstvo vo všetkých náboženstvách. Monoteistické náboženstvá navyše posielajú tých ostatných do pekel, takže treba byť členom všetných monoteistických náboženstiev, čím síc človek dosiahne svoje prekliatie ako člena “falošného” náboženstva, ale zároveň spásu ako člena “pravého” náboženstva. Predpokladám, že takto vybavený jedinec bude môcť navštevovať obidve miesta, napríklad môže leto tráviť v nebesiach a na zimu sa zasa presunie do teplejších krajín, teda do pekel. Týmto sa zabezpečí aj rovnovážny stav v počte obyvateľov týchto dovolenkových destinácií.

 102. alien07 Říká:

  Michael -’keďže každé náboženstvo je presvedčené o svojej výlučnosti,… ‘

  Michael to snad nie. Aspon nie v 21vom storoci. Aspon na tomto serveri nie. Kazde nabozenstvo (vcitane toho ateistickeho nabozenstva – ale bez politickych ideologii ako je napriklad islam) – tak kazde nabozenstvo je hladanie a cesta. A pre kazdeho cloveka ina cesta. Toto snad plati o temer vsetkych ludoch ktori pouzivaju k zivotu mysel a cit.

 103. Almeida Říká:

  Erides: No dobre, ale ako ich chceš k tej konverzii prinútiť? Hádam nie tím mierumilovným islamským spôsobom (konvertuj, alebo hlava dole).

  Mňa môžeš kľudne oslovovať aj v mužskom rode ;) Nick mám po portugalskom admirálovi Franciscovi de Almeida, ktorý roku 1509 v námornej bitke pri Diu zničil spojené Egyptsko-Arabsko-Indické loďstvo a nastolil portugalskú námornú prevahu v oblasti, kde dovtedy dominovali mohamedáni.

 104. Erides Říká:

  :-)) Dobře Admirále :-)) Donutil bych je třeba tak, že bych jim zkonfiskoval půdu a veškerý majetek až do té doby, dokuď by nekonvertovali plus bych spálil všechny korány a nechal jen pár kusů pro muzea….

 105. theofil Říká:

  Totálně je oddělit od žen, povolit jim jen babičky po přechodu…(takzvané zebry).

  Časem by si zvykli na homosexualitu a babičky a normální (mezitím emancipovaných) žen by se začali strašně bát.

  Trochu jim převyhovět při separaci pohlaví. Agenti CIA a Mosadu “wahábisti” by jim tvrdě vysvětlili, že ženy jsou cestou do pekel a je s nimi jednou provždy nutno skončit. Při slovech “je to v koránu” by úplně oněměli.

 106. Arne Říká:

  Gabi, jste li věřící člověk, tak celkem chápui vaši snahu zakotvit si svůj život v systému nějakých pevných pravidel. Ale pokud opravdu stojíte o naše rady, tak před islámem vás musím varovat. Opravdu by mě zajímalo co vás na něm tak učarovalo ve srovnání třeba s křesťanstvím. A hlavně ony logické věci v něm o kterých se zmiňujete, protože podle mého názoru by se těžko hledala nelogičtější a nesmyslnější ideologie než je islám.
  Zkuste se zamyslet nad tím proč vám vaši známí muslimové a imáni islám tak vychvalují, zcela jistě jako praktikující muslimové nebudou objektivní, tim myslím kritičtí vůči islámu. Je to z jejich strany obyčejné public relation, říkají vám co chcete slyšet.
  Chcete opravdu objektivní kritéria porovnání, dobrá už to tady mnohokrát zaznělo, porovnávejte strom podle ovoce které nese, obrazně řečeno. Porovnejte úroveň života, vědy, kultury, ekonomiky, svobody apod národů a zemí které formoval islám s vyspělými neislámskými zeměmi. Pokud jste tam ještě nebyla, zajeďte se podívat do některé islámské země, ale ne jen do turistického centra., odečtěte si atributy implementované západní civilizací a uvidíte pravý islám bez pozlátka. Položte si pak otázku proč tomu tak je. On život muslima ve svobodné západaní zemi, kde může užívat všech výdobytků moderní humanistické neislámské společnosti je trochu jiný než v zemi, kde funguje již 1400 let. Mějte si svoji víru v boha, a systém hodnot kterými se budete řídit, ale proč kvůli tomu chcete proboha odvrhnout vlastí kulturu a upsat se agresivnímu, středověkému kultu ? Jo a z islámu není cesta zpět, kdybyste si to náhodou chtěla rozmyslet. Pro odpadlíky je trest smrti. Podle islámského práva. I když v česku vás za to nepopraví, protože žijete v kultuře, která naštěstí islámská není.

 107. Erides Říká:

  Trest smrti bych uvalil na muslimy (obzvláště pak na ty s teroristickými skluny=85%

 108. Almeida Říká:

  Erides: Nezachádzaš už do extrémov? Islam treba zničiť, no nie za cenu masakru možno stoviek miliónov ľudí… Treba na to ísť inak.

 109. Jim Říká:

  Je nutné na to jít cestou srandy. Jak pravil Přemoudrý Chomejní, tak islám není žádná sranda. To znamená, že tam mají kritický nedostatek srandy. Proto navrhuji začít s masívním exportem srandy. Vy nám ropu, my vám srandu. Oboustraně výhodná sranda.

 110. Michael Říká:

  Jim: je na to dokonca nejaký hadís, už som zabudol od ktorého hadísozberateľa: “moslim sa môže usmievať, ale nie veľa, lebo z toho mäkne srdce”. Aj toto je ako vtípek dobré, nie?

 111. Erides Říká:

  Na takové muslimy jako jsou např. v Asian dub Foundation, co vlastně nejsou muslimové, bo písně the survival of quadaffi by nikdy nemohli vzniknout kdyby byli muslimové, tak ti kritizují a utočí, ale hudbou, což je podle mě lepší způsob kritiky než sebevražedné atentáty plus oni navc kritizují i islám v některých písničkách….
  A s tím trestem smrti sem to nemyslel tak vážně, ale prostě ten kdo by spáchal teror. utok tak kdybych ho chytil tak bych mu dal trest smrti bez jakéhokoliv ppřmýšlení…

 112. Michael Říká:

  Gabi ešte pár praktických postrehov čo Vás čaká akok moslimku: máte psa? Ak ano, tak sa ho zbavte! Do domu kte je pes nevchádzajú anjeli, to vie každý moslim. Máte doma obrazy alebo sošku? Preč s nimi! Mať také veci nie je povolené. Ktorou rukou si zakrývate ústa pri zývaní? Na ktorom boku spávate? Ktorou rukou si umývate zadok? Ste pripravená byť vždy manželovi po vôli? Lebo Ghazalí, tento dôkaz islamu, prikazuje: “Ghazali also exhorted women : A wife should never refuse her bud (organs) to her husband even if it is on the saddle of a camel.” Takmer by som povedal, že to chcem vidieť:) Ozaj – toaletný papier si môžete prestať kupovať. Moslim si síc protiví šunku lebo je nečistá, ale svoje hovno chytá rukou. Tieto všetky veci sú pevne stanovené. To chcete aby ste boli kontrolovaná až do takýchto intímnych situácií?

 113. alien07 Říká:

  Jim suhlas. A potvrdzuju aj odpadlici od islamu ze humor smiech a dobre vino su mocne zbrane proti islamu. Je toho viac a keby muslimovia zistili co im zbojnik puste zobral – tak islam v ten moment konci. Islam totiz nepochybne ublizuje najviac jeho nositelom. A celkom rad by som zazil moment ked s nim zatocia jeho nositelia. Spravia to urcite dokladnejsie ako biely muz.

 114. Almeida Říká:

  Tak s humorom v islame je fakt problém, keďže ani Mohamed sa veľmi nesmial.

  Al Bukhari: Volume 8, Book 73, Number 114:

  Prerozprávala Aisha:

  Nikdy som nevidela proroka smiať sa do takej miery, že by niekto mohol vidieť jeho jazyk, vždy sa zvykol len usmievať.

  -čo je to za človeka, čo sa nikdy nezasmial?

 115. Michael Říká:

  veď je to jasné – nechcel aby mu zmäklo srdce:) Ako by mohol tvor so zmäkmutým srdcom napríklad opekať Kinanove rebierka ešte kým Kinanu žil?

 116. R.Roan Říká:

  Myslím, že Mohamed měl smysl pro humor…..kdyby ne, tak by nikdy nenapsal ty dopisy okolním králům, aby přestoupili na islám. :)

 117. R.Roan Říká:

  Ovšem, pak bylo po srandě :(

 118. theofil Říká:

  Roan,

  mohamed byl v prekérní situaci, po dobytí žen ztratily pro něj veškerou přitažlivost. Jeho sny pak byly zcela masochistického charakteru a zaměření: křižoval, amputoval, odhlavoval, pálil, probodával atd. – vyučoval sadismu zcela altruisticky! Nebyly v tom postranní myšlenky. Ale vše marně. Nikdo ho nepochopil. Za to se musel pomstít. A taky marně…

  Jeho nejvnitřnější snem totiž bylo, aby mu to někdo udělal TAKY. TENTO SEN SE MU NIKDY NESPLNIL.
  Jedná se o smutný příběh člověka, kterého nikdo nepochopil. Mohamed byl příliš skromný a plachý, než aby si řekl o mučeníčko či veřejnou exekuci přímo. Nikdy mu nešlo o mediální slávu. Chtěl být prostě mučen přesně tak, jak tomu učil své učedlníky. Ale narazil na jejich sobecký odpor: Oni si chtěli svého gurua sadisticky vychutnat a podržet při životě co nejdéle a bavit se jeho zdánlivýmí nepochopenými sadistickými úlety. (Byl v podstatě jejich válečným zajatcem.) Ale ubohý mohamed takový nebyl…celé noci snil marně o tom, že by byl rozpižlán, pošlapán, znásilněn, zesměšněn, roznesen na velbloudích kopytech apod.

  Nic. Nikdo mu nerozumněl. Byl příliš napřed, předběhl dobu a to se mu stalo osudným.

  Islám vzal čert. O to mohamedovi vůbec nešlo. Šlo mu o legalizaci a společenské uznání jeho masochistických tendencí. To v té primitivní době nešlo zařídit rázem. Prorok sado-masochismu si toho byl dobře vědom a nikdy netlačil na pilu. Čekal, až poměry uzrajou. Marně.

  Mohamed zemřel vnitřně osamocen a nepochopen obklopen nic nechápající necitlivou soldateskou.
  Stačilo tak málo (všichni byli po zuby ozbrojeni) a ten člověk mohl být kompletně šťasten!!!!!!!!

 119. Michael Říká:

  Jeho problém ale asi smrou zďdaleka neskončil. Teraz blúdi rajom, kde je všetko špatne: napríklad nie sú tam žiadny neveriaci. S nádejou pristupuje od jedného obyvateľa raja k druhej tešiac sa na to, že bude môcť niekomu vykladať korán. Ale ono ne. Každý jeden obyvateľ raja, už či bradatý Alláhov bojovník, ktorý umrel v jasnom svätom ohni explózie, alebo žena ktorá umrela poslušná manželovi – všetci sú tam veriaci! Alláh do toho bacil!
  Ďalšia vec – nie je komu brať korisť. On tam proste má, na čo si len pomyslí.
  Úplne frustrovaný skúša teda nájsť potešenie v rieke vína, ale aj to človeka po takých sto dvesto rokoch prestane baviť, takže aj z nej občas vyťahuje hlavu. Pokusy o výrobu bomby z trusu anjelov zlyhali. Takže mu neostáva nič iné, iba znova zahájiť rozhovory s anjelom Džibrílom a skúsiť dať dokopy nový Korán, verzia 2.0.

 120. theofil Říká:

  Vztahy mezi mohamedem a alláhem nejsou zdaleka tak dobré, jak nám popisují arabská média.
  Alláh se chová jako mohamed, což mohamedovi vůbec nevyhovuje. Není se co divit. Alláh přebral prorokovi většinu žen se slovy, že si na světě užil dost, a už ho 5krát prodal do otroctví. Rovněž prorocká renta neodpovídá našim pozemským očekáváním: je menší než plat ženský u kasy v Tescu.

  Navíc alláh s oblibou experimentuje na mohamedovi s novými chorobami, které případně hodlá zavést na zemi za účelem zvýšení své prestiže mezi věřícími. Minulý pátek na něm zkoušel i nějaké to zemětřesení určené pro východní Pákistán a Turecko. Výsledky prý byly pozitivní, nikdo to prý nepřežije.

 121. Death333 Říká:

  Pro Gabi:

  - Drive nevedla zrovna prikladny zivot, podobne jako ostatni. Myslim tim stridala napriklad partnery apod…..

  A co je na tom špatného a nepříkladného?
  Má-li muž vícero partnerek je považován málem za hrdinu, ale pokud se tak chová žena, tak je to špatné. Jakým právem? A to chcete vstoupit někam, kde střídání partnerů (mnohoženství) je vlastně v pořádku – samozřejmě jen pro muže. Takže už samo o sobě musí být (alespoň podle Vás) toto náboženství nepříkladné.

  Je zřejmé, že potřeba někam patřit je pro Vás asi zásadní a kdyby Vaše nejlepší kamarádka byla třeba členkou alfa beta gamy nebo kdyby jste znala nějaké jiné hodné lidi a ne zrovna muslimy a tito lidé by na Vás byli hodní, tak by jste ráda patřila k nim, ať už se budou jmenovat jakkoli. Zajímalo by mě, co Vaše nejlepší kamarádka udělá, když se rozhodnete pro svobodu a nekonvertujete – pak možná zjistíte, že jste o nejlepší kamarádku přišla – tak to honem rychle napravte a staňte se nesvobodnou. Co by jste si totiž potom počala – sama.

  Ve své podstatě je to jedno kam se Vy včleníte, protože ženy, které potřebují to co Vy jsou už vlastně ztracené.
  Možná Vám nějakou dobu Vaše nová víra vydrží, ale co potom? Co potom až potkáte neštastné muslimky, které ovšem narozdíl od Vás, už nemají na výběr. A to Vám zajisté ti hodní muslimové sdělili, že pak již pro Vás není cesty zpět. Ve všech společnostech jsou přeci lidé šťastní a i ti méně šťastní.

  Můj názor, že jakákoli víra v boha (jakožto neexistujícího a chytrým člověkem vymyšleného elementu) je špatná, Vám v rozhodování asi moc nepomůže, ale jen silná a sebevědomá žena, která si UVĚDOMUJE, že nepotřebuje, aby někdo řídil její život, protože disponuje svobodnou vůlí a je sama schopná existence, tak teprve taková žena může v životě opravdu něčeho dosáhnout.

 122. theofil Říká:

  Já vždycky kontroluji muslimy otázkou, zda vědí, co je to nasch/mansúch -METODA NAHRAZOVÁNÍ – t.j. že když vám někdo např. řekne, že “není donucování v náboženství”, tak vědomky nebo nevědomky kecá, neboť tento verš byl zrušen nějakou následnou výraznější brutalitkou.

  Rovněž velmi zábavnou otázkou je, “zda-li je brána idžtihádu otevřená nebp zavřená”. T.j. jak pořád nemuslimové něco melou o možné interpretaci. Je dávno dointerpretováno…brána je zavřená. Skoro nic neuhrajete.

 123. Dina Říká:

  333x bravo, mrtvy dabliku
  logicke , primocare a velmi inspirujici….
  Puvodne jsen nechtela reagovat, protoze pratelske a jiste uprimne rady zdejsich panu slecne Gabbi me pripadaly noblesne dobrotive a laskave a sdelenim meho nazoru bych si pripadala jako necitelna Jezibaba.
  Ja se totiz domnivam, ze Gabbi je uz lapena holubicka v osidlach islamu.

  Jak mam psat zene, ktera nema zadne sebevedomi,( pro me je toto nepochopitelna vlastnost a mozna je chudak nejak telesne postizena,) ze je jako hadrik ve vetru a ocividne vdecna za kazde pohlazeni.
  Jak ji vysvetlit, ze pro nektere zeny je absolutne essencialni poznavat partnery po sexualni strance i za cenu , ze je nekdo nazve behnou. Ja se nikdy nestarala, abych zila prikladny spolecny zivot—nikomu nechci jit prikladem, jen chci byt sama sebou a byt svobodna ve svem pocinani.. A presto jsem nasla partnera. kteremu se libi moje dusevni nezavislost a nepodajnost. Uz davno jsem prisla na to, ze jsou to prave slabi muzi bez sebevedomi, co maji problemy z zenskou sebejistotou.
  Z zenskeho pohledu, toto je podstata podstata islamu, -strach ze stvoreni, kteremu se rika zena. :-))
  V Boha verim, jiste ale z “NEJ-NI “nemam zadny strach–Jezis je laska a vubec, proc bych potrebovala nejakeho prostrednika, at uz kneze, nebo imama k tomu, aby mi vysvetlovali, co Buh chce a co musim vsechno delat aby ze me melo to Neco radost? Nejake povinne nabozenske ritualy by se rovnaly otroctvi.
  Nemyslim, ze slecna-pani Gabbi se bude ridit rozumnymi radami, ktere zde dostala, ona si jen porizuje alibi pro sve rozhodnuti.
  V nejlepsim pripade si odsud opise nektere argumenty, papirek donese do mesity a zepta se imama. Ne sebe sama, ale nekoho, koho ona obdivuje a podrizuje se mu.
  Dovedu si predstavit, jak imam “logicky”a pro ni bravurne vsechny argumenty vysvetli a mozna se jim i vysmeje. Jestli se zepta na doporucenou literaturu, imam ji rekne, at si s tim nelame jeji hezkou hlavicku, Allah vi nejlepe a ukaze ji cestu, (jak sama psala:Tak mi bylo receno v mesite.)
  V tomto pripade je takova osoba ztracena.
  Jedine, ze by mela to stesti a dostala od spravneho muslima uprimnou ukazku, jak se ma zachazet ze zenou. Je to narizene ve svatem koranu, verse o zenach. (004:34)………..

 124. R.Roan Říká:

  Theofile

  je jistě škoda, že Mohamed nebyl svými bližními pochopen. Ale proč se nevěnoval raději literární činnosti. Mohl napsal něco jako von Masoch ” Venuše v kožichu” Pravda, Korán je také s/m dílo, ovšem pochybných literárních kvalit, kdy se sadistické choutky přenáší na ženy a nevěřící. Ovšem sadismus je pak povýšen na součást božího příkazu. Tím se dopustil Mohamed omylu a nebo to byl záměr, když musím trpět já, ať trpí celé lidstvo

 125. Michael Říká:

  theofil: iba malá poznámočka k tvojim kontrólnym otázkam – mal by si v niektorom bode aj zisťovať, či je dotyčný slimáčik sunnita alebo šííta. Bo šííti majú otvorené dvere idžtihádu doteraz. Alláhužiaľ pre sunnitov-tí ich majú už dávno naozaj zatvorené.

 126. alien07 Říká:

  Dina – ze tento server citaju muslimky Vam mozem zarucit. Ci sem pisu to uz neviem – ale moje tusenie sa kloni ku nie. A ked sem uz immam prilepi nejaky prispevok – tak je vhodne spravit nieco aby immasky lesk v ociach jeho zverencov nebol az tak ziarivy…
  :) taquija

 127. theofil Říká:

  Michaeli

  – správně – např. v Sýrii probíhá šíitská misijní činnost. Jedním z účinných argumentů je větší svoboda interpretace. Na druhou stranu jsou podle saudů šíiti heretici horší než nevěřící. Ještě komičtější jsou alaviti – ti uctívají panenku Marii – kdykoliv mohou dostat ránu z milosti od “pravých muslimů” a jejich nadvláda v Sýrii (pouze 12%) skončí. Takže syrsko-perská koalice je velmi vratká a západní blbouni toho nejsou schopni využít.

  Roane,

  ani jednu větu nemyslím vážně. Je to parodie mediálních frází nenápadně přehnaná do komického extrému.

  Mohamed asi nikdy korán nečetl/neslyšel. Paběrkovali po něm jiní. Psaní bestselleru by mu nevyhovovalo, bestseller mohou klíďopíďo napsat i jiní. Musel by chudák vydat nějaký edikt, že už nikdy nikdo žádný bestseller nenapíše. To by ovšem tragicky omezilo publikační činnost mnoha nakladatelství, měla by jen na chleba s máslem. Od vynálezu knihtisku není život tak jednoduchý, jak býval dříve.

 128. R.Roan Říká:

  Theofile, jako ironii to chápu a proto jsem reagoval jak jsem reagoval.
  Mimoto, mne už nějaké vážné debaty o islámu neberou…..nemají smysl, protože to stejně vyzní do prázdna, vzhledem k tomu jaká je situace.

 129. Michael Říká:

  Je potrebné sa zamyslieť nad úlohou Proféta-strážcu mravnosti v Raji. Ako je známe, Alláh kúzlami prinútil
  manželky veriacich, aby nežiarlili na svojich manželov, ktoré si užívajú s niektorou so svojich 72 konkubín.
  Problém je ale práve to číslo. Veriaci sa může cítiř ukrivdený tým, že pri svojom rajskom “potešovaní”má
  na výber iba so 72 chovných kusov. Čo to má znamenať? Jeho manželka sa neráta, lebo ako som už
  napísal, Alláh ju čímsi nadrogoval. Čo ak teda veriaci usúdi, že je potrebné navštíviť chovné stádo svojho
  suseda? Vždy predsa môže vyvstať podozrenie, že susedné konkubíny sú v niečom lepšie, alebo aspoň iné
  ako tie jemu pridelené. Pre Korán verzie 2.0 musí teda profét Mohamed ibn Abdullah skoncipovať systém
  rajských hudud trestov. O kvalite kamenia v Raji nie sú správy-možno nemajú patričnú veľkosť(nesmú byť
  príliž veľké, aby vinník umieral dostatočne dlho). Upaľovanie asi neprichádza do úvahy, a to kvôli vysokej
  vlhkosti vzduchu v Raji. Možno sa dá aplikovať topenie, napríklad v rieke medu, ktorá Rajom preteká.

 130. Gabbi Říká:

  Dobry den,
  dekuji za vsechny vase prispevky. S mnohym se zde dokazu ztotoznit. Vim, jaka je situace
  v islamskych¨zemich a stejne tak vim, jak se tresta dle islamskeho prava. Jen nedokazu proste
  pochopit par veci, ktere na vlastni oci vidim. Neni tomu tak, ze by me kamaradka tlacila k
  prijeti islamu, spis jsem sama prekvapena nejen jeji zmenou,ale vubec udalostmi, ktere se
  deji kolem ni od prijeti islamu. Drive bych o tom snad ani neuvazovala,ale urcite veci nelze
  prehlednout. Drive nevedela co s zivote, lidove receno, placala se ve vsem, nemela zadne
  ukotveni, nebavila ji prace, mela problemy v zivote, s partnery apod.Od te doby se ji podarilo
  najit novou praci ve ktere je spokojena, ma o ni zajem muz o ktereho dlouho stala,je vyrovnanesi
  a stastnejsi…logicky dava vse to, co se ji deje do souvislosti s islamem. A pak je tu dalsi vec.
  Bez ohledu na kamaradu, chci jen znat pravdu, chci vedet, jak to je ve skutecnosti, nepotrebuju
  texty, ale spise nazory, zkusenosti…Vidim,ze lide zde o islamu maji pomerne velmi dobry
  prehled a proto chci slyset i nazory z “druhe strany”. Nechapu, je-li vse takove jak se podava.
  Ze islam je stredoveky, zpatecnicky kult, tak proc tedy ti samotni muslimove v mestie, imamove
  aj. hovori uplne protikladne…Nechapu proc tedy lzou sami sobe…Myslim muslimove muslimum.
  Ze napr.dokonce neni ani povinnost se zahalovat, ba naopak a ze sve zkusenosti mohu potvrdit,
  ze jsem videla mnoho muslimek, ktere chodily normalne oblecene, malovaly se, dokonce i
  chodily napr.na diskoteky a rozhodne si nemysli o sobe, ze jsou spatne muslimky…Neni to
  otazka spise pripadu od pripadu…? Myslim tim, ze existuji lide ( a to nejen v islamu,ale i napr.
  v krestanstvi), kteri berou tu viru stylem, ze musi plnit vse, co je dano v knihach, vylozene
  az fanaticky..Slysi, ze hudba je hrich a prestanou ji poslouchat atd. a pak jsou lidi ( do teto
  skupiny bych zaradila i kamaradku) kterym vira pomaha, ale nepotrebuji tu viru demonstrovat
  svemu okoli ve stylu. Tak a ted se koukejte, jaka jsem dobra muslimka!. Ti lide by mouse
  neublizili, jsou pratelsti, mily a jejich chovani i zivoty jsou v rozporu s tim, co se o islamu
  vseobecne rika. Muj stav je takovy, ze je hodne veci, co se mi na islamu libi,ale k presvedceni
  mam hodne daleko,prave proto, ze nechapu toto pokrytectvi…Ze jedni tvrdi to,druzi to,
  jedni tvrdi, ze musi chodit i na zachod v souladu s tim,jak je to psano, druzi se tomu vysmivaji.
  Jak tedy tomu je? Jaka je ta skutecnost a neni-li Koran od Boha a je-li Islam podvod,proc k
  nemu pristupuje stale vice lidi? Myslim tim,je-li tak spatny…Je to diky dobremu PR, je to diky
  lzim a nebo na tom neco je? Jinak vim, ze rust islamu je zcasti diky vysoke porodnosti muslimu,
  ale existuje napr.v Britanii, Nemecku, Francii aj. mnoho lidi, kteri k nemu pristupuji. Dokonce i
  u nas. Slysela jsem mnoho pribehu lidi, kterym islam zmenil zivot – a to k dobremu! A urcite
  se nejedna o potencionalni sebevrazedne atentatniky ci vytrzniky..Maji svoji viru v srdci a
  nikoho nenuti, ziji dale svym zivotem a nejsou nijak spolecnosti na obtiz.
  Rada bych pozadala islaminfo, zda-li by mi poskytnul nejaky link na stranky, kde jsou pribehy
  lidi, kteri prestoupili na islam a pote dosli k rozcarovani a islam opustili. Jake motivy meli. Rada bych aby to
  byli skutecne pribehy skutecnych lidi..Moc rada bych si to precetla a jeste bych se rada zeptala,
  jak to tedy s temi konverzemi je? To, ze k islamu stale vice lidi pristupuje je take lez? Mam v
  tom v hlave zmatek..

 131. Gabbi Říká:

  Dino, nejsem ani telesne postizena ani na hlavu. Nejsem clovek s nizkym sebevedomim ani
  nekdo,kdo potrebuje zit pod kultem. Pouze jsem chtela znat cizi nazor na moji situaci, kterou
  jsem chtela vysvetlit, zajima me pravda,jak to s islamem ve skutecnosti je a proc existuji
  takove rozpory mezi tim,co se rika a co se dela a co delaji jedni, tomu se vysmivaji druzi a
  naopak. Proc jsou lidi,kterym islam zmenil zivot k nepoznani a jak jsem jiz zminila, mouse by
  neublizili a pak jsou lide,kteri ve jmenu toho sameho dokazi i zabit. Nemam zajem si neco
  opisovat a utikat s tim za imamem. Tohle je pro moji informaci proto jsem i pisu a alibi si
  nehledam. O co mi jde, to je pouha pravda. Pokud dojdu k nazoru, ze hodne veci je lzi, chci
  o tom pochopitelne mluvit i s kamaradkou.Nejsem nadsena z toho, ze prijala islam,nedokaze
  se treba tolik bavit jako driv,ale duvod k tomu mela hluboky a jeji zmenu vidim a opravdu
  to bere vazne i kdyz kolikrat je pro ni hodne treba tezky nedat si alkohol apod. Ale vydrzi to.
  Jen proste mam ji rada, zname se roky a nechci,aby obetovala vse diky necemu,co mozna
  je nesmysl, ze mozna ti lide samotni ji lzou..ja opravdu nevim. Ale na druhou stranu pak
  vidim to,jak se ji zacina mnohem vic darit a to ji jeste vice v tom utvrzuje, ze se rozhodla
  spravne a pak si reknu, hele ono na tom asi neco skutecne bude! Tezko ty pocity co mam dokazu
  popsat slovy, tak doufam, ze jste me alespon trochu pochopila.

 132. islaminfo Říká:

  Odkazy:
  http://www.amazon.com/Leaving-Islam-Apostates-Speak-Out/dp/1591020689/
  http://www.news.faithfreedom.org/index.php?name=News&catid=&topic=20

  Množství muslimů jsou pochopitelně slušní lidé, protože se buďto vědomě rozhodli ignorovat to, co se jim na islámu nelíbí, a muslimy zůstávají víceméně formálně, typicky proto, že změna náboženství, do kterého se narodili, je nepřijatelná pro ně, a každopádně pro jejich okolí. Druhým důvodem, zřejmě typičtějším, je neznalost islámu: člověk se do něj narodí, jednou týdně zajde do mešity, ve které káže imám, který dává přednost těm lepším stránkám islámu, a tito muslimové se pak nikdy nedozví nic o tématech jako je džihád apod. Tito lidé pak žijí v iluzích o dobrém Mohamedovi a dobrém islámu. Těžko je vinit z toho, že si své náboženství pořádně neprostudovali, tento přístup k víře, do které se narodili, není charakteristický pouze pro muslimy.

  Otázka ale zní: proč dobrovolně následovat náboženství, jehož příkazy musíte konzistentně porušovat, abyste byla slušným člověkem? Protože pak se neřídíte náboženstvím, ale vlastním rozumem …

 133. Gabbi Říká:

  Moc dik za odkazy. Co nejdriv si ty pribehy prectu. Jestli se muzu zeptat, vy osobne znate
  nekoho, kdo byl muslim a nasledne islam opustil? Co bylo pro ty lidi rozhodujici, ze od islamu
  odesli? Jak to popravde tedy s temi konverzemi k islamu je? Jsou opravdu tak masove, jak
  nas presvedcuje imam event. ruzne islamske stranky? Jsou caste pripady,kdy muslimove
  islam opousteji?

 134. theofil Říká:

  Žena v islámu závoj nosit nemusí, ale musí poslouchat otce či manžela. Takže nakonec závoj nosit bude i když nechce a “nosit ho nemusí”.

 135. R.Roan Říká:

  Gabi, moje kamarádka je bývalá muslimka, absolventka al-Azhar postupně prošla procesem vystřízlivění ;)

 136. R.Roan Říká:

  Ale možná to je i tím, že na rozdíl od mnoha konvertitek poznala ten islám zevnitř a ne jen povrchně přes postel jako mnohé a nebo přes to co jím kdo řekne.

  Pro Theofila. Příští rok se připravuji na diplomku. Chci aby byla ve stylu Evropy Benedikta z Nursie a konfrontace islámu a křesťanství na evropském poli…..tedy v rámci religionizity, protože islám studuji, tak už moc nemám chuť se o něm vážně bavit, nebo neustále někomu něco vysvětlovat. Takže, když mohu zareagovat na něco takového co jsi napsal, tak je to třešniška včetně dortu.

  PS: Ať dělám co dělám, tak nemohu najít vtipy o islámu. Smutné náboženství, v němž není prostor pro sebereflexi :(

 137. Jim Říká:

  R.Roan: Proč by tam měl být nějaký prostor pro sebereflexi. Islám přeci nic takového nepotřebuje, protože je dokonalý. Pouze nedokonalí, hloupí a zkažení kafirové potřebují sebereflexi, aby se nad sebou zamysleli a ihned přestoupili na islám, který všechno ví a všechno zná. ;-)

 138. Michael Říká:

  Gabi, myslel som, že chcete poradiť, ale teraz neviem či je to naozaj tak. Píšete, že nechcete”číst texty”?
  Ale to práve by ste mali. Nie len názory ľudí by mali byť dôležité, ale aj jadro, to, z čoho vychádzajú.
  Môže človek zvládnuť cudzí jazyk bez toho, aby čítal užebnice daného jazyka? Postačia mu len rozhovory
  z inými ľuďmi o danom jazyku? Môže sa stať niekto kresťanom bez toho, aby si prečítal bibliu? Chcete
  názory bývalých moslimov, ok: vyhľadajte si niečo od Ali Sinu, alebo Ibn Waqua.
  Chcete príbeh bývalého muslima? No dobre. Poznám : moja profesorka angličtiny – je to dosť smutný
  a typický príbeh, budem stručný: pochádzala z Iránu. Narodila sa ako moslimka. Neskôr ale našla Boha
  v inej cirkvi – stala sa baháíčankou. Ide o veľmi mierne, až pacifistické náboženstvo, ktoré navyše aj Mohameda
  uznáva za proroka. To ale nebránilo tomu, aby nebola za to vystavená prenasledovaniu. Vlastne ju mali
  zabiť. (viete, že s baháičanmi je v šarii zakázané vôbec uzatvárať akékoľvek dohody?) Musela emigrovať
  do Kanady. Žila tam celé roky. Do jej štvrte sa ale začalo sťahovať stále viac a viac moslimov. Až sa stalo
  hádajte čo? Začali ju znova obťažovať. Lebo bola žena, žila sama a bola baháí. Nakoniec to vzdala a
  emigrovala druhý krát. Naposledy som ju videl pred pár rokmi, neviem teda či je stále na Slovensku.
  A moment, hm, kde to len mám? Aha tu to je: http://zpravy.idnes.cz/ayaan-hirsi-aliova-odvazna-zena-z-prvniho-stoleti-fv4-/kavarna.asp?c=A080306_125429_kavarna_bos
  A Viktorovi môžeme ďakovať za tento článok: http://pravdaoislamu.cz/index.php/caste-dotazy/
  Tak čo, stačí? Ako Vám toto vysvetlí Váš imám vrámci svojho public relation pink soft islamu? Ja viem – že
  tamto boli zlí moslimovia, ale toto sú tí dobrý moslimovia. Je to ale dosť trapné.

 139. havran Říká:

  Gabbi napsala:
  “… S mnohym se zde dokazu ztotoznit. Vim, jaka je situace
  v islamskych¨zemich a stejne tak vim, jak se tresta dle islamskeho prava.”

  Vetsine lidi by stacila tato znalost k tomu, aby se jim v hlave vyjasnilo.

  “…Ze islam je stredoveky, zpatecnicky kult, tak proc tedy ti samotni muslimove v mestie, imamove
  aj. hovori uplne protikladne…Nechapu proc tedy lzou sami sobe…”

  Vazne si myslite, ze imamove budou kritizovat svoje vlastni nabozenstvi a to zvlast kdyz se snazi ziskat nove verici? Kdyz ptacka lapaji, pekne mu zpivaji a to neplati jen o islamu. Nezlobte se na me, ale vzhledem k tomu, ze jste mlada, mate pristup na internetu v podstate ke vsemu a znate situace v islamskych zemich, me ten vas dusevni zmatek stale vic prekvapuje. Opravdu nevim, co vic se tady chcete dozvedet. Snazim se uverit, ze to, co pisete myslite vazne, jinak bych si opravdu musel myslet, ze jste kdyz uz ne oficialne, tak aspon mentalne konvertovala.

 140. theofil Říká:

  Roane,

  Možná bychom mohli recyklovat vtipy o komunistech. něco jako přeměnu spalovacího motoru na palivo z benzínky na použitý stolní olej z restauce místního hotelu.

  V perské literatuře nějaké vtipy budou.

  gabbi, islám si můžete podoma vyrobit na koleně. Začněte zbožňovat Babického nebo Kajínka a obalovat ho chválou (muhammad=chvályhodný) Té chvály může být jak sněhu a tak váš sněhulák bude chvályhodný přímo úměrně vaší snaze a schopnosti navozit multikáry sněhu na jeho stavbu.

  Na jaře vám ovšem roztaje a bude vám hůř neb to nadšení ze stavby a výsledku přijde úplně vniveč.

 141. islaminfo Říká:

  Gabbi:

  Jak jsem psal, k růstu islámu dochází demografií, t.j. vysokou porodností muslimů. Konverze jsou v porovnání s tím zanedbatelné. Odhaduje se, že až 10 procent muslimů, kteří přijdou na západ, konvertuje od islámu (i když to nemusí nutně někomu říkat, především ze strachu), zatímco konvertitů k islámu jsou spíše jen tisíce. V ČR je podle samotných muslimů asi 400 konvertitů k islámu, z toho tři čtvrtiny jsou ženy, které si vzaly muslima.

  Několik odkazů:
  http://info.pravdaoislamu.cz/index.php/2006/01/27/islam-nejrychleji-rostouci-nabozenstvi/
  http://info.pravdaoislamu.cz/index.php/2007/02/08/francouzsti-muslimove-konvertuji-po-tisicich-ke-krestanstvi/
  http://info.pravdaoislamu.cz/index.php/2007/03/04/tisice-muslimu-konvertuji-na-strednim-vychode-ke-krestanstvi/

  Ano, znám celkem dost lidí, kteří islám opustili. Někteří jsou i z Česka, většina z nich z jiných zemí. Některé z nich znám osobně, jiné pouze přes internet. Islám opustili proto, že si buďto uvědomili, o jak násilné a netolerantní náboženství jde, nebo proto, že si po přestěhování na západ jednoduše uvědomili, že to co jim bylo říkáno o nevěřících a západu, není pravda, a to co jim bylo říkáno o muslimech a islámu také není pravda – prostě si to mohli na vlastní kůži porovnat.

  A nakonec: nenastudovat si základní texty náboženství, s nímž koketujete, je opravdu hloupé. Názory a zkušenosti jsou sice skvělý způsob, jak se o islámu něco dozvědět, ale jsou vždy subjektivní. Narazíte na lidi, kteří budou islám na základě vlastních zkušeností vychvalovat, a na další, kteří ho budou na základě těch samých zkušeností hanět. Ty texty, na které jsem vás odkazoval, jsou tak objektivní, jak je to jen možné, a není jich zas tak tolik, aby nestály za nastudování. Umožní vám to udělat si odstup a vidět ty subjektivní zkušenosti v jasnějším světle.

 142. Almeida Říká:

  havran: Ja sa jej moc nečudujem – na jednej strane aj ona počúva tie trápne reči o náboženstve mieru, o “veľkej civilizácii”, ktorá nás tak obohacuje, o tolerancii v islame a podobne, no na druhej strane, keď si pozrie v TV správy, tak vidí, že každú chvíľu sa niekde nejaký moslim vyhodí do vzduchu, počuje o únosoch bezbranných turistov a podobne. Od svojich známych, ktorým dôveruje počúva, ako im islam zmenil život k lepšiemu a aké je to úžasné náboženstvo, no zároveň sa na týchto stránkach dočítala o opaku – má v tom jednoducho zmätok a nevie, čo si má myslieť (aspon taký je môj názor).

 143. Dina Říká:

  No nevim, Gabbi
  nejake postizeni tu bude. To nemyslim jako urazku, ale lidi, kteri konvertuji k islamu v dnesni dobe, pri dnesnich informacich, maji vetsinou i jine, zakotvene problemy.
  Je mi lito, ale opravdu vas nechapu, jsem asi moc emancipovana.
  Absolutne si nenecham mluvit do toho, jak se mam chovat, i kdyby kolem me zilo tisic zazracnych muslimek, nepohnulo by me to k tomu, abych se vubec zacla zajimat o konvertovani na islam.
  Co bych z toho mela? A vubec , co z toho ma kazda zena? Pro nas zeny jen umravnostnovani, kontrolovani a neustaly strach z poustniho boha. Stale je nad zenskou hlavou nejaky prikaz nebo cas na islamsky ritual. Muzi maji daleko mene pravidel a prikazu a jeste mohou nakazovat zenam.
  Ze mi nekdo dovoli se licit a nemusim nosit burku? Prominte, to je podle me hovadina, toto uz by me hned od islamu odradilo. Jinymi slovy, co je to za drzost se starat takto o moji osobu? Skoro vubec se nelicim, ale ani muj manzel by se neodvazil rici:”Dovolim ti namalovat se”…Kdyz se maluji, je to moje vec, kdyz si dam vinny strik, tak na to mam ja chut. Diskoteka me nebavi, ale rada chodim do muzeii, kde si prohlizim eroticke umeni.
  Dusevno je v islamu minimalni, nanejvyse tam najdete navrh, jak zit podle zabehnutych moralnich principu.. Krestane maji Desatero, vychodni nabozenstvi Zlatou stredni cestu. Nic ohromujiciho nebo jedinecneho. Odmena za spravny zivot na zemi je islamske nebe. To je hrozne misto, same soulozeni, piti alkoholickych napoju a jine nemravnosti. :-)..Co je zamitnute a hrisne na zemi, se v islamskem nebi provozuje.
  Jisteze vam muslimsti pratele nebudou vykladat o spatnych strankach islamu, protoze je docela mozne, ze oni sami na tento mirumilovny islam veri. Vite, v nacistickem Nemecku tez lide tusili, ze existuji koncentracni tabory, kde plynuji zidy. Jenze si nepripousteli, ze by to mohla byt pravda a takove zpravy mentalne ignorovali. Preci meli poradek a vsichni okolo rikali, jaka krasna vec ta ideologie nacizmu je. Take islam ma svoji hruznou tvar, ktera se schovava za sladkost a lasku.

  Vyzkousejte je. Zkuste verejne hlasat v mesite, ze by tam spravne mely viset obrazy, zouvat si lodicky na podpatku nebudete, kratke sukne proste nosit musite, -pak vysvetlete tem muslimskym chlapcum, ze jste pro to, aby zena mela ctyri manzele a ze nebudete hladovet v mesici ramadan.
  I kdyz budou muslimove trpelive vysvertlovat proc jsou veci tak a ne jinak, neprestavejte si delat islam po svem. Vzdyt oni to take tak delaji.
  Mluvit o zkisenostech s lidmi o islamu je velmi individualni, casto jednostranne a proto vrele doporucuji texty, ktere vam zde byly nabidnuty. Jednu pani, ktera z islamu vystoupila, znam. Ale ta se nechce s nikym o tomto nabozenstvi bavit..Boji se, aby ji nevyhledal nejaky zly muslim a neublizil ji a jeji rodine. Takze studovat texty, mila Gabbi…….

 144. havran Říká:

  Almeida:
  Ale jo, ja rozumim, ale vocad pocad. Ja se opravdu divim, ze ji to jeste nedoslo, protoze me pripada, ze se o islam zajima uz delsi dobu. Zajimalo by me, co si Gabbi mysli o 9/11, urezavani hlav infidelum, fatwach (treba Salman Rushdie), atentatech ve vlacich, Talibanu, nesnasenlivosti islamu k jinym nabozenstvim, atd, atd. Prikladu je bezpocet. Rozumim, ze v tom clovek muze mit do urcity miry v hlave zmatek, zvlast kdyz mu v mesite tvrdi, jak je islam mirumilovny, ale ma to svoje hranice. Existence ruznych forem nasili, ktere islam provazi vsude po svete by normalnimu cloveku bohate stacilo k tomu, aby si udelal nazor. Nechci ji krivdit, ale ta jeji vahavost me proste nejak nehraje. Pripada mi, ze ona urcity veci proste nechce videt.

 145. R.Roan Říká:

  Snaživá žačka vymyslela básničku a recituje: „U nás doma máme tři malinké kočky, trochu vyrostly a muslimkami se chtějí stát všechny.”
  Učitelka ji pochválila, později přišli hosté z Mešity a děvčátko recituje: „U nás doma máme tři malinké kočky, trochu vyrostly a muslimkami se chtějí stát chtějí dvě z nich.”
  „Ale vždyť jsi říkala, že máte tři kočky!”
  „Ano, ale jedné z nich se už otevřely oči!”

 146. Michael Říká:

  As salámu alaikum, wa rahmatuláhi wa barakátuhu, bratia! Ramadán je v háji a s ním aj nutnosť napchávať sa po nociach a cez deň nežrať. Chvála Alláhu za to! Ešte keby nejak zakapal ten blbý salát, ktorý mi vždy totálne, ale totálne rozdrbe deň……… no ale nie o tom som chcel, teda: pýtam sa, či môžeme byť spokojní s výsledkami, ktoré dosahujeme v boji proti džihádu….čo to trepem-v džiháde proti kuffarom som chcel povedať? Naše úsilie v Al Bohémii je na mŕtvom bode – taká je pravda. Inšalláh aspoň v Al Andalúzii sa nám dalí plniť kvóty, tamojšie utečenecké tábory praskajú vo švíkoch. Po štyriciatich dňoch každého brata z tábora prepustia a do roka sa za ním môže prisťahovať aj jeho rodina. Haha! Tak sa to robí, hamidulilah! keďže naša snaha odcivilizovať – padron – islamizovať túto Al Bohémiu už trvá o hodne dlhšie ako povolených desať rokov, navrhujem zbaliť svojich sedem olív a zavreť krám. U šajtána, ale kam do čerta ísť? Vlaste čo – kašlem na vás, ja padám na môj ostrov v Al Canary island. Tak šalom alechem, alebo čo.

 147. theofil Říká:

  Mírumilovný islám lze skutečně zavést snadno a rychle – trochu synthetizovat, trochu amputovat.

  Odfiltrováním alláha a mohameda a většiny nabubřelých učenců a většiny historických událostí a přidáním elementárních prvků džinismu – do takto uvolněného hagiografického prostoru:

  Rouška a bosá noha (mužská i ženská) bdí nad životy much, červíků, brouků, chroustů a dalších adeptů to spolknutí či zašlápnutí. Bdí stejně atraktivně a se stejným zaujetím jako sám autor Bůh-Stvořitel. “Neubližovat a zachraňovat”. Toť dvojtero mušího džihádisty. Mikrománický muslim je navýsost vzrušen při pohledu na poslední atom vesmíru, který nedopatřením spolkla malá podvyživená muška na konci světa…kde Slunce islámu zapadá v bahnité nádrži (vodní futrál na noční slunce, solární koupelna).

  Petrodolary by mohly být využity lépe (koumáky z ummy) na budování záchranných středisek, lázní a léčeben pro raněný hmyz – namísto vyhazování peněz na neobyvatelné objekty plné starostí o osoby dávno pohřešované a nevyléčitelně uhynulé, svoji starostlivost nasměruje míromikroislám – mírotvorce na ty nejmenší z nás – naše bratry a sestry v krovkách, roztomilých burkách schopných letu.

  Muslim novátor se může nejen klanět raněnému chroustu, či pomáhat na nohy – na křídla zmatené mouše, která uvízla v pasti mucholapky neveřících, může i zapět ódu na včelku Máju. Včelku zdravou a šťastnou! Minarety mohou non-stop ohlušovat nevěřící hlasem lidu cvrčků. Vždyť tento zbožný hmyz, guru nejlepších z muslimů, nikdy nepolevuje ve své modlidbě. Jeho modlidba je prostá velkých slov, ale zanícením se mu nikdo nevyrovná! Prostě mikrokosmos v celé své impozantní kráse – svět větší a rozlehlejší než je ten náš, svět humpoláckých gigantů bez citu a smyslu pro organizaci – pravou to pavoučí šabaku.

  Obrovské léčebny by se podobaly hodinářským dílnám a brusírnám drahokamů. Muslimové zcela zaujatí intimními detaily Stvoření by vyvíjeli léčiva a protézy pro všechny ty nejmenší a nejslabší, kterým drobnohlednost upřela naději na bezpečí a důstojný život.

  Před branami hmyzího léčebného letiště by stály a létaly trojrozměrné fronty/roje hmyzích žen a mužů v naději na lepší život – na život s muslimy. A co muslim? Cvičené oko a ucho mu otevře další a další světy, lepší než ty naše…mimo naše hrubé vnímání, světy o které nikdo nejeví zájem, plné tykadel, blan, něžných vajíček a chlupatých nožek, světy, v kterých se muslim zabydlí a nikdy se nevrátí. Není totiž proč.

  A co dojme moderního muslima po ránu nejvíce? Tichý hlas muezzina-žížaly (v oceánu kypré hlíny).

 148. Almeida Říká:

  Tak toto nemá chybu :D

  Podľa novej fatwy sa ženy nielenže majú zahaľovať tím najextrémnejším doteraz známym spôsobom, ale dokonca si majú ešte zakryť aj jedno oko :D

  Viac na: http://eretz.cz/content/view/6920/1/

 149. Dina Říká:

  Ale Almeido
  zenske jsou od prirody zkazene, delaji na muze smyslne “oci” a nakonec zaplata na jednom oku je pro jejich ochranu. Preci zenam to oko nechali a nevydloubli, a povolili jedno oko na koukani, ne?

  Evropsti muslimove vam vysvetli, ze prikaz zaplatovani oka nepochazi z uceni islamu, ale je to kmenovy zvyk te zeme.
  Navic ceska muslimska devcata budou mit prilezitost skloubit ceskou kulturu s muslimskou v podobe mini-Hajj na Vitkov v Praze…Pod sochou Jana Zizky bude vyklad o tom, ze neni treba mit dve oci na to , aby byla zena uspesna, svobodna a sebevedoma.

 150. Michael Říká:

  A viete, že už som o tom premýšľal? Fakt! Sám som si všimol, že nech sa ženy snažia akokoľvek skryť svoj al bud – tak či tak im vidno oči! Čo má potom chudák moslim spraviť, keď ho žena takto vyhecuje nezakrytými očami do sexuálneho nezvládnuteľného žáru?! Veď je to sexual harassment ako hrom. Alláhužiaľ, zasa ma ktosi z dobrým nápadom predbehol! Holt, Saudom sa málokto vyrovná. Ale mám zlepšovák – zakrývať jedno oko predsa nič nerieši. Veď budú hecovať chlapov k násiliu svojim druhým nezakrytým okom. Tým za žena dopustí ziny. Navádzať na hriech dobrých moslimov je predsa haram. Treba ich od toho rozhodne ochrániť: navrhujem, aby si zafačovali aj druhé oko. Veď ženy sa aj tak nemajú čo motať po uliciach, to vie každý. A keď už musí žena na ulicu, tak nech si zakryje celý svoj al bud(včetne očí, samozrejme) a nech chodí bočnými uličkami daného islamského Sin City. Ako pomôcka je jej povolená biela palička, na zvláštne požiadanie jej úrady povolia slepeckého psa. Samozrejme za podmienky, že ho nebude chovať doma, aby sa anjeji u nich doma neplašili.

 151. Esmeralda Říká:

  ale choďte.. veď to už predsa bolo vynalezené.. volá sa to chador.. miesto výhľadu pre oči to má sieťku. prípadne one eyed niqab.

 152. theofil Říká:

  Islám by měl jednou pro vždy uzavřít kapitolku vizibility ženských. V době kamerových systémů by to neměl být problém. Neobávám se, že si budou šminkovat objektivy nebo dokonce teleobjektivy upevněné na svých burkách. V očekávání dalších kafírských vynálezů inspirovaných alláhem anticipuji úplné odhmotnění-zevzdušnění žen. Zhmotňovat si ji bude pouze manžel a to na kód doma večer.

  Nevylučuji ani tekuté ženy na kód v pet lahvích(neprůhledných!!!). Jejich večerní krystalizace ovšem zabere muslimovi více času. Malá Krystalka se bude formovat 3-8 hodin. To bude nad ránem radosti!
  Po objetí a aktivaci muslimových pohlavních orgánů bude dobrá žena opět zkapalněna. Její nevídaná krása bude takto konzervována a využívána jen při slavnostních příležitostech. (muslimovo libido)

 153. Michael Říká:

  Ženy by sa vôbec mali pohybovať iba v noci. Samozrejme vo svojom múmiovskom oblečení a na hlave s prístrojom na nočné videnie. Ten by dokonale oči zakrýval.
  E.T. mimozemšťan by mohol chodiť medzi moslimkami bez potreby sa nejako maskovať. Bol by považovaný za jednu zo sestier. Ak by aj niekomu bolo na ňom (teda na nej) niečo divné, aj tak by ho nikto nepristavil, bo osloviť na ulici cudziu ženu je zdraviu a niekedy aj životu nebezpečné – riskovať 90 úderov bičom sa nechce každému.
  Tak by sa E.T. pohyboval nočným Turbanistanom nerušene. Keď bude “E.T volat domů….domů”, správy budú plné jeho neopakovateľných pozorovaní tvorov Homo sapiens – islamicus.

 154. Michael Říká:

  Iste poznáte výraz “vzdelaný blbec”. Toto je jeden skvelý príklad : aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=618037
  keď som čítal jeho skvelé vývody, myslel som, že sa mi sníva.
  Napríklad : “V čem myslíte, že německá společnost pochybila při integraci turecké menšiny? …. Německo jejich integraci dlouhodobě ignorovalo”.
  No ja som sa bavil!

 155. Michael Říká:

  tak toto je ten Homo sapiens islamicus : eretz.cz/images/stories/kresby/bu_07/upr_54.jpg

 156. theofil Říká:

  Ženu by bylo možné i bít (ale nikoliv mlátit!) preventivně – do zásoby. Něco jako hypotéka – finance složené dopředu, bití tj. odměna – kapitál jako dobrá investice do podnikatelského záměru “žena”.
  Zbitá žena má větší hodnotu asi jako vymlácené obilí…v našem případě se jedná o investici do cti.
  Čest je náš chleba, proto je naše přirovnání velmi poetické a koránské (viz súra o ženě a oraném poli).

  Je nad islámské slunce jasnější, že žena řadu svých přečinů zatají (a to těch nejhnusnějších), navíc se snadno může stát, že v momentě k bití nejpříhodnějším nemáme čas (makáme na džihádu vinici alláha kdesi v zahraničí na druhém konci světa).

  Žena oddaná by v naší nepřítomnosti mohla i navštěvovat bicí automaty na lístky jako v tramvaji. Mohla by i mít bicí permanentku (bicí sleva). Automat by byl přibližně velký jako automat na nápoje, mohla by ho provozovat stejná firma. Kafírská firma samozřejmě pokrokový servis neodmítne, protože by ji okamžitě převálcovala konkurence. Navíc si žena uvědomí, co jsou kafíři zač – bitá žena občas křičí cosi o Ježiši, ačkoliv ji ukřižování hrozí jen ve výjimečných případech.

  Bicí automaty by byly vítanou alternativou i pro postižené manžely např. vozíčkáře, po mrtvici, na jednotce intenzivní péče. Věkový rozdíl cca 50 let by pak nehrál roli. Je to koncept rovnosti mezi pány manželi, jak o tom rádi žvaní naši kafíři.

  Bití by platila zdravotní pojišťovna. V případě výpadku automatu, či výpadku proudu může ženu zbít i obvodní lékař-gynekolog pod dohledem mužského ombudsmana urologa. (Gynekolog by mohl snadno ženám nadržovat, či vycitit šanci na erotický úplatek).

  Náš prorok umístil naše ženy do pekla. Dobře a pravidelně bitá žena tam dojde mnoha úlev a slev. Bude na nás v dobrém vzpomínat a posílat nám do ráje děkovné dopisy a pohlednice s usměvavými čerty a citáty “vás bili do alelujá?”, “připomínáme vám vašeho milovaného manžela?”, praví pohlednicoví čerti a vypínaji hrdě svá chlupatá prsa – jako kdyby byli sami dobrými muslimy na svém místě přiděleném samotným alláhem-luciferem.

 157. Michael Říká:

  Túto správu by bolo fajn dostať aj na nejaké islamské sajty, aby sa dostala aj k ženám, ktoré to skúšajú v náručí moslima. Ide o typický príbeh, toto je jeho úvod: bola mladá, naivná sa zamilovala do svojho čiernookého tajomného arabského princa. Vydala sa, mali dve deti. Chvíľu žili v jeho Tutbanistane, potom sa presťahovali na Slovensko. Chlap bol ale neschopný sa o nich postarať, no nepáčilo sa mu, že ona mala dobrú prácu. Manželstvo sa rozpadlo, deti boli pridelené do starostlivosti matky. Jej moslimský exmanžel to samozrejme bral ako strašnú nespravodlivosť a deti uniesol do Libanonu. Žena sa obrátila na islamský súd, aby jej unesené deti boli navrátené. Už vtedy som to považoval za stratu času, šaria predsa hovorí jasne s kým zostávajú deti po rozvode, naviac ona ani nebola moslimka.
  ………a toto je jeho záver: http://www.pluska.sk/slovensko/2008/10/deti-zostanu-u-otca.html
  Islamský súd samozrejme rozhodol podľa šarie, veď ako inak?

 158. Jim Říká:

  Tak nám zabili Jörga.

  Takže rakouský kontradžihád asi dojde újmy. Multikulti budou jásat.

 159. theofil Říká:

  Naopak. Problém mezi Strache a Ne-strache byl vyřešen (třesení ruček). Joeržík byl čechožrout.
  Partaje můžou dojatě koagulovat.

 160. Erides Říká:

  Co se tu dělo, když sem tu nebyl ?? :lol:

 161. Jim Říká:

  Buď v klidu, nic se tu neděje.
  Je tu mrtvo jako v Klagenfurtu.

 162. alien07 Říká:

  Theofil (a aj rozne Gabbi) – co sa tyka spravneho muslimskeho pouzitia zeny a to hlavne zacinajucej zeny u nas casto nazyvanej tinedzerka (hlupa ako octomilka naivna ako slniecko sedmitecne a s chutou vcielky Maje na spoznavanie ‘sveta’) – je vela zaujimaveho vo filme TAKEN (2008).
  Co sa tyka akcnej stranky filmu hodnotenia si precitajte na csfd mna prave toto absolutne nezaujima. Co ale musim vyzdvihnut su temer staticke zabery domovov pre dotycne tinedzerky vybudovane starostlivymi rukami cecenskych moslimov pod dohladom ruskych krestanov a pod ochranou francuzkych (pragmetickych) ateistov.
  Interesantne su aj jednoduche prostriedky (vyvinute mozno uz aj pred 1400rokmi) ktorymi z octomiliek za niekolko dni vznikne zena presne podla allahmetra ktora vykonava iba cinnosti allahumile. A uz aj po niekolkych tyzdnoch takato tinedzerka vcelku ochotne dobrovolne a s radostou odchadza tam kde zena patri. Do siedmeho allahpekla. Film je treba Gabbi pozerat cca o druhej nadranom. To zazitky umocni.

 163. alien07 Říká:

  Pod mojim nickom je odkaz na debatu o prieniku islamu na Slovensko – ano ci nie. Hlavicka debaty:

  Je multikulturalizmus postmarxistická ideológia, ktorá relativizuje kultúrne hodnoty, ako tvrdí psychológ a publicista František Šebej? Má pravdu pedagóg a publicista Eduard Chmelár, ak hovorí, že vzťahovať prejavy moslimských teroristov na všetkých moslimov je neférové?

  Šebej chce mať právo povedať, že hodnoty akejkoľvek kultúry sú horšie a menej hodnotné, ako tej jeho. Chmelár nemá problém s kritikou akejkoľvek, aj islamskej kultúry, problém má s tým, z čoho tá kritika vychádza. Prvý tvrdí, že ideál rovnosti v islame je nezmysel, druhý to považuje za pravdu.

 164. Almeida Říká:

  Nejak je tu mŕtvo, tak pridám aspon jeden link:

  http://www.aktuality.sk/spravy/zahranicne/dievca-udalo-rodicov-za-nutene-manzelstvo-a-znasilnenie

Zanechte komentář

(Diskuse je moderovaná. Informativní příspěvky a věcná diskuse jsou vítány, výkřiky, propaganda a hádky o tom, kdo má lepšího boha nebo náboženství, nejsou.)

Musíte být přihlášen, abyste mohl poslat komentář.