S militarismem islámu je třeba bojovat vojensky a s jeho ideologií zase ideologicky. Jsou dvě fronty války proti barbarství.

Historie

Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů, část VI.

15. 02. 2009

jihadegypt.jpgPodle Michaela ze Sýrie Habibovy síly zmasakrovaly a zotročily obyvatele Euchaity (na řece Halys). Arménští kronikáři popisují, jak Arabové po zdecimování nemuslimských obyvatel sousedních oblastí (Sýrie, Íráku), a donucení velkého množství z nich k odpadnutí k islámu, “vstoupili do oblasti Daron [jihovýchodně od jezera Van], který zničili, a prolili potoky krve. Vymáhali poplatky a vynucovali si, aby jim byly vydávány ženy a děti”. Dvin byl dobyt roku 642 a jeho obyvatelé byli pobiti. Podle Sebea se poté “Ismaelité [Arabové] vrátili cestou, kterou přišli, odvedli si s sebou množství zajatců v počtu 35 000″. Sebeos tvrdí, že Arabové se příští rok vrátili, aby Arménii napadli znovu, a “působili ničení a zotročovali”.

» Celý článek ...

Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů, část V.

11. 01. 2009

palestine-jihad.jpgRozebrali kostel Zmrtvýchvstání do samotných základů kromě toho, co nemohlo být zničeno, a také zničili Golgotu a kostel sv. Konstantina a všechno, co obsahovaly, a také posvátné náhrobní kameny. Dokonce se pokoušeli vykopávat hroby a zničit všechny stopy jejich existence. Většinu z nich opravdu rozbili a vykopali. Také zpustošili konvent v sousedství. … Autority zabraly všechen ostatní majetek patřící k Bazilice Božího hrobu a všechno jeho zařízení a bohatství.

» Celý článek ...

Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů, část IV.

05. 11. 2008

jihad4.jpgGregory Palamus, měšťan ze Soluně čtrnáctého století, napsal v zajetí mezi Turky v roce 1354 tento komentář, který potvrzuje (ačkoliv ohromeně), že Turkové opravdu připisovali svá vítězství nad Byzantinci své (muslimské) lásce k Bohu: “Neboť tito bezbožní lidé, nenávidění Bohem a bezectní, se vychloubají tím, že získali to nejlepší od Římanů díky své lásce k Bohu … žijí lukem, mečem a prostopášností, nalézají zálibu v zajímání otroků, oddávají se vraždám, plenění a kořisti … a nejen že páchají tyto zločiny, dokonce – jaká zvrácenost – věří, že je Bůh schvaluje. Toto si o nich myslím teď, když jsem přesně poznal jejich způsob života”.

» Celý článek ...

Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů, část III.

15. 09. 2008

constantinopole.jpgČlověk mohl vidět … hrozivé výjevy mučení všeho druhu; ani nezapomínali zdaňovat mrtvé; množství sirotků a vdov trpělo stejnými krutostmi; kněží a duchovní ze svatostánku byli přinuceni hanebným trestem bičováním a bitím přednést jména mrtvých a jejich rodičů; krátce, všichni obyvatelé země, zničení obrovskými daněmi poté, co zaplatili velké množství zuze [stříbrných mincí], museli také nosit olověnou pečeť kolem krku … pokud jde o nižší třídu obyvatel, ta byla vystavena různým druhům mučení: někteří trpěli bičováním, protože nebyli schopni zaplatit přemrštěnou daň; jiní byli pověšeni na šibenici, nebo byli rozdrceni v lisech; a další byli svlečeni ze svého oblečení a byli vhozeni uprostřed silné zimy do jezera; a na jeho břehu se rozestoupili vojáci, kteří jim bránili vystoupit na břeh, a přinutili je uboze zemřít.

» Celý článek ...

Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů, část II.

31. 08. 2008

bostomjihadii.jpgMušrikůn [nevěřící] z dar al-harb (oblasti války) jsou dvojího druhu: Za prvé ti, kterých již dosáhla výzva islámu, ale oni jí odmítli a povstali ve zbrani. Emír armády má možnost bojovat proti nim … takovým způsobem, který považuje za nejprospěšnější pro muslimy a za nejškodlivější pro nevěřící. … Za druhé ti, které výzva islámu nedosáhla, ačkoliv takových lidí je dnes málo, protože Alláh přinesl výzvu prostřednictvím svého posla … je zakázáno … začínat proti nim útok před tím, než jim bylo vysvětleno pozvání k islámu, a byli informováni o zázracích proroka a byly jim vyjasněny důkazy, aby byli povzbuzeni k jeho přijetí; pokud i potom odmítnout přijmout islám, je proti nim vedena válka, a zachází se s nimi jako s těmi, kterých již výzva dosáhla.

» Celý článek ...

Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů, část I.

26. 07. 2008

legacy-small.jpgMohamed schválil rozsudek prohlášením, že Sadův soud byl soudem božím proneseným z místa nad sedmi nebi. Šest až devět stovek mužů z kmene bylo tedy na Mohamedův příkaz odvedeno na medínské tržiště. Byly vykopány příkopy a muži byli setnuti. Mladíci, kteří ještě nedosáhli puberty, byli ušetřeni. Ženy a děti byly prodány do otroctví, a mnoho z nich bylo také rozdáno jako dary pro Mohamedovy společníky. Podle Mohamedova životopisce Ibn Isháka si Mohamed vybral jednu z kurajzovských žen (Rahjanu) pro sebe. Majetek Kurajzů a další jejich vlastnictví (včetně zbraní) byl rozdělen jako kořist mezi muslimy. Následující detaily jsou zaznamenány v muslimských zdrojích konzistentně: soudce (Sad Muadh) byl vybrán samotným Mohamedem; Mohamed osobně dohlížel na kruté popravy; Mohamed si vzal za manželku ženu (Rahjanu), která byla předtím manželkou zabitého příslušníka kmene Kurajzů; muslimové získali díky masakru značný majetek (t.j. majetek, příjmy z prodeje zotročených); kmen Kurajzů byl vyhlazen.

» Celý článek ...

Když arabští intelektuálové diskutovali s Mohamedem

22. 06. 2008

mowithknife.jpgPřed čtrnácti sty lety se v Mekce odehrála nejdůležitější diskuse v historii islámu mezi Mohamedem a porotou arabských intelektuálů. Všechny detaily této diskuse pravděpodobně již nikdy nepoznáme, protože muslimové historii Arábie tvrdě zcenzurovali. Mezi řádky těchto zcenzurovaných materiálů ale můžeme najít dostatek informací, které ukazují Mohamedovu obrovskou neschopnost. Diskuse měla pro islám katastrofální následky a Mohameda na několik let umlčela. Islám byl odsouzen k zániku ještě během svého dětství.

» Celý článek ...

Islámský antisemitismus

24. 05. 2008

antisemitism.jpgBěhem posledních patnácti let se jistí západní odborníci pokoušeli tvrdit, že za prvé, islámský antisemitismus, tedy nenávist k Židům, je pouze moderní fenomén vniklý z nacismu během a po čtyřicátých letech dvacátého století, a za druhé že Židé žili po staletí v bezpečí pod muslimskou vládou, obzvláště během Zlatého věku muslimského Španělska. Ani jedno z těchto tvrzení nelze podložit důkazy. Islám č. 1, tedy islám textů, jak ho nalézáme v koránu a hadísech (tradicích o výrocích a skutcích proroka a jeho společníků), a v síře (životopise Mohameda, který se překrývá s hadísy), a islám č. 2, tedy islám, který rozvinuli z těchto textů ranní komentátoři koránu a právníci, a poté ho před více než tisíci lety zafixovali, a také islám č. 3 ve smyslu islámské civilizace, tedy toho, co muslimové skutečně historicky vykonali, jsou všechny tři hluboce antisemitské. Jsou samozřejmě proti všem nevěřícím, takže se staví s pohrdáním a odsouzením a nenávistí i ke křesťanům, Židé si ale vysloužili obzvláštní nepřátelství.

» Celý článek ...

O procesu zániku zoroastriánství v Íránu

29. 04. 2008

zoro.pngObecně docházelo k postupu islámu planinami, i když neúprosnému, více pomalou erozí než divokou silou. Tento proces probíhal ještě v šedesátých letech [20. století], a je proto možné popsat, jak vypadal. Buďto se na okraji zoroastriánské vesnice usadilo několik muslimů, nebo jedna či dvě zoroastriánské rodiny přijaly islám. Jakmile se dominantní náboženství zakořenilo, začalo jako rostoucí vlna nemilosrdně vyvíjet nátlak.

» Celý článek ...